Springfield Meeting Guide 2018 - 30

>HZOPUN[VU7HYRHUK
;OVTHZ9LLZ4LTVYPHS*HYPSSVU
;OPZOPZ[VYPJHJYLWHYRHSZVMLH[\YLZ
OPRPUN[YHPSZWSH`NYV\UKZHUKHIHUK
WH]PSPVU>HZOPUN[VU7HYR)V[HUPJHS
.HYKLUZPZRUV^UMVYP[ZZLHZVUHS
KPZWSH`ZHUKYVZLNHYKLU
/VZ[`V\YL]LU[\UKLY[V^LYPUN[YLLZ
HTPKZ[HIV[HUPJHSNHYKLUVYPU[OL
ZOHKV^VMHJHYPSSVUILSS[V^LY
/VUVY`V\YH[[LUKLLZ^P[OHWYP]H[L
JHYPSSVUILSSJVUJLY[7PJUPJPUHU
LUJSVZLKOPZ[VYPJWH]PSPVUVY
ILZPKLHX\PL[SHNVVU

,K^PU>H[[Z:V\[O^PUK7HYR
HUK,YPU»Z7H]PSPVU
:V\[O^PUK7HYRPZHUPUUV]H[P]L
WHYRL_WLYPLUJL[OH[PZ(+(
(JJLZZPISL([[LUKLLZZ[YVSS[OYV\NO
ZLUZVY`NHYKLUZVU[OLPY^H`[V
,YPU»Z7H]PSPVU,YPU»Z7H]PSPVU
WYV]PKLZWHUVYHTPJ]PL^ZVM
[OLSHRLMYVTPUZPKLHUKV\[
,YPU»Z7H]PSPVUPZHZX\HYLMVV[PUKVVYI\PSKPUN^OPJO
MHJPSP[H[LZYLJYLH[PVUHSPU[LYWYL[P]LHUKLK\JH[PVUHSWYVNYHTZ
ZLY]PJLZHUKZWLJPHSL]LU[Z0[OHZX\PJRS`ILJVTL:WYPUNÄLSK»Z
UL^LZ[WYLTPLYLYLU[HSMHJPSP[`MVY^LKKPUNZIHUX\L[ZZVJPHS
NHSHZI\ZPULZZTLL[PUNZHUKL_WVZ0[OHZILLUI\PS[^P[O
LU]PYVUTLU[HSS`JVUZJPV\ZMLH[\YLZ^P[OZ\Z[HPUHIPSP[`H[[OL
MVYLMYVU[HUKOHZHJOPL]LK[OL<:.YLLU)\PSKPUN*V\UJPS»Z
3,,+7SH[PU\TZ[H[\Z

3PUJVSU»Z5L^:HSLT
=PZP[[OLSVNJHIPU]PSSHNL^OLYLH
`V\UN3PUJVSUWSPLKOPZ[YHKLZPU[OL
»Z*VZ[\TLK[V^UZWLVWSLHUK
PU[LYWYL[LYZHYLH]HPSHISL[VOLSW
IYPUN`V\Y]PZP[[VSPML
3PUJVSU»Z5L^:HSLTPZHUL_JLSSLU[ZL[[PUN
MVYHWPJUPJVYH\UPX\L[OLTLKL]LU[(SZV
MYVT1\UL[OYV\NO(\N\Z[NLULYHSS`-YP:\U
`V\JHUJVTIPUL`V\YL]LUPUNM\UJ[PVU^P[O
HUL]LUPUNVMLU[LY[HPUTLU[H[5L^:HSLT»Z
outdoor Theatre in the Park.
30

=0:0;:7905.-0,3+4,,;05.73(5505..<0+,



Table of Contents for the Digital Edition of Springfield Meeting Guide 2018

Springfield Meeting Guide 2018 - Cover1
Springfield Meeting Guide 2018 - 2
Springfield Meeting Guide 2018 - 3
Springfield Meeting Guide 2018 - 4
Springfield Meeting Guide 2018 - 5
Springfield Meeting Guide 2018 - 6
Springfield Meeting Guide 2018 - 7
Springfield Meeting Guide 2018 - 8
Springfield Meeting Guide 2018 - 9
Springfield Meeting Guide 2018 - 10
Springfield Meeting Guide 2018 - 11
Springfield Meeting Guide 2018 - 12
Springfield Meeting Guide 2018 - 13
Springfield Meeting Guide 2018 - 14
Springfield Meeting Guide 2018 - 15
Springfield Meeting Guide 2018 - 16
Springfield Meeting Guide 2018 - 17
Springfield Meeting Guide 2018 - 18
Springfield Meeting Guide 2018 - 19
Springfield Meeting Guide 2018 - 20
Springfield Meeting Guide 2018 - 21
Springfield Meeting Guide 2018 - 22
Springfield Meeting Guide 2018 - 23
Springfield Meeting Guide 2018 - 24
Springfield Meeting Guide 2018 - 25
Springfield Meeting Guide 2018 - 26
Springfield Meeting Guide 2018 - 27
Springfield Meeting Guide 2018 - 28
Springfield Meeting Guide 2018 - 29
Springfield Meeting Guide 2018 - 30
Springfield Meeting Guide 2018 - Cover4
http://www.nxtbookMEDIA.com