American Cinematographer - December 2015 - 83

%

F


"

F

+RZDERXWWKHPDSSOHV"
+LJKIUDPHUDWHFLQHPDWRJUDSK\XVHGWREHIRUWKHUDUHIHZ,WZDVH[SHQVLYH,WZDVWLPH $GGWKH2G\VVH\5$:%XQGOHWRDFFHVVWKHKLJKIUDPHUDWHRXWSXWVRIWKHVH
FRQVXPLQJ,WUHTXLUHGVSHFLDOL]HGJHDU,WWRRNDORWRISRVWZRUNWRSURFHVV1RPRUH
FDPHUDV  2Q WKH )65 WKH 2G\VVH\ FDQ HYHQ FDSWXUH VKRUW EXUVWV RI
.ISV,QIUHHILUPZDUHXSGDWHV&RQYHUJHQW'HVLJQZLOODGGKLJKIUDPH
7KH2G\VVH\4FDQQRZFDSWXUHKLJKVSHHGYLGHRDWXSWRISV$FWXDOO\&RQYHUJHQW UDWHVXSSRUWIRUPRUHFDPHUDVZLWKDSSURSULDWHRXWSXWV
'HVLJQKDVRIIHUHGWKDWIRU\HDUVLQ5$:EXWQRZLWLVDYDLODEOHLQ$SSOH3UR5HV7KDW·V
ISVLQ+'
1RPRUH5$:GDWDWKDWHDWVXSKDUGGULYHVWDNHVIRUHYHUWRRIIORDGDQGHYHQ
ORQJHU WR SRVW SURFHVV  1R PRUH KHDYLO\ FRPSUHVVLQJ WKH FRGHF RQ \RXU
,Q.WKH2G\VVH\4FDQUHFRUGXSWRISVDJDLQLQHDV\WRXVH$SSOH3UR5HV7KHILUVW FDPHUDVR\RXFDQFUDQNLWIDVWHQRXJK1RPRUHHVRWHULF
,Q
FDPHUDVVXSSRUWHGIRUKLJKVSHHGE\WKH2G\VVH\4DUHWKH6RQ\3;:)6ZLWKWKH IRUPDWVWKDWFKRNH\RXUFRPSXWHU+LJKVSHHG
;'&$)6([WHQVLRQ8QLWDQGWKH6RQ\1(;)65
RQWKH2G\VVH\4LVVWUDLJKWIRUZDUGDQGWKH
TXDOLW\LVDVJRRGDWISVDVLWLVDWISV
+RZDERXWWKHPDSSOHV"



Table of Contents for the Digital Edition of American Cinematographer - December 2015

Contents
American Cinematographer - December 2015 - Cover1
American Cinematographer - December 2015 - Cover2
American Cinematographer - December 2015 - 1
American Cinematographer - December 2015 - 2
American Cinematographer - December 2015 - Contents
American Cinematographer - December 2015 - 4
American Cinematographer - December 2015 - 5
American Cinematographer - December 2015 - 6
American Cinematographer - December 2015 - 7
American Cinematographer - December 2015 - 8
American Cinematographer - December 2015 - 9
American Cinematographer - December 2015 - 10
American Cinematographer - December 2015 - 11
American Cinematographer - December 2015 - 12
American Cinematographer - December 2015 - 13
American Cinematographer - December 2015 - 14
American Cinematographer - December 2015 - 15
American Cinematographer - December 2015 - 16
American Cinematographer - December 2015 - 17
American Cinematographer - December 2015 - 18
American Cinematographer - December 2015 - 19
American Cinematographer - December 2015 - 20
American Cinematographer - December 2015 - 21
American Cinematographer - December 2015 - 22
American Cinematographer - December 2015 - 23
American Cinematographer - December 2015 - 24
American Cinematographer - December 2015 - 25
American Cinematographer - December 2015 - 26
American Cinematographer - December 2015 - 27
American Cinematographer - December 2015 - 28
American Cinematographer - December 2015 - 29
American Cinematographer - December 2015 - 30
American Cinematographer - December 2015 - 31
American Cinematographer - December 2015 - 32
American Cinematographer - December 2015 - 33
American Cinematographer - December 2015 - 34
American Cinematographer - December 2015 - 35
American Cinematographer - December 2015 - 36
American Cinematographer - December 2015 - 37
American Cinematographer - December 2015 - 38
American Cinematographer - December 2015 - 39
American Cinematographer - December 2015 - 40
American Cinematographer - December 2015 - 41
American Cinematographer - December 2015 - 42
American Cinematographer - December 2015 - 43
American Cinematographer - December 2015 - 44
American Cinematographer - December 2015 - 45
American Cinematographer - December 2015 - 46
American Cinematographer - December 2015 - 47
American Cinematographer - December 2015 - 48
American Cinematographer - December 2015 - 49
American Cinematographer - December 2015 - 50
American Cinematographer - December 2015 - 51
American Cinematographer - December 2015 - 52
American Cinematographer - December 2015 - 53
American Cinematographer - December 2015 - 54
American Cinematographer - December 2015 - 55
American Cinematographer - December 2015 - 56
American Cinematographer - December 2015 - 57
American Cinematographer - December 2015 - 58
American Cinematographer - December 2015 - 59
American Cinematographer - December 2015 - 60
American Cinematographer - December 2015 - 61
American Cinematographer - December 2015 - 62
American Cinematographer - December 2015 - 63
American Cinematographer - December 2015 - 64
American Cinematographer - December 2015 - 65
American Cinematographer - December 2015 - 66
American Cinematographer - December 2015 - 67
American Cinematographer - December 2015 - 68
American Cinematographer - December 2015 - 69
American Cinematographer - December 2015 - 70
American Cinematographer - December 2015 - 71
American Cinematographer - December 2015 - 72
American Cinematographer - December 2015 - 73
American Cinematographer - December 2015 - 74
American Cinematographer - December 2015 - 75
American Cinematographer - December 2015 - 76
American Cinematographer - December 2015 - 77
American Cinematographer - December 2015 - 78
American Cinematographer - December 2015 - 79
American Cinematographer - December 2015 - 80
American Cinematographer - December 2015 - 81
American Cinematographer - December 2015 - 82
American Cinematographer - December 2015 - 83
American Cinematographer - December 2015 - 84
American Cinematographer - December 2015 - 85
American Cinematographer - December 2015 - 86
American Cinematographer - December 2015 - 87
American Cinematographer - December 2015 - 88
American Cinematographer - December 2015 - 89
American Cinematographer - December 2015 - 90
American Cinematographer - December 2015 - 91
American Cinematographer - December 2015 - 92
American Cinematographer - December 2015 - 93
American Cinematographer - December 2015 - 94
American Cinematographer - December 2015 - 95
American Cinematographer - December 2015 - 96
American Cinematographer - December 2015 - 97
American Cinematographer - December 2015 - 98
American Cinematographer - December 2015 - 99
American Cinematographer - December 2015 - 100
American Cinematographer - December 2015 - 101
American Cinematographer - December 2015 - 102
American Cinematographer - December 2015 - 103
American Cinematographer - December 2015 - 104
American Cinematographer - December 2015 - 105
American Cinematographer - December 2015 - 106
American Cinematographer - December 2015 - 107
American Cinematographer - December 2015 - 108
American Cinematographer - December 2015 - 109
American Cinematographer - December 2015 - 110
American Cinematographer - December 2015 - 111
American Cinematographer - December 2015 - 112
American Cinematographer - December 2015 - Cover3
American Cinematographer - December 2015 - Cover4
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac1219
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac1119
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac1019
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0919
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0819
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0719
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0619
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0519
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0419
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0319
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0219_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0219
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0119_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0119
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac1218
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac1118
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac1018
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0918
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0818
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0718
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0618
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0518
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0418
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0318
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0218
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0118
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac1217
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac1117
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac1017
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0917
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0817
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0717
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0617
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0517
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0417
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0317
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0217
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0117
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac1216
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac1116
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac1016
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0916
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0816
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0716
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0616
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0516
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0416
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0316
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0216
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0116
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac1215
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac1115
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac1015
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0915
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0815
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0715
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0615
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0515
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0415
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0315
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0215
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ac/ac0115
http://www.nxtbookMEDIA.com