Minnesota Golfer - Spring 2015 - 21

The Preserve #1
/QUV #YCTFGF )QNH 4GUQTV KP /KPPGUQVC
Top 5 Midwest Resorts in the World
Condé Nast Traveler
4.5 Stars Places to Play
Golf Digest
Best Courses You Can Play in MN
Golfweek Magazine
Minnesota's Best Golf Hotel
World Golf Awards
Re-Play The Preserve
Golf Course after Renovation
r QXGT C OKNNKQP FQNNCTU KP KORTQXGOGPVU
r ECTV RCVJU TGUWTHCEGF
r ENWDJQWUG CPF RCVKQ TGPQXCVKQP
r RTQ UJQR TGPQXCVKQP CPF PGY IGCT
r PGY NCTIGT VGG DQZGU QP GXGT[ JQNG
r PGY EQWTUG DCVJTQQOU
r YKFGT HCKTYC[U KPETGCUGF RNC[CDKNKV[
HCUVGT RCEG QH RNC[
r VJG DGUV VJG 2TGUGTXG JCU GXGT NQQMGF
Stay & Play Packages
Starting at $109/person per night*
888-893-1276 www.GrandViewGolf.com
The Pines - Marsh #7
http://www.GrandViewGolf.com

Minnesota Golfer - Spring 2015

Table of Contents for the Digital Edition of Minnesota Golfer - Spring 2015

Contents
Minnesota Golfer - Spring 2015 - Cover1
Minnesota Golfer - Spring 2015 - Cover2
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 3
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 4
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 5
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 6
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 7
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 8
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 9
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 10
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 11
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 12
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 13
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 14
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 15
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 16
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 17
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 18
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 19
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 20
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 21
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 22
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 23
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 24
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 25
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 26
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 27
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 28
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 29
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 30
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 31
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 32
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 33
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 34
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 35
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 36
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 37
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 38
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 39
Minnesota Golfer - Spring 2015 - 40
Minnesota Golfer - Spring 2015 - Cover3
Minnesota Golfer - Spring 2015 - Cover4
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/summer2023
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/spring2023
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/directory2023
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/travel2022
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/fall2022
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/summer2022
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/spring2022
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/directory2022
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/directory2021
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/fall2021
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/summer2021
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/spring2021
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/directory2020
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/fall2020
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/summer2020
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/spring2020
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/directory2019
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/fall2019
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/summer2019
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/spring2019
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/directory2018
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/fall2018
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/summer2018
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/spring2018
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/directory2017
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/fall2017
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/summer2017
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/spring2017
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/directory2016
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/fall2016
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/summer2016
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/spring2016
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/directory2015
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/fall2015
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/summer2015
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/spring2015
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/directory2014
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/fall2014
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/summer2014
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/spring2014
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/directory2013
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/fall2013
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/summer2013
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/spring2013
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/directory2012
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/fall2012
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/summer2012
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/spring2012
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/directory2011
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/fall2011
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/summer2011
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/spring2011
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/directory2010
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/fall2010
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/summer2010
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/spring2010
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/fall2009
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/summer2009
https://www.nxtbook.com/mspc/mga/spring2009
https://www.nxtbookmedia.com