Springfield Meeting Guide 2018 - 28

6SK:[H[L*HWP[VS
;OL6SK:[H[L*HWP[VSPZH
YLJVUZ[Y\J[PVUVM0SSPUVPZ»MPM[O
Z[H[LOV\ZL[OLMPYZ[[VILSVJH[LKPU
:WYPUNMPLSK0[PZOLYL[OH[3PUJVSU
WYHJ[PJLKSH^ZLY]LKHZHSLNPZSH[VY
HUKNH]LOPZMHTLK/V\ZL+P]PKLK
ZWLLJOVUZSH]LY`PU
;OLI\PSKPUNZLY]LKHZ[OLZLH[VM
Z[H[LNV]LYUTLU[HUKHJLU[LYVM
0SSPUVPZWVSP[PJHSSPMLMYVT 
;OL6SK:[H[L*HWP[VSPZHULSLNHU[ZL[[PUNMVY
JHUKSLSPNO[YLJLW[PVUZ;OLYLPZZVTL[OPUN
ZWLJPHSHIV\[[OPZI\PSKPUNPU[OLL]LUPUN
P[PZLHZ`[V[YHUZWVY[`V\YZLSMIHJRPU[PTL
HUKPTHNPUL^OH[P[T\Z[OH]LILLUSPRLMVY
JP[PaLUZVM:WYPUNÄLSKPU[OLTPKZ

Dana-Thomas House
7LYOHWZ[OLTVZ[JVTWSL[LVMHSSLHYS`
-YHUR3SV`K>YPNO[K^LSSPUNZP[^HZ
UL]LYZPNUPMPJHU[S`HS[LYLKHUKOHZV]LY
WPLJLZVMVYPNPUHS>YPNO[KLZPNULKVHR
M\YUP[\YLL_HTWSLZVMHY[NSHZZSPNO[
MP_[\YLZHUKSHTWZ;OLIHYYLS]H\S[LK
KPUPUNYVVTHUKNHSSLY`IHSSYVVTHYL[^V
VM[OLTVZ[WOV[VNYHWOLKZWHJLZPU[OL
OPZ[VY`VM(TLYPJHUHYJOP[LJ[\YL
;OL+HUH;OVTHZ/V\ZLVULVM[OLÄULZ[
L_HTWSLZ7YHPYPL:[`SLHYJOP[LJ[\YLKLZPNULKI`
-YHUR3SV`K>YPNO[PZSVJH[LKPU[OLOLHY[VM
:WYPUNÄLSK6YPNPUHSS`I\PS[MVYSVJHSZVJPHSP[LHUK
HJ[P]PZ[:\ZHU3H^YLUJL+HUHH[[OL[\YUVM[OL
JLU[\Y`[OPZSH]PZOYLZPKLUJLPZUV^VWLU[V[OL
W\ISPJHUKH]HPSHISLMVYWYP]H[LM\UJ[PVUZ

28

=0:0;:7905.-0,3+4,,;05.73(5505..<0+,



Table of Contents for the Digital Edition of Springfield Meeting Guide 2018

Springfield Meeting Guide 2018 - Cover1
Springfield Meeting Guide 2018 - 2
Springfield Meeting Guide 2018 - 3
Springfield Meeting Guide 2018 - 4
Springfield Meeting Guide 2018 - 5
Springfield Meeting Guide 2018 - 6
Springfield Meeting Guide 2018 - 7
Springfield Meeting Guide 2018 - 8
Springfield Meeting Guide 2018 - 9
Springfield Meeting Guide 2018 - 10
Springfield Meeting Guide 2018 - 11
Springfield Meeting Guide 2018 - 12
Springfield Meeting Guide 2018 - 13
Springfield Meeting Guide 2018 - 14
Springfield Meeting Guide 2018 - 15
Springfield Meeting Guide 2018 - 16
Springfield Meeting Guide 2018 - 17
Springfield Meeting Guide 2018 - 18
Springfield Meeting Guide 2018 - 19
Springfield Meeting Guide 2018 - 20
Springfield Meeting Guide 2018 - 21
Springfield Meeting Guide 2018 - 22
Springfield Meeting Guide 2018 - 23
Springfield Meeting Guide 2018 - 24
Springfield Meeting Guide 2018 - 25
Springfield Meeting Guide 2018 - 26
Springfield Meeting Guide 2018 - 27
Springfield Meeting Guide 2018 - 28
Springfield Meeting Guide 2018 - 29
Springfield Meeting Guide 2018 - 30
Springfield Meeting Guide 2018 - Cover4
http://www.nxtbookMEDIA.com