Contract Magazine - July/August 2017 - 33

67$ 1'6 83 72 75$) ) ,&

>À̅7iÀŽÃÁ7*
ˆÃ̅ivœœÀˆ˜}`iÈ}˜i`̜ŜÜœvvޜÕÀÃÌÀiiÌÓ>ÀÌð iÛiÀ“ˆ``iœv
̅iÀœ>`°̽Ã>>LœÕÌVÕÀÀi˜ÌÃÌޏi]…ˆ}…Û>Õi]i>Ãiœvˆ˜ÃÌ>>̈œ˜>˜``ÕÀ>LˆˆÌÞ°ˆ`Üi
“i˜Ìˆœ˜Ü>ÌiÀ«Àœœv¶̽Ãi>ÃÞ̜Ž˜œÜ܅Þ̅iVÕÃ̜“iÀÃVÀœÃÃi`̅iÀœ>`°7ˆÌ…>“œÃÌ
vœÕÀ`iV>`iÃœv«iÀviVÌi`iÝ«iÀˆi˜Vi]Üi>Ài̅iÌÀÕÃÌi`˜>“iˆ˜6/>˜`7*
°

œÀˆ˜vœÀ“>̈œ˜Ài}>À`ˆ˜}œÕÀiÝÌi˜ÃˆÛiˆ˜iœvÃÕÃÌ>ˆ˜>Liۈ˜ÞyœœÀˆ˜}]
«i>ÃiV>nää‡ÓÇx‡Ç™{ÎœÀۈÈÌÕÃœ˜ˆ˜i>ÌÜÜÜ°i>À̅ÜiÀŽÃ°Vœ“
A PRODUCT OF SWIFF-TRAIN


http://www.earthwerks.com http://www.earthwerks.com

Table of Contents for the Digital Edition of Contract Magazine - July/August 2017

Contract Magazine - July/August 2017
Contents
Editorial
Industry News
Designers You Should Know: Buck Studio
Columnist: Investing in Your Firm’s Future Through Professional Development
Product Focus: Back to Nature
Product Focus: Studied Casualness
Best of Neocon 2017
Jackalope
Campo
Quad Cinema
1221 Avenue of the Americas
Aventine
125 Summer Street
301 Howard Street
Competition: Inspirations Awards
Designers Select: Textiles
Sources
Ad Index
Installation: Hive of Activity
Contract Magazine - July/August 2017 - Intro
Contract Magazine - July/August 2017 - Contract Magazine - July/August 2017
Contract Magazine - July/August 2017 - Cover2
Contract Magazine - July/August 2017 - 1
Contract Magazine - July/August 2017 - 2
Contract Magazine - July/August 2017 - 3
Contract Magazine - July/August 2017 - 4
Contract Magazine - July/August 2017 - 5
Contract Magazine - July/August 2017 - Contents
Contract Magazine - July/August 2017 - 7
Contract Magazine - July/August 2017 - 8
Contract Magazine - July/August 2017 - 9
Contract Magazine - July/August 2017 - 10
Contract Magazine - July/August 2017 - 11
Contract Magazine - July/August 2017 - 12
Contract Magazine - July/August 2017 - 13
Contract Magazine - July/August 2017 - 14
Contract Magazine - July/August 2017 - 15
Contract Magazine - July/August 2017 - 16
Contract Magazine - July/August 2017 - 17
Contract Magazine - July/August 2017 - 18
Contract Magazine - July/August 2017 - 19
Contract Magazine - July/August 2017 - Editorial
Contract Magazine - July/August 2017 - 21
Contract Magazine - July/August 2017 - Industry News
Contract Magazine - July/August 2017 - 23
Contract Magazine - July/August 2017 - 24
Contract Magazine - July/August 2017 - 25
Contract Magazine - July/August 2017 - 26
Contract Magazine - July/August 2017 - 27
Contract Magazine - July/August 2017 - 28
Contract Magazine - July/August 2017 - 29
Contract Magazine - July/August 2017 - Designers You Should Know: Buck Studio
Contract Magazine - July/August 2017 - 31
Contract Magazine - July/August 2017 - Columnist: Investing in Your Firm’s Future Through Professional Development
Contract Magazine - July/August 2017 - 33
Contract Magazine - July/August 2017 - Product Focus: Back to Nature
Contract Magazine - July/August 2017 - 35
Contract Magazine - July/August 2017 - Product Focus: Studied Casualness
Contract Magazine - July/August 2017 - 37
Contract Magazine - July/August 2017 - 38
Contract Magazine - July/August 2017 - Best of Neocon 2017
Contract Magazine - July/August 2017 - 40
Contract Magazine - July/August 2017 - 41
Contract Magazine - July/August 2017 - 42
Contract Magazine - July/August 2017 - 43
Contract Magazine - July/August 2017 - 44
Contract Magazine - July/August 2017 - 45
Contract Magazine - July/August 2017 - 46
Contract Magazine - July/August 2017 - 47
Contract Magazine - July/August 2017 - 48
Contract Magazine - July/August 2017 - 49
Contract Magazine - July/August 2017 - 50
Contract Magazine - July/August 2017 - 51
Contract Magazine - July/August 2017 - 52
Contract Magazine - July/August 2017 - 53
Contract Magazine - July/August 2017 - 54
Contract Magazine - July/August 2017 - 55
Contract Magazine - July/August 2017 - 56
Contract Magazine - July/August 2017 - 57
Contract Magazine - July/August 2017 - 58
Contract Magazine - July/August 2017 - 59
Contract Magazine - July/August 2017 - 60
Contract Magazine - July/August 2017 - 61
Contract Magazine - July/August 2017 - 62
Contract Magazine - July/August 2017 - 63
Contract Magazine - July/August 2017 - 64
Contract Magazine - July/August 2017 - 65
Contract Magazine - July/August 2017 - 66
Contract Magazine - July/August 2017 - 67
Contract Magazine - July/August 2017 - 68
Contract Magazine - July/August 2017 - 69
Contract Magazine - July/August 2017 - 70
Contract Magazine - July/August 2017 - 71
Contract Magazine - July/August 2017 - 72
Contract Magazine - July/August 2017 - 73
Contract Magazine - July/August 2017 - 74
Contract Magazine - July/August 2017 - 75
Contract Magazine - July/August 2017 - 76
Contract Magazine - July/August 2017 - 77
Contract Magazine - July/August 2017 - 78
Contract Magazine - July/August 2017 - 79
Contract Magazine - July/August 2017 - 80
Contract Magazine - July/August 2017 - 81
Contract Magazine - July/August 2017 - 82
Contract Magazine - July/August 2017 - 83
Contract Magazine - July/August 2017 - 84
Contract Magazine - July/August 2017 - 85
Contract Magazine - July/August 2017 - 86
Contract Magazine - July/August 2017 - 87
Contract Magazine - July/August 2017 - 88
Contract Magazine - July/August 2017 - 89
Contract Magazine - July/August 2017 - 90
Contract Magazine - July/August 2017 - 91
Contract Magazine - July/August 2017 - 92
Contract Magazine - July/August 2017 - 93
Contract Magazine - July/August 2017 - 94
Contract Magazine - July/August 2017 - 95
Contract Magazine - July/August 2017 - 96
Contract Magazine - July/August 2017 - 97
Contract Magazine - July/August 2017 - Jackalope
Contract Magazine - July/August 2017 - 99
Contract Magazine - July/August 2017 - 100
Contract Magazine - July/August 2017 - 101
Contract Magazine - July/August 2017 - 102
Contract Magazine - July/August 2017 - 103
Contract Magazine - July/August 2017 - 104
Contract Magazine - July/August 2017 - 105
Contract Magazine - July/August 2017 - Campo
Contract Magazine - July/August 2017 - 107
Contract Magazine - July/August 2017 - 108
Contract Magazine - July/August 2017 - 109
Contract Magazine - July/August 2017 - 110
Contract Magazine - July/August 2017 - 111
Contract Magazine - July/August 2017 - Quad Cinema
Contract Magazine - July/August 2017 - 113
Contract Magazine - July/August 2017 - 114
Contract Magazine - July/August 2017 - 115
Contract Magazine - July/August 2017 - 1221 Avenue of the Americas
Contract Magazine - July/August 2017 - 117
Contract Magazine - July/August 2017 - 118
Contract Magazine - July/August 2017 - 119
Contract Magazine - July/August 2017 - Aventine
Contract Magazine - July/August 2017 - 121
Contract Magazine - July/August 2017 - 122
Contract Magazine - July/August 2017 - 123
Contract Magazine - July/August 2017 - 125 Summer Street
Contract Magazine - July/August 2017 - 125
Contract Magazine - July/August 2017 - 126
Contract Magazine - July/August 2017 - 127
Contract Magazine - July/August 2017 - 301 Howard Street
Contract Magazine - July/August 2017 - 129
Contract Magazine - July/August 2017 - 130
Contract Magazine - July/August 2017 - 131
Contract Magazine - July/August 2017 - Competition: Inspirations Awards
Contract Magazine - July/August 2017 - 133
Contract Magazine - July/August 2017 - 134
Contract Magazine - July/August 2017 - 135
Contract Magazine - July/August 2017 - 136
Contract Magazine - July/August 2017 - 137
Contract Magazine - July/August 2017 - Designers Select: Textiles
Contract Magazine - July/August 2017 - 139
Contract Magazine - July/August 2017 - Sources
Contract Magazine - July/August 2017 - 141
Contract Magazine - July/August 2017 - Ad Index
Contract Magazine - July/August 2017 - 143
Contract Magazine - July/August 2017 - Installation: Hive of Activity
Contract Magazine - July/August 2017 - Cover3
Contract Magazine - July/August 2017 - Cover4
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201910
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/womeninbusiness_2019
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201909
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201908
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/20190607
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/onpp-foresight_2019
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201905
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201904
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201903
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/20190102
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201812
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/womeninbusiness_2018
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201811
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201810
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201809
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/20180708
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201806
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201805
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201804
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201803
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/20180102
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201712
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201711
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201710
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201709
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/2017neocon
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/20170708
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201706
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201705
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201704
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201703
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/20170102
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201612
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201611
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201610
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201609
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/2016neocon
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201607
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201606
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201605
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201604
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201603
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/20160102
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201512
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201511
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201510
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201509
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/20150708
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/2015neocon
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201506
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201505
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201504
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201503
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201501
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201412
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201411
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201410
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201409
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/2014neocon
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/20140708
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201406
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201405
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201404
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201403
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/iida_red2014
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201401
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201312
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201311
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201310
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201310_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201309
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_20130708
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_20130708_neocon_supplement
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201306
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201305
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201304
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201303
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_20130102
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201212
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201211
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201210
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201209
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_ncw_201208
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201208
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201206
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201205
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201204
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201203
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_20120102
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_20111112
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201110
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201109
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_2011neoconwinners
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201108
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201106
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201105
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201104
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201103
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_20110102
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_20101112
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201010
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201009
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_20100708
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201006
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201005
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201004
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201003
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_20100102
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200911
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200909
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200910
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200908
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200907
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200906
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200905
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200904
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200903
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200902
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200901
http://www.nxtbookMEDIA.com