Canadian Yachting December 2020 - 35

48

FASTEN YOUR SEATBELTS

'

Following is the address made by CPS-ECP Chief Commander Peter Bolton at Vision 2020.
46

'

/DVW\HDULWVHHPVOLNHDOLIHWLPHDJR,SUHGLFWHGDEXPS\ ˉQDQFLDOSLFWXUHZDVVHQWLQWKHIRUPRIVSUHDGVKHHWVWRWKH
ULGHDKHDGDQGKRSHGWREHZURQJ$WWKDWSRLQWWKHQHZ,7 VTXDGURQVEXWWKHOHYHORIGHWDLOZDVQRWHQRXJK
6\VWHPKDGQRWJRQHOLYHDWWKHFRQIHUHQFHDVZHKDGKRSHG
,QPLG-DQXDU\ZHZHOFRPHG0LPPD6SDJQRORDVRXUQHZ
,WGLGVRDOLWWOHRYHUDPRQWKODWHU
1DWLRQDO([HFXWLYH'LUHFWRU
:KHQZHWKUHZWKHVZLWFKZHNQHZWKHUHZRXOGEHSUREOHPV
DQGWKHUHZHUH$OOQHZVRIWZDUHDSSOLFDWLRQVKDYHWHHWKLQJ -RLQLQJ&36(&3IURP$FFHQWXUH0LPPDTXLFNO\IRXQGKHUIHHW
WURXEOHVDQGLQVSLWHRIH[WHQVLYHWHVWLQJRXUVZDVQRGLIIHUHQW ZLWKWKHQDWLRQDORIˉFHVWDIIDQGKDVPDGHDPDMRULPSDFW
2XUWHDPRIYROXQWHHUVDQG,QQRYH[DWHVWHGWKHV\VWHPDQG RQWKLVRUJDQL]DWLRQDVDZKROHLQDYHU\VKRUWWLPH6KHKDV
PDGHPDQ\UHFRPPHQGDWLRQVIRULPSURYHPHQWEXWDVZHDOO EHHQLPSOHPHQWLQJIUHVKLGHDVDQGDG\QDPLFDSSURDFKWRWKH
NQRZZHGLGQȠWFDWFKHYHU\WKLQJ:HZHUHQȠWDEOHWRPDNHDOO SUREOHPVZHKDYHEHHQH[SHULHQFLQJ0LPPDGRHVHYHU\WKLQJ
DWZDUSVSHHGLQFOXGLQJZDONLQJKHUGRJ
WKHLPSURYHPHQWVQHHGHG7KDWWRRNVRPHWLPH
44

'

42'

'XULQJWKH\HDU1DWLRQDO([HFXWLYH2IˉFHU


http://www.canadianyachting.ca

Canadian Yachting December 2020

Table of Contents for the Digital Edition of Canadian Yachting December 2020

AT THE HELM: A YEAR LIKE NO OTHER
BOOK REVIEW: GREEN GHOST, BLUE OCEAN
SPECIAL FEATURE: HOLIDAY GIFT GUIDE
TRAVEL DESTINATION: BAHAMAS – THERE AND BACK AGAIN PART II
SAIL REVIEW: JEANNEAU YACHTS 60
POWER REVIEW: CRUISERS YACHTS 42 GLS
THE PORT HOLE: DECEMBER 2020
ELECTRONICS: THE LATEST IN NEW MARINE ELECTRONICS
DESTINATION: TRENT-SEVERN: THE GREAT CANADIAN WATERWAY
CROSSING THE LINE: THE DOCKMASTER’S NOTEBOOK
Canadian Yachting December 2020 - Intro
Canadian Yachting December 2020 - Cover1
Canadian Yachting December 2020 - Cover2
Canadian Yachting December 2020 - 3
Canadian Yachting December 2020 - AT THE HELM: A YEAR LIKE NO OTHER
Canadian Yachting December 2020 - 5
Canadian Yachting December 2020 - 6
Canadian Yachting December 2020 - 7
Canadian Yachting December 2020 - BOOK REVIEW: GREEN GHOST, BLUE OCEAN
Canadian Yachting December 2020 - 9
Canadian Yachting December 2020 - SPECIAL FEATURE: HOLIDAY GIFT GUIDE
Canadian Yachting December 2020 - 11
Canadian Yachting December 2020 - 12
Canadian Yachting December 2020 - 13
Canadian Yachting December 2020 - 14
Canadian Yachting December 2020 - 15
Canadian Yachting December 2020 - TRAVEL DESTINATION: BAHAMAS – THERE AND BACK AGAIN PART II
Canadian Yachting December 2020 - 17
Canadian Yachting December 2020 - 18
Canadian Yachting December 2020 - 19
Canadian Yachting December 2020 - 20
Canadian Yachting December 2020 - 21
Canadian Yachting December 2020 - SAIL REVIEW: JEANNEAU YACHTS 60
Canadian Yachting December 2020 - 23
Canadian Yachting December 2020 - 24
Canadian Yachting December 2020 - 25
Canadian Yachting December 2020 - 26
Canadian Yachting December 2020 - 27
Canadian Yachting December 2020 - POWER REVIEW: CRUISERS YACHTS 42 GLS
Canadian Yachting December 2020 - 29
Canadian Yachting December 2020 - 30
Canadian Yachting December 2020 - 31
Canadian Yachting December 2020 - 32
Canadian Yachting December 2020 - THE PORT HOLE: DECEMBER 2020
Canadian Yachting December 2020 - 34
Canadian Yachting December 2020 - 35
Canadian Yachting December 2020 - 36
Canadian Yachting December 2020 - 37
Canadian Yachting December 2020 - 38
Canadian Yachting December 2020 - 39
Canadian Yachting December 2020 - 40
Canadian Yachting December 2020 - 41
Canadian Yachting December 2020 - 42
Canadian Yachting December 2020 - 43
Canadian Yachting December 2020 - 44
Canadian Yachting December 2020 - 45
Canadian Yachting December 2020 - ELECTRONICS: THE LATEST IN NEW MARINE ELECTRONICS
Canadian Yachting December 2020 - 47
Canadian Yachting December 2020 - 48
Canadian Yachting December 2020 - 49
Canadian Yachting December 2020 - 50
Canadian Yachting December 2020 - 51
Canadian Yachting December 2020 - 52
Canadian Yachting December 2020 - 53
Canadian Yachting December 2020 - DESTINATION: TRENT-SEVERN: THE GREAT CANADIAN WATERWAY
Canadian Yachting December 2020 - 55
Canadian Yachting December 2020 - 56
Canadian Yachting December 2020 - 57
Canadian Yachting December 2020 - 58
Canadian Yachting December 2020 - 59
Canadian Yachting December 2020 - 60
Canadian Yachting December 2020 - 61
Canadian Yachting December 2020 - CROSSING THE LINE: THE DOCKMASTER’S NOTEBOOK
Canadian Yachting December 2020 - Cover3
Canadian Yachting December 2020 - Cover4
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/canadian-yachting-february-2022
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/december2021
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/october2021
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/june2021
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/may2021
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/april2021
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/february2021
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/december2020
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/october2020
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/june2020
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/may2020
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/april2020
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/february2020
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/dinghiesanddavitsspring2020
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/december2019
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/october2019
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/portsandresortsspring2019
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/june2019
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/may2019
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/april2019
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/february2019
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/december2018
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/october2018
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/june2018
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/may2018
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/april2018
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/february2018
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/december2017
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/october2017
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/june2017
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/may2017
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/april2017
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/february2017
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/december2016
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/october2016
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/june2016
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/may2016
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/april2016
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/february2016
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/december2015
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/october2015
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/june2015
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/May2015
https://www.nxtbook.com/kerrwil/canadianyachting/april2015
https://www.nxtbookmedia.com