DFI Magazine July/August 2020 - 113

3(23/( 	  &203$1,(6
'DQ %URZQ DQG $VVRFL
DWHV '%$ KDV KDG VL[
VWDII WUDQVLWLRQV UHFHQWO\
'DQ %URZQ 3K' 3(
'*( LPPHGLDWH SDVW
SUHVLGHQW RI '), KDV
WUDQVLWLRQHGWRWKHUROHRIFKLHIHQJLQHHU
ZKHUHKHFRQWLQXHVWRIRFXVRQGHYHORSLQJ
SUDFWLFDO VROXWLRQV WR FRPSOH[ DQG
FKDOOHQJLQJ IRXQGDWLRQ
LVVXHV 7LP 6LHJHO 3(
*('*(DVHQLRUSULQ
FLSDOHQJLQHHUDW'%$KDV
EHHQ SURPRWHG WR FKLHI
H[HFXWLYH RIILFHU 6LHJHO
FXUUHQWO\ VHUYHV DV FRHGLWRU RI WKH '),
-RXUQDODQGLVWKHFKDLURIWKH'),*URXQG
,PSURYHPHQW&RPPLWWHH
3DXO  $[WHOO  3(
'*( D VHQLRU SULQFLSDO
HQJLQHHUDW'%$KDVEHHQ
SURPRWHG WR FKLHI RSHU
DWLQJ RIILFHU $[WHOO FRQ
WLQXHVWRVHUYHDVFKDLURI
WKH'),'ULOOHG6KDIW&RPPLWWHHDSRVLWLRQ
KH·V KHOG IRU HLJKW \HDUV
5REHUW 7KRPSVRQ 3(
'*(LVDVHQLRUSULQFLSDO
HQJLQHHU DW '%$ DQG KDV
EHHQ SURPRWHG WR FKLHI
ILQDQFLDO RIILFHU +H LV D
PHPEHURI'),·V'ULYHQ3LOH&RPPLWWHH
,Q DGGLWLRQ WR WKH OHDGHUVKLS WUDQVL
WLRQVERWK'DYLG*UDKDP3(DQG%HQ
7XUQHU 3K' 3( KDYH ERWK EHHQ
SURPRWHG WR WKH SRVLWLRQ RI VHQLRU
HQJLQHHU*UDKDPKDVEHHQZLWK'%$VLQFH
 DQG LV EDVHG LQ &KDWWDQRRJD
7HQQHVVHH7XUQHUMRLQHG'%$LQDQG
LVEDVHGLQ/RV2VRV&DOLIRUQLD
6WHSKHQ 6WURXG UHFHQWO\ MRLQHG 5REHUW
VRQ*HRDVWHFKQLFDOVDOHVPDQDJHUIRULWV
1RUWKDQG6RXWK$PHULFDQPDUNHWV
2YHU KLV FDUHHU 6WURXG KDV JDLQHG
H[WHQVLYH VNLOOV DQG H[SHUWLVH LQ ORJJLQJ
RSHUDWLRQVFRPPHUFLDOPDQDJHPHQWVDOHV
DQGEXVLQHVVGHYHORSPHQW+HJUDGXDWHG
ZLWK D EDFKHORU·V GHJUHH LQ JHRORJLFDO
VFLHQFHVIURP$UL]RQD6WDWH8QLYHUVLW\DQG
KDV  \HDUV RI H[SHULHQFH LQ ERUHKROH

JHRSK\VLFVLQFOXGLQJJHRSK\VLFDOORJJLQJ
LQH[SORUDWLRQPLQLQJHQYLURQPHQWDODQG
JURXQGZDWHUDSSOLFDWLRQV
$ORQJZLWKKLVH[SHULHQFHLQERUHKROH
JHRSK\VLFV KH KDV RYHU IRXU \HDUV RI
H[SHULHQFHLQPDUNHWLQJDQGVDOHV+HZDV
UHVSRQVLEOH IRU WKH PDQDJHPHQW DQG
FRRUGLQDWLRQ RI JHRSK\VLFDO ORJJLQJ IRU
YDULRXV ODUJHVFDOH SURMHFWV VXFK DV WKH
+DUERU %ULGJH SURMHFW LQ &RUSXV &KULVWL
7H[DV 6WURXG·V JRDOV DUH WR FUHDWH QHZ
RSSRUWXQLWLHV DQG UHODWLRQVKLSV DQG WR
HGXFDWH FOLHQWHOH E\ LQWURGXFLQJ WKH
FRPSDQ\·VQHZDQGLPSURYHGJHRSK\VLFDO
WHFKQRORJLHVZKLOHSURYLGLQJRXWVWDQGLQJ
FXVWRPHU VHUYLFH 5REHUWVRQ *HR DOVR
DGGHGD


DFI Magazine July/August 2020

Table of Contents for the Digital Edition of DFI Magazine July/August 2020

Contents
DFI Magazine July/August 2020 - Intro
DFI Magazine July/August 2020 - Cover1
DFI Magazine July/August 2020 - Cover2
DFI Magazine July/August 2020 - Contents
DFI Magazine July/August 2020 - 4
DFI Magazine July/August 2020 - 5
DFI Magazine July/August 2020 - 6
DFI Magazine July/August 2020 - 7
DFI Magazine July/August 2020 - 8
DFI Magazine July/August 2020 - 9
DFI Magazine July/August 2020 - 10
DFI Magazine July/August 2020 - 11
DFI Magazine July/August 2020 - 12
DFI Magazine July/August 2020 - 13
DFI Magazine July/August 2020 - 14
DFI Magazine July/August 2020 - 15
DFI Magazine July/August 2020 - 16
DFI Magazine July/August 2020 - 17
DFI Magazine July/August 2020 - 18
DFI Magazine July/August 2020 - 19
DFI Magazine July/August 2020 - 20
DFI Magazine July/August 2020 - 21
DFI Magazine July/August 2020 - 22
DFI Magazine July/August 2020 - 23
DFI Magazine July/August 2020 - 24
DFI Magazine July/August 2020 - 25
DFI Magazine July/August 2020 - 26
DFI Magazine July/August 2020 - 27
DFI Magazine July/August 2020 - 28
DFI Magazine July/August 2020 - 29
DFI Magazine July/August 2020 - 30
DFI Magazine July/August 2020 - 31
DFI Magazine July/August 2020 - 32
DFI Magazine July/August 2020 - 33
DFI Magazine July/August 2020 - 34
DFI Magazine July/August 2020 - 35
DFI Magazine July/August 2020 - 36
DFI Magazine July/August 2020 - 37
DFI Magazine July/August 2020 - 38
DFI Magazine July/August 2020 - 39
DFI Magazine July/August 2020 - 40
DFI Magazine July/August 2020 - 41
DFI Magazine July/August 2020 - 42
DFI Magazine July/August 2020 - 43
DFI Magazine July/August 2020 - 44
DFI Magazine July/August 2020 - 45
DFI Magazine July/August 2020 - 46
DFI Magazine July/August 2020 - 47
DFI Magazine July/August 2020 - 48
DFI Magazine July/August 2020 - 49
DFI Magazine July/August 2020 - 50
DFI Magazine July/August 2020 - 51
DFI Magazine July/August 2020 - 52
DFI Magazine July/August 2020 - 53
DFI Magazine July/August 2020 - 54
DFI Magazine July/August 2020 - 55
DFI Magazine July/August 2020 - 56
DFI Magazine July/August 2020 - 57
DFI Magazine July/August 2020 - 58
DFI Magazine July/August 2020 - 59
DFI Magazine July/August 2020 - 60
DFI Magazine July/August 2020 - 61
DFI Magazine July/August 2020 - 62
DFI Magazine July/August 2020 - 63
DFI Magazine July/August 2020 - 64
DFI Magazine July/August 2020 - 65
DFI Magazine July/August 2020 - 66
DFI Magazine July/August 2020 - 67
DFI Magazine July/August 2020 - 68
DFI Magazine July/August 2020 - 69
DFI Magazine July/August 2020 - 70
DFI Magazine July/August 2020 - 71
DFI Magazine July/August 2020 - 72
DFI Magazine July/August 2020 - 73
DFI Magazine July/August 2020 - 74
DFI Magazine July/August 2020 - 75
DFI Magazine July/August 2020 - 76
DFI Magazine July/August 2020 - 77
DFI Magazine July/August 2020 - 78
DFI Magazine July/August 2020 - 79
DFI Magazine July/August 2020 - 80
DFI Magazine July/August 2020 - 81
DFI Magazine July/August 2020 - 82
DFI Magazine July/August 2020 - 83
DFI Magazine July/August 2020 - 84
DFI Magazine July/August 2020 - 85
DFI Magazine July/August 2020 - 86
DFI Magazine July/August 2020 - 87
DFI Magazine July/August 2020 - 88
DFI Magazine July/August 2020 - 89
DFI Magazine July/August 2020 - 90
DFI Magazine July/August 2020 - 91
DFI Magazine July/August 2020 - 92
DFI Magazine July/August 2020 - 93
DFI Magazine July/August 2020 - 94
DFI Magazine July/August 2020 - 95
DFI Magazine July/August 2020 - 96
DFI Magazine July/August 2020 - 97
DFI Magazine July/August 2020 - 98
DFI Magazine July/August 2020 - 99
DFI Magazine July/August 2020 - 100
DFI Magazine July/August 2020 - 101
DFI Magazine July/August 2020 - 102
DFI Magazine July/August 2020 - 103
DFI Magazine July/August 2020 - 104
DFI Magazine July/August 2020 - 105
DFI Magazine July/August 2020 - 106
DFI Magazine July/August 2020 - 107
DFI Magazine July/August 2020 - 108
DFI Magazine July/August 2020 - 109
DFI Magazine July/August 2020 - 110
DFI Magazine July/August 2020 - 111
DFI Magazine July/August 2020 - 112
DFI Magazine July/August 2020 - 113
DFI Magazine July/August 2020 - 114
DFI Magazine July/August 2020 - 115
DFI Magazine July/August 2020 - 116
DFI Magazine July/August 2020 - 117
DFI Magazine July/August 2020 - 118
DFI Magazine July/August 2020 - AR1
DFI Magazine July/August 2020 - AR2
DFI Magazine July/August 2020 - AR3
DFI Magazine July/August 2020 - AR4
DFI Magazine July/August 2020 - AR5
DFI Magazine July/August 2020 - AR6
DFI Magazine July/August 2020 - AR7
DFI Magazine July/August 2020 - AR8
DFI Magazine July/August 2020 - AR9
DFI Magazine July/August 2020 - AR10
DFI Magazine July/August 2020 - AR11
DFI Magazine July/August 2020 - AR12
DFI Magazine July/August 2020 - AR13
DFI Magazine July/August 2020 - AR14
DFI Magazine July/August 2020 - AR15
DFI Magazine July/August 2020 - AR16
DFI Magazine July/August 2020 - Cover3
DFI Magazine July/August 2020 - Cover4
https://www.nxtbook.com/dfi/DEEP-FOUNDATIONS/november-december-2022
https://www.nxtbook.com/dfi/DEEP-FOUNDATIONS/september-october-2022
https://www.nxtbook.com/dfi/DEEP-FOUNDATIONS/july-august-2022
https://www.nxtbook.com/dfi/DEEP-FOUNDATIONS/may-june-2022
https://www.nxtbook.com/dfi/DEEP-FOUNDATIONS/march-april-2022
https://www.nxtbook.com/dfi/DEEP-FOUNDATIONS/january-february-2022
https://www.nxtbook.com/dfi/DEEP-FOUNDATIONS/november-december-2021
https://www.nxtbook.com/dfi/DEEP-FOUNDATIONS/sept-oct-2021
https://www.nxtbook.com/dfi/DEEP-FOUNDATIONS/july-aug-2021
https://www.nxtbook.com/dfi/DEEP-FOUNDATIONS/may-june-2021
https://www.nxtbook.com/dfi/DEEP-FOUNDATIONS/march-april-2021
https://www.nxtbook.com/dfi/DEEP-FOUNDATIONS/january-february-2021
https://www.nxtbook.com/dfi/DEEP-FOUNDATIONS/november-december-2020
https://www.nxtbook.com/dfi/DEEP-FOUNDATIONS/September-October-2020
https://www.nxtbook.com/dfi/DEEP-FOUNDATIONS/may-june-2020
https://www.nxtbook.com/dfi/DEEP-FOUNDATIONS/march-april-2020
https://www.nxtbook.com/dfi/DEEP-FOUNDATIONS/january-february-2020
https://www.nxtbook.com/dfi/DEEP-FOUNDATIONS/july-august-2020
https://www.nxtbookmedia.com