Springfield Meeting Guide 2018 - 5

Transportation
(PY[YH]LS
(IYHOHT3PUJVSU
*HWP[HS(PYWVY[
*HWP[HS(PYWVY[+Y

Å`ZWPJVT
$LUOLQHV6HUYLQJ6SULQJðHOG
HZOPUN[VU:[HUKYK:[

HT[YHRJVT

)\Z[YH]LS
.YL`OV\UK)\Z3PULZ
)\Z:[VW6US`
5+PYRZLU7R^`

NYL`OV\UKJVT

In-town
transportation
service

Sangamon Mass
;YHUZP[+PZ[YPJ[:4;+
7\ISPJI\ZLZHYLH]HPSHISL[V
TVZ[HYLHZVM[OLJP[`)\ZLZ
Y\UMYVTH¶W4:HL_JLW[
OVSPKH`Z-VYI\ZZJOLK\SLZ
HUKTHWZJHSS
VYNV[VZT[KVYN

.YV\UK;YHUZWVY[H[PVU
:L]LYHSJVTWHUPLZZLY]L[OL
HPYWVY[[YHPUZ[H[PVUHUKTVZ[
HYLHZVM[OLJP[`9PKLZOHYPUN
JVTWHUPLZLHYLIPNLUV\NO[VOH]LHSS
[OLZLY]PJLZ`V\^PSSULLKWS\Z^LOH]LWYLZLY]LK
LUV\NOZTHSS[V^UJOHYHJ[LY[OH[PZZ\YL[VTHRL
`V\YH[[LUKLLZMLLSYPNO[H[OVTL

3PUJVSU/VTL5H[PVUHS/PZ[VYPJ:P[L
(IYHOHT3PUJVSU7YLZPKLU[PHS4\ZL\T

*P[`VM:WYPUNMPLSK
4L[YV(YLH

*SPTH[L
(KPZ[PUJ[JOHUNLVMZLHZVUZHWSLHZHU[JOHUNL
VMWHJL3VJH[LKTPK^H`IL[^LLU[OL*VU[PULU[HS
+P]PKLHUK[OL([SHU[PJ6JLHU[OL:WYPUNÄLSKHYLH
VɈLYZ^OH[PZRUV^UHZH¸JVU[PULU[HSJSPTH[L¹
;OH[TLHUZJVSKYH[OLYKY`^PU[LYZHUK^HYT
O\TPKZ\TTLYZ)\[PM[OLYLPZVUL[OPUN[OH[
YLTHPUZHJVUZ[HU[P[PZ[OH[V\YJVUKP[PVUZHYL
JVUZ[HU[S`JOHUNPUN(Z[OL`ZH`OLYLPU[OL
4PK^LZ[¸0M`V\KVU»[SPRL[OL^LH[OLY^HP[
HML^TPU\[LZ¹
@V\JHUHS^H`ZJOLJRJ\YYLU[^LH[OLYJVUKP[PVUZ
VUV\Y^LIZP[LVYHZR\ZMVYHK]PJLVU^OH[[V
L_WLJ[HUK^OH[RPUKVMKYLZZPZYLJVTTLUKLK
MVY[OLZWLJPÄJ[PTLWLYPVKVM`V\YL]LU[
(800) 545-7300

>>>=0:0;:7905.-0,3+0330560:*64

5


http://flyspi.com http://amtrak.com http://greyhound.com http://www.visitspringfieldillinois.com http://www.visitspringfieldillinois.com

Table of Contents for the Digital Edition of Springfield Meeting Guide 2018

Springfield Meeting Guide 2018 - Cover1
Springfield Meeting Guide 2018 - 2
Springfield Meeting Guide 2018 - 3
Springfield Meeting Guide 2018 - 4
Springfield Meeting Guide 2018 - 5
Springfield Meeting Guide 2018 - 6
Springfield Meeting Guide 2018 - 7
Springfield Meeting Guide 2018 - 8
Springfield Meeting Guide 2018 - 9
Springfield Meeting Guide 2018 - 10
Springfield Meeting Guide 2018 - 11
Springfield Meeting Guide 2018 - 12
Springfield Meeting Guide 2018 - 13
Springfield Meeting Guide 2018 - 14
Springfield Meeting Guide 2018 - 15
Springfield Meeting Guide 2018 - 16
Springfield Meeting Guide 2018 - 17
Springfield Meeting Guide 2018 - 18
Springfield Meeting Guide 2018 - 19
Springfield Meeting Guide 2018 - 20
Springfield Meeting Guide 2018 - 21
Springfield Meeting Guide 2018 - 22
Springfield Meeting Guide 2018 - 23
Springfield Meeting Guide 2018 - 24
Springfield Meeting Guide 2018 - 25
Springfield Meeting Guide 2018 - 26
Springfield Meeting Guide 2018 - 27
Springfield Meeting Guide 2018 - 28
Springfield Meeting Guide 2018 - 29
Springfield Meeting Guide 2018 - 30
Springfield Meeting Guide 2018 - Cover4
http://www.nxtbookMEDIA.com