Springfield Meeting Guide 2018 - 8

Winning
Sports Events
)YPUNVU[OLJVTWL[P[PVUPUH[V^U[OH[
ZOHYLZ`V\Y[LHTZWPYP[:WVY[ZJVTWL[P[PVUZVM
HSSZOHWLZHUKZPaLZ[HRLWSHJLPU[OL*HWP[HS*P[`
LHJO`LHY>P[OWYPTLZWVY[Z]LU\LZHJYVZZ[OL
JP[``V\»SSW\[`V\Y[LHTZ[V[OL[LZ[PUHU
LU]PYVUTLU[[OH[OLSWZ[OLTKV[OLPYILZ[
0[TPNO[Q\Z[IL[OLZPNUH[\YLTV]L`V\ULLK
[VTHRL`V\YZWVY[PUNL]LU[H^PUULY
:WVY[PUNL]LU[ZJOVVZPUN:WYPUNÄLSKPUJS\KL!

7HU[OLY*YLLR*V\U[Y`*S\I
0SSPUVPZ:[H[L-HPYNYV\UKZ

࠮

࠮
࠮
࠮
࠮

࠮

࠮


5H[PVUHS>YLZ[SPUN*VHJOLZ(ZZVJPH[PVU
5H[PVUHS+\HSZ
5*((+P]PZPVU00>VTLU»Z.VSM9LNPVUHS
7.(>LIJVT;V\Y
5H[PVUHS/PNO:JOVVS-PUHSZ9VKLV
5H[PVUHS/VYZLZOVL7P[JOLYZ(ZZVJPH[PVU
>VYSK;V\YUHTLU[
.YLH[3HRLZ=HSSL`*VUMLYLUJL4LU»ZHUK
>VTLU»Z)HZRL[IHSS*OHTWPVUZOPWZ
)H[[SLVM[OL5H[PVUZ!0U[LYUH[PVUHS;V\YUHTLU[
VM*OP]HSY`

9VIPU9VILY[Z:[HKP\T

:WYPUNÄLSK:SPKLYZ

3PUJVSU7HYR5LSZVU*LU[LY

8

=0:0;:7905.-0,3+4,,;05.73(5505..<0+,



Table of Contents for the Digital Edition of Springfield Meeting Guide 2018

Springfield Meeting Guide 2018 - Cover1
Springfield Meeting Guide 2018 - 2
Springfield Meeting Guide 2018 - 3
Springfield Meeting Guide 2018 - 4
Springfield Meeting Guide 2018 - 5
Springfield Meeting Guide 2018 - 6
Springfield Meeting Guide 2018 - 7
Springfield Meeting Guide 2018 - 8
Springfield Meeting Guide 2018 - 9
Springfield Meeting Guide 2018 - 10
Springfield Meeting Guide 2018 - 11
Springfield Meeting Guide 2018 - 12
Springfield Meeting Guide 2018 - 13
Springfield Meeting Guide 2018 - 14
Springfield Meeting Guide 2018 - 15
Springfield Meeting Guide 2018 - 16
Springfield Meeting Guide 2018 - 17
Springfield Meeting Guide 2018 - 18
Springfield Meeting Guide 2018 - 19
Springfield Meeting Guide 2018 - 20
Springfield Meeting Guide 2018 - 21
Springfield Meeting Guide 2018 - 22
Springfield Meeting Guide 2018 - 23
Springfield Meeting Guide 2018 - 24
Springfield Meeting Guide 2018 - 25
Springfield Meeting Guide 2018 - 26
Springfield Meeting Guide 2018 - 27
Springfield Meeting Guide 2018 - 28
Springfield Meeting Guide 2018 - 29
Springfield Meeting Guide 2018 - 30
Springfield Meeting Guide 2018 - Cover4
http://www.nxtbookMEDIA.com