NEWH - Summer 2021 - 91

Explore Canopy Custom at shawcontract.com

TR EL O N R O PE

TROPITONE.COM
sales@tropitone.com

#4LE8N# 4

N...4 L " 
.# " L
3#EE8EH
4ÄđE°ÀÑ°ãü.LļÐãçÝçÎēˆ
#ãüþÑüÑĐÄüçþ¼ÐÀÑââÑãÎ
3çÀÄÝôççâçôÀÄô÷÷ÐÑñÑãƹÀ°ē÷

÷Äþô°Ȯ¼çâ

091_NEWH_0421_Shaw-Tropitone-Seura-Arteriors.indd 1

.ÑÎÐüÄÀ3Ñôôçô÷
LW3Ñôôçô÷
#ãÀççôX°üÄôñôççÍLW÷
8þüÀççôXÄ°üÐÄôñôççÍLW÷

4/14/21 10:13 AM


http://www.tropitone.com http://www.shawcontract.com http://www.shawcontract.com http://www.TROPITONE.COM http://www.arteriorshome.com http://www.arteriorshome.com http://www.seura.com http://ww.seura.com

NEWH - Summer 2021

Table of Contents for the Digital Edition of NEWH - Summer 2021

Contents
Letter from the President
News
Equity, Inclusion, and Diversity
Guest Perspective
Who's Who
New NEWH Corporate Partners
Conference Roundup
Have You Seen
Scholarships
Scholarship Heroes
Interview: Arash Azarbarzin
Sustainability Point of View
Q&A: Tara Chung
Q&A: Courtney Elfand
Q&A: Gabe Rodriguez
Cover Story
Project: Canopy Cancun
Project: Pressed Roots
Project: Giannino Mayfair
Project: Portola Hotel & Spa
Chapter Highlights
Save the Date
New Members
Partner Profiles
Ad Index
NEWH - Summer 2021 - Cover1
NEWH - Summer 2021 - Cover2
NEWH - Summer 2021 - Contents
NEWH - Summer 2021 - Letter from the President
NEWH - Summer 2021 - 5
NEWH - Summer 2021 - 6
NEWH - Summer 2021 - 7
NEWH - Summer 2021 - News
NEWH - Summer 2021 - 9
NEWH - Summer 2021 - 10
NEWH - Summer 2021 - 11
NEWH - Summer 2021 - 12
NEWH - Summer 2021 - 13
NEWH - Summer 2021 - 14
NEWH - Summer 2021 - 15
NEWH - Summer 2021 - 16
NEWH - Summer 2021 - 17
NEWH - Summer 2021 - 18
NEWH - Summer 2021 - 19
NEWH - Summer 2021 - 20
NEWH - Summer 2021 - 21
NEWH - Summer 2021 - Equity, Inclusion, and Diversity
NEWH - Summer 2021 - 23
NEWH - Summer 2021 - 24
NEWH - Summer 2021 - 25
NEWH - Summer 2021 - Guest Perspective
NEWH - Summer 2021 - 27
NEWH - Summer 2021 - Who's Who
NEWH - Summer 2021 - 29
NEWH - Summer 2021 - 30
NEWH - Summer 2021 - 31
NEWH - Summer 2021 - 32
NEWH - Summer 2021 - 33
NEWH - Summer 2021 - 34
NEWH - Summer 2021 - 35
NEWH - Summer 2021 - 36
NEWH - Summer 2021 - 37
NEWH - Summer 2021 - New NEWH Corporate Partners
NEWH - Summer 2021 - 39
NEWH - Summer 2021 - Conference Roundup
NEWH - Summer 2021 - 41
NEWH - Summer 2021 - Have You Seen
NEWH - Summer 2021 - 43
NEWH - Summer 2021 - 44
NEWH - Summer 2021 - 45
NEWH - Summer 2021 - 46
NEWH - Summer 2021 - 47
NEWH - Summer 2021 - 48
NEWH - Summer 2021 - 49
NEWH - Summer 2021 - Scholarships
NEWH - Summer 2021 - 51
NEWH - Summer 2021 - Scholarship Heroes
NEWH - Summer 2021 - 53
NEWH - Summer 2021 - Interview: Arash Azarbarzin
NEWH - Summer 2021 - 55
NEWH - Summer 2021 - 56
NEWH - Summer 2021 - 57
NEWH - Summer 2021 - Sustainability Point of View
NEWH - Summer 2021 - 59
NEWH - Summer 2021 - Q&A: Tara Chung
NEWH - Summer 2021 - 61
NEWH - Summer 2021 - Q&A: Courtney Elfand
NEWH - Summer 2021 - 63
NEWH - Summer 2021 - Q&A: Gabe Rodriguez
NEWH - Summer 2021 - 65
NEWH - Summer 2021 - Cover Story
NEWH - Summer 2021 - 67
NEWH - Summer 2021 - Project: Canopy Cancun
NEWH - Summer 2021 - 69
NEWH - Summer 2021 - 70
NEWH - Summer 2021 - 71
NEWH - Summer 2021 - Project: Pressed Roots
NEWH - Summer 2021 - 73
NEWH - Summer 2021 - 74
NEWH - Summer 2021 - 75
NEWH - Summer 2021 - Project: Giannino Mayfair
NEWH - Summer 2021 - 77
NEWH - Summer 2021 - 78
NEWH - Summer 2021 - 79
NEWH - Summer 2021 - Project: Portola Hotel & Spa
NEWH - Summer 2021 - 81
NEWH - Summer 2021 - 82
NEWH - Summer 2021 - 83
NEWH - Summer 2021 - Chapter Highlights
NEWH - Summer 2021 - 85
NEWH - Summer 2021 - 86
NEWH - Summer 2021 - 87
NEWH - Summer 2021 - 88
NEWH - Summer 2021 - 89
NEWH - Summer 2021 - 90
NEWH - Summer 2021 - 91
NEWH - Summer 2021 - 92
NEWH - Summer 2021 - 93
NEWH - Summer 2021 - 94
NEWH - Summer 2021 - 95
NEWH - Summer 2021 - 96
NEWH - Summer 2021 - 97
NEWH - Summer 2021 - Save the Date
NEWH - Summer 2021 - 99
NEWH - Summer 2021 - New Members
NEWH - Summer 2021 - 101
NEWH - Summer 2021 - 102
NEWH - Summer 2021 - 103
NEWH - Summer 2021 - Partner Profiles
NEWH - Summer 2021 - 105
NEWH - Summer 2021 - Ad Index
NEWH - Summer 2021 - Cover3
NEWH - Summer 2021 - Cover4
https://www.nxtbook.com/emerald/newh/2021summer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2021spring
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2020winter
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2020fall
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2020july_v2
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2020july
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2020summer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2020spring
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2019winter
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2019fall
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2019summer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2019spring
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2018winter
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2018fall
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2018summer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2018spring
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2017winter
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2017fall
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2017summer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2017spring
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2016winter
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2016fall
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2016summer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2016spring
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2015winter
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2015fall
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2015summer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2015spring
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2014winter
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2014fall
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2014summer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newh/2014spring
https://www.nxtbookmedia.com