Springfield Meeting Guide 2018 - 18

Ho tels

S
N FACILITIE
IO
T
N
E
V
N
CO
TING AND
WITH MEE

7YLZPKLU[(IYHOHT3PUJVSU
:WYPUNÄLSK(+V\ISL;YLL
)`/PS[VU/V[LS
HISTORIC DOWNTOWN

Description ;OL7YLZPKLU[(IYHOHT3PUJVSU:WYPUNÄLSK
H+V\ISL;YLLI`/PS[VU/V[LSPZ^P[OPU^HSRPUNKPZ[HUJL
VM[OL(IYHOHT3PUJVSU7YLZPKLU[PHS3PIYHY`HUK4\ZL\T
0UHKKP[PVU^LVɈLYHU\UKLYNYV\UKJVUJV\YZLSLHKPUN
KPYLJ[S`PU[V[OL)6:*LU[LY¸;OL7YLZPKLU[¹PZHSZV
^P[OPU^HSRPUNKPZ[HUJLVM[OL:[H[L*HWP[VS*VTWSL_HUK
WYV]PKLZZWLJPHSWHJRHNLZ^P[OZPNO[ZLLYZPUTPUK

-VVK
)L]LYHNL 3PUKZH`»Z9LZ[H\YHU[MLH[\YLZ[OL
JP[`»ZWYLTPLYIYLHRMHZ[I\MML[^P[OMHYTMYLZOLNNZ
OV\ZLTHKLWHZ[YPLZHUKKHPS`*OLMZPNUH[\YLP[LTZ
;OLSLNLUKHY`.SVIL;H]LYUPZ^OLYL¸L]LY`[OPUN
PZVMM[OLYLJVYK¹>P[O*OLM»ZM\SSS\UJOHUKKPUULY
TLU\SVJHSKYHM[ZVU[HWHUKHUHYYH`VMJYHM[
JVJR[HPSZ[OH[THRL[OL.SVIL[OLO\IMVYNH[OLYPUN
-VYJVTMVY[0U9VVT+PUPUNPZHSZVVMMLYLK

Recreation 0UKVVYZ^PTTPUNWVVS^OPYSWVVS
JHYKPV]HZJ\SHYLX\PWTLU[MYLL^LPNO[ZHUK[YLHKTPSSZ
Attributes :WHJPV\ZN\LZ[YVVTZSHYNLIH[OYVVTZ2PUN
HUK+V\ISL)LKKLKYVVTZ:\P[LZHUK)\ZPULZZ*SHZZ
YVVTZZX\HYLMLL[VMM\SS`YLUV]H[LKTLL[PUN
ZWHJL-\SSZLY]PJLH^HYK^PUUPUNJ\SPUHY`JH[LYPUNHUK
IHUX\L[[LHTZ[VKLSP]LYHUL_JLW[PVUHSL]LU[L_WLYPLUJL
310 Rooms
,(KHTZ:[
:WYPUNÄLSK03

^^^K[ZWYPUNÄLSKPSJVT

18

36))@3,=,3
7YLZPKLU[PHS)HSSYVVT
:HSVU()
:HSVU*+
:HSVU(
:HSVU)
:HSVU*
:HSVU+
3PUJVSU9VVT
4HY`;VKK9VVT

+04,5:065:
»_»
»_»
»_»
»_»
»_»
»_»
»_»
 »_»
»_»

:8-;


:,*65+3,=,3
-YLLWVY[9T()*
-YLLWVY[9T()
-YLLWVY[9T)*
-YLLWVY[9T(
-YLLWVY[9T)
-YLLWVY[9T*
.V]LYUVY»Z*HIPUL[9VVT
,_LJ\[P]L)VHYKYVVT9VVT
6[[H^H9VVT()
6[[H^H9VVT(
6[[H^H9VVT)
.V]LYUVY(S[NLSK:\P[L
.V]LYUVY)VUK:\P[L
.V]LYUVY/VYULY:\P[L
.V]LYUVY@H[LZ:\P[L

»_»
»_»
»_»
»_»
»_»
»_»
»_ »
»_»
»_»
»_»
»_»
»_»
»_»
»_»
»_»

 

 

=0:0;:7905.-0,3+4,,;05.73(5505..<0+,

/,0./; ;/,(;9,
»

»

»

»

»

»

»

»

»


»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

*3(::9664

 
 96<5+: 9,*,7;065
http://www.dtspringfieldil.com

Table of Contents for the Digital Edition of Springfield Meeting Guide 2018

Springfield Meeting Guide 2018 - Cover1
Springfield Meeting Guide 2018 - 2
Springfield Meeting Guide 2018 - 3
Springfield Meeting Guide 2018 - 4
Springfield Meeting Guide 2018 - 5
Springfield Meeting Guide 2018 - 6
Springfield Meeting Guide 2018 - 7
Springfield Meeting Guide 2018 - 8
Springfield Meeting Guide 2018 - 9
Springfield Meeting Guide 2018 - 10
Springfield Meeting Guide 2018 - 11
Springfield Meeting Guide 2018 - 12
Springfield Meeting Guide 2018 - 13
Springfield Meeting Guide 2018 - 14
Springfield Meeting Guide 2018 - 15
Springfield Meeting Guide 2018 - 16
Springfield Meeting Guide 2018 - 17
Springfield Meeting Guide 2018 - 18
Springfield Meeting Guide 2018 - 19
Springfield Meeting Guide 2018 - 20
Springfield Meeting Guide 2018 - 21
Springfield Meeting Guide 2018 - 22
Springfield Meeting Guide 2018 - 23
Springfield Meeting Guide 2018 - 24
Springfield Meeting Guide 2018 - 25
Springfield Meeting Guide 2018 - 26
Springfield Meeting Guide 2018 - 27
Springfield Meeting Guide 2018 - 28
Springfield Meeting Guide 2018 - 29
Springfield Meeting Guide 2018 - 30
Springfield Meeting Guide 2018 - Cover4
http://www.nxtbookMEDIA.com