Springfield Meeting Guide 2018 - 16

s
d
n
u
o
r
Fairg
Need this file

,_WV)\PSKPUN
࠮ZX\HYLMLL[THPUMSVVY
࠮ZX\HYLMLL[TLaaHUPUL
࠮ZX\HYLMLL[NHSSLY`

0SSPUVPZ:[H[L-HPYNYV\UKZ
HJYLZP[L^P[OV]LY
ZX\HYLMLL[VMYLU[HSMHJPSP[PLZ
0[»ZOVTL[VVULVM[OLJV\U[Y`»ZVSKLZ[HUKTVZ[
YLUV^ULKZ[H[LMHPYZI\[[OLO\NLHUU\HSZ\TTLY
L]LU[PZVUS`[OLILNPUUPUN/VZ[HUL]LU[PU[OL
Z[H[LS`OPZ[VYPJ,_WV)\PSKPUN^P[OTVYL[OHU
ZX\HYLMLL[VYNVSHYNL^P[O[OLKYP]LPUKVVYZHUK
 ZX\HYLMLL[H[[OL6YY)\PSKPUN;OL0SSPUVPZ
)\PSKPUNMLH[\YLZHUH\KP[VYP\THUK[OLH[LYZLH[PUN
MVYHUK[OL(YLUHVɈLYZHJVSPZL\TMVYTVYL[OHU
ZWLJ[H[VYZ-HPYNYV\UKZMHJPSP[PLZHSSV^`V\[V
JYLH[L[OLPKLHSISLUKVMSHYNLHUKZTHSSVSKHUKUL^
(SSMHJPSP[PLZHYL^P[OPUHJVU]LUPLU[KPZ[HUJL^P[O
WSLU[`VMH]HPSHISLWHYRPUN@V\»SSÄUK[OL-HPYNYV\UKZ
[OLWLYMLJ[ZWV[MVYHNYPJ\S[\YHSJVU]LU[PVUZZOV^Z
HUKL_WVZP[PVUZ0[»ZHSZV^LSSZ\P[LKMVYJHYJS\I
YHSSPLZHUKZOV^ZH\J[PVUZVYZ^HWTLL[ZVYZWVY[PUN
L]LU[ZZ\JOHZOHYULZZYHJPUNKPY[IPRLYHJLZOVYZL
HUKKVNZOV^ZHUKTVYL
;OLHJYLZP[LMLH[\YLZHVULTPSLV]HSKPY[[YHJR
.YHUKZ[HUK4\S[P7\YWVZL(YLUH I\PSKPUNZ
OPZ[VYPJIHYUZJHTWZP[LZHUKOV\YZLJ\YP[`
1\UPVY3P]LZ[VJR)\PSKPUN

*VSPZL\T
࠮ »_» ZXM[ÅVVY
࠮ WLYTHULU[ZLH[Z

6\[KVVY*V]LYLK(YLUH
࠮ »_ZXM[
 JV]LYLK^HYT\WHYLUH
 HKQHJLU[

16

=0:0;:7905.-0,3+4,,;05.73(5505..<0+,



Table of Contents for the Digital Edition of Springfield Meeting Guide 2018

Springfield Meeting Guide 2018 - Cover1
Springfield Meeting Guide 2018 - 2
Springfield Meeting Guide 2018 - 3
Springfield Meeting Guide 2018 - 4
Springfield Meeting Guide 2018 - 5
Springfield Meeting Guide 2018 - 6
Springfield Meeting Guide 2018 - 7
Springfield Meeting Guide 2018 - 8
Springfield Meeting Guide 2018 - 9
Springfield Meeting Guide 2018 - 10
Springfield Meeting Guide 2018 - 11
Springfield Meeting Guide 2018 - 12
Springfield Meeting Guide 2018 - 13
Springfield Meeting Guide 2018 - 14
Springfield Meeting Guide 2018 - 15
Springfield Meeting Guide 2018 - 16
Springfield Meeting Guide 2018 - 17
Springfield Meeting Guide 2018 - 18
Springfield Meeting Guide 2018 - 19
Springfield Meeting Guide 2018 - 20
Springfield Meeting Guide 2018 - 21
Springfield Meeting Guide 2018 - 22
Springfield Meeting Guide 2018 - 23
Springfield Meeting Guide 2018 - 24
Springfield Meeting Guide 2018 - 25
Springfield Meeting Guide 2018 - 26
Springfield Meeting Guide 2018 - 27
Springfield Meeting Guide 2018 - 28
Springfield Meeting Guide 2018 - 29
Springfield Meeting Guide 2018 - 30
Springfield Meeting Guide 2018 - Cover4
http://www.nxtbookMEDIA.com