Springfield Meeting Guide 2018 - 27

UES
N
E
V
e
t
i
O ff S
(IYHOHT3PUJVSU7YLZPKLU[PHS
3PIYHY`HUK4\ZL\T
;OL(IYHOHT3PUJVSU7YLZPKLU[PHS3PIYHY`
HUK4\ZL\TVMMLYZ\UPX\L]LU\LZ[OH[^PSS
THRL`V\YL]LU[[Y\S`TLTVYHISL
>P[O3PUJVSU»ZSVNJHIPUVUVULZPKLHUK[OL
>OP[L/V\ZLVU[OLV[OLY[OLT\ZL\T»ZTHPU
7SHaHWYV]PKLZHTHQLZ[PJIHJRKYVWMVY^LKKPUN
YLJLW[PVUZH^HYKZKPUULYZVYJVJR[HPSWHY[PLZ
0[ZZX\HYLMLL[JHUHJJVTTVKH[LHU
LSLNHU[WLYZVUKPUULYVYYLJLW[PVUMVY\W
[VWLVWSL@V\JHUL]LUTHRLHYYHUNLTLU[
MVYN\LZ[Z[VL_WLYPLUJL[OL4\ZL\T»Z
IYLH[O[HRPUNL_OPIP[ZHUK[OLH[LYZ
;OLSPIYHY`I\PSKPUNMLH[\YLZIV[O[OL
ZVHYPUN3PUJVSU([YP\THULSLNHU[ZWHJLMVYH
WLYZVUZLH[LKKPUULYVYYLJLW[PVUMVY\W[V
WLVWSLHUK[OL3PUJVSU9LJLW[PVU9VVT
H[OYLLZ[VY`NSHZZYV[\UKHPUZJYPILK^P[OHX\V[L
MYVT[OL.L[[`ZI\YN(KKYLZZ[OH[HJJVTTVKH[LZ
\W[VWLVWSLMVYTLHSZHUKYLJLW[PVUZ
0M`V\ULLKTLL[PUNZWHJLV\YZ[H[LVM[OLHY[
4\S[P7\YWVZL9VVTZLH[Z\W[VWLVWSLHUK
VɈLYZZH[LSSP[L\WSPUR[LSLJVUMLYLUJPUN]PKLV
JVUMLYLUJPUNHUKM\SSIYVHKJHZ[JHWHIPSP[PLZ
0[HSZVOHZHNHSSLY`ZWHJLH]HPSHISLMVYYLJLW[PVUZ
-VYZTHSSNYV\WTLL[PUNZJVUZPKLY[OL.V]LYUVY»Z
*VUMLYLUJL9VVT0[MLH[\YLZHSHYNLJVUMLYLUJL
[HISL^P[OJVTMVY[HISLJOHPYZHUKH^HSSVM
^PUKV^Z[OH[THRLH[LYYPÄJSVJH[PVUMVY`V\Y
UL_[IYHPUZ[VYTPUNZLZZPVU

(800) 545-7300

>>>=0:0;:7905.-0,3+0330560:*64

27


http://www.visitspringfieldillinois.com http://www.visitspringfieldillinois.com

Table of Contents for the Digital Edition of Springfield Meeting Guide 2018

Springfield Meeting Guide 2018 - Cover1
Springfield Meeting Guide 2018 - 2
Springfield Meeting Guide 2018 - 3
Springfield Meeting Guide 2018 - 4
Springfield Meeting Guide 2018 - 5
Springfield Meeting Guide 2018 - 6
Springfield Meeting Guide 2018 - 7
Springfield Meeting Guide 2018 - 8
Springfield Meeting Guide 2018 - 9
Springfield Meeting Guide 2018 - 10
Springfield Meeting Guide 2018 - 11
Springfield Meeting Guide 2018 - 12
Springfield Meeting Guide 2018 - 13
Springfield Meeting Guide 2018 - 14
Springfield Meeting Guide 2018 - 15
Springfield Meeting Guide 2018 - 16
Springfield Meeting Guide 2018 - 17
Springfield Meeting Guide 2018 - 18
Springfield Meeting Guide 2018 - 19
Springfield Meeting Guide 2018 - 20
Springfield Meeting Guide 2018 - 21
Springfield Meeting Guide 2018 - 22
Springfield Meeting Guide 2018 - 23
Springfield Meeting Guide 2018 - 24
Springfield Meeting Guide 2018 - 25
Springfield Meeting Guide 2018 - 26
Springfield Meeting Guide 2018 - 27
Springfield Meeting Guide 2018 - 28
Springfield Meeting Guide 2018 - 29
Springfield Meeting Guide 2018 - 30
Springfield Meeting Guide 2018 - Cover4
http://www.nxtbookMEDIA.com