Springfield Meeting Guide 2018 - 13

e
s
r
e
DivVENUES
Three distinct
convention areas
>OH[L]LYZL[[PUNPZVU`V\YTLL[PUN^PZOSPZ[`V\
^PSSÄUKP[H[VULVM[OYLLJVU]LU[PVUYLNPVUZSVJH[LK
OLYLPU:WYPUNÄLSK
>`UKOHT:WY

PUNÄLSK*P[`*L

/PZ[VYPJ+V^U[V^U:WYPUNÄLSK

Total of over 900 guest rooms,
130,000 square feet of function space

U[YL
^U:WYPUNÄLSK

/PZ[VYPJ+V^U[V

)6:*LU[LYPU

;OL)HURVM:WYPUNMPLSK*LU[LYZXM[PZ`V\Y
HKKYLZZPM`V\^HU[[VILPU[OLJLU[LYVM:WYPUNMPLSK»Z
YPJOOPZ[VYPJKPZ[YPJ[UH[PVUHSS`RUV^U3PUJVSUZP[LZ
ZOVWWPUNHUKKPUPUN(JJVTTVKH[PVUZHYLJVU]LUPLU[S`
SVJH[LKH[[OL7YLZPKLU[(IYHOHT3PUJVSU:WYPUNMPLSK
H+V\ISL;YLLI`/PS[VU/V[LSZXM[N\LZ[
YVVTZJVUULJ[LK[V[OL*LU[LY[OYV\NOHU\UKLYNYV\UK
^HSR^H`HUK[OLHKQHJLU[>`UKOHT:WYPUNMPLSK*P[`
*LU[LYZXM[ N\LZ[YVVTZ

0SSPUVPZ:[H[L-HPYNYV\UKZ

366-acre site with a variety of options
;OL-HPYNYV\UKZHYL[OLWLYMLJ[ZWV[MVYHNYPJ\S[\YHS
JVU]LU[PVUZZOV^ZHUKL_WVZP[PVUZ0[PZHSZV^LSS
Z\P[LKMVYJHYJS\IYHSSPLZH\J[PVUZZ^HWTLL[ZVY
ZWVY[PUNL]LU[ZZ\JOHZOHYULZZYHJPUNKPY[IPRLYHJLZ
OVYZLHUKKVNZOV^ZHUKTVYL/VZ[HUL]LU[PU[OL
Z[H[LS`OPZ[VYPJ,_WV)\PSKPUN^P[OTVYL[OHU
ZX\HYLMLL[VYNVSHYNL^P[O[OLKYP]LPUKVVYZHUK
 ZX\HYLMLL[H[[OL6YY)\PSKPUN;OL0SSPUVPZ
)\PSKPUNMLH[\YLZHUH\KP[VYP\TH[OLH[LYZLH[PUN
MVYHUK[OL4\S[P7\YWVZL(YLUHVMMLYZ
ZLH[PUNMVYTVYL[OHUZWLJ[H[VYZ

4\S[P7\YWVZL

(YLUHH[[OL0

SSPUVPZ:[H[L-

HPYNYV\UKZ

:V\[OLHZ[*VYYPKVY

Nearly 1,300 guest rooms, over
70,000 square feet of function space
*SVZL[V3HRL:WYPUNMPLSK^P[OLHZ`PU[LYZ[H[LHJJLZZ
WSLU[`VMLU[LY[HPUTLU[HUKKPUPUNVW[PVUZULHYI`[OPZ
HYLHVMMLYZHMMVYKHIS`WYPJLKHJJVTTVKH[PVUZHZ^LSS
HZHS\_\Y`JVU]LU[PVUOV[LS^P[OHSS[OLHTLUP[PLZ
;OL*YV^UL7SHaH:WYPUNMPLSKZXM[
N\LZ[YVVTZMLH[\YLZHZX\HYLMVV[L_OPIP[
OHSSHUKHU\WZJHSLHTIPHUJL[OH[HKKZYLMPULTLU[[V
`V\YL]LU[;OL/VSPKH`0UU,_WYLZZPZHKQHJLU[[V[OL
*YV^UL7SHaH:WYPUNMPLSKVMMLYPUNN\LZ[YVVTZ
(UHKKP[PVUHS N\LZ[YVVTZHYLSVJH[LK^P[OPU
^HSRPUNKPZ[HUJLVM[OPZOV[LSJVTWSL_

*YV^UL7SHaHPU:V\[OLHZ[*VYYPKVY

(800) 545-7300

>>>=0:0;:7905.-0,3+0330560:*64

13


http://www.visitspringfieldillinois.com http://www.visitspringfieldillinois.com

Table of Contents for the Digital Edition of Springfield Meeting Guide 2018

Springfield Meeting Guide 2018 - Cover1
Springfield Meeting Guide 2018 - 2
Springfield Meeting Guide 2018 - 3
Springfield Meeting Guide 2018 - 4
Springfield Meeting Guide 2018 - 5
Springfield Meeting Guide 2018 - 6
Springfield Meeting Guide 2018 - 7
Springfield Meeting Guide 2018 - 8
Springfield Meeting Guide 2018 - 9
Springfield Meeting Guide 2018 - 10
Springfield Meeting Guide 2018 - 11
Springfield Meeting Guide 2018 - 12
Springfield Meeting Guide 2018 - 13
Springfield Meeting Guide 2018 - 14
Springfield Meeting Guide 2018 - 15
Springfield Meeting Guide 2018 - 16
Springfield Meeting Guide 2018 - 17
Springfield Meeting Guide 2018 - 18
Springfield Meeting Guide 2018 - 19
Springfield Meeting Guide 2018 - 20
Springfield Meeting Guide 2018 - 21
Springfield Meeting Guide 2018 - 22
Springfield Meeting Guide 2018 - 23
Springfield Meeting Guide 2018 - 24
Springfield Meeting Guide 2018 - 25
Springfield Meeting Guide 2018 - 26
Springfield Meeting Guide 2018 - 27
Springfield Meeting Guide 2018 - 28
Springfield Meeting Guide 2018 - 29
Springfield Meeting Guide 2018 - 30
Springfield Meeting Guide 2018 - Cover4
http://www.nxtbookMEDIA.com