Sky and Telescope - January 2017 - Cover2

˜ÛiÃÌʈ˜ÊޜÕÀÊi˜œÞ“i˜Ì°°°

...and share the dividends for a lifetime.
Tele Vue APO refractors earn a high yield of happy owners. 35 years of hand-building scopes with care
ele Vue for such wonderful products."
and dedication is why we see comments like: "Thanks to all at Tele
The care that goes into building every Tele Vue telescope is evident from the first time you focus ann image.
sers must
What goes unseen are the hours of work that led to that moment. Hand-fitted rack & pinion focusers
withstand 10lb. deflection testing along their travel, yet operate buttery-smooth, without gear lash orr image
shift. Optics are fitted, spaced, and aligned using proprietary techniques to form breathtaking low-power
w
w-power
views, spectacular high-power planetary performance, or stunning wide-field images. When you purchase
chase
ase a
Tele Vue telescope you're not so much buying a telescope as acquiring a lifetime observing companion.
ion.

TV-60

TV-76

Comments from recent warranty cards
UÊ-/6Èä®ÊºÊV>˜˜œÌÊ̅>˜ŽÊޜÕÊi˜œÕ}…ÊvœÀÊ«ÀœÛˆ`ˆ˜}ʓiÊ܈̅ÊÃÕV…ʵÕ>ˆÌÞtÊ/…ˆÃÊÃVœ«iÊ܈Ê}ˆÛiʓiÊ>Êlifetime
ime
me
of observing happiness." -M.E.,Canada
U-/6ÇȮʺ½ÛiÊÜ>˜Ìi`Ê>Ê/6ÊÃVœ«iÊvœÀÊ{äÊÞi>Àðʈ˜>Þtʘ`]ʽ“ÊœÛiÀ܅i“i`tÊLove, Love, Love ˆÌtt»p°°]"
"
U-/6nx®ÊºPerfect form, perfect function, perfectÊÌiiÃVœ«i]Ê>˜`ÊÊ`ˆ`˜½Ìʅ>ÛiÊ̜ÊÜ>ˆÌÊxÊÞi>ÀÃÊ̜Ê}iÌʈÌt»p,°
°]/8
°]/8
U-/6nx®Êº/…>˜ŽÊޜÕÊvœÀʓ>Žˆ˜}ÊÃÕV…Êbeautiful equipment available. The build quality is superb°ÊÌʈÃÊ>Ê
ˆÃÊ>Ê
treasuredÊÌiiÃVœ«i°»p°
°]1
U- *£ä£ˆÃ®ÊºÀi>ÌʍœLtÊÃÃi“LÞÊA++, Team A++°Ê/…>˜ŽÊޜÕʏÊ>˜`Ê/i>“°»p °"°]

U- *£ÓLjîʺʜܘÊ̅Àiiʜ̅iÀÊ/iiÊ6ÕiðÊ/…iÞÊ>ÀiÊthe best°»Êp°°]

U- *£ÓLjîʺÊÜ>˜Ìi`Ê>ÊÀÕ}}i`]Êhigh-quality]ÊÌÀ>˜Ã«œÀÌ>LiÊ*"Ê̅>ÌÊÜ>ÃÊ>vvœÀ`>Li°ÊÊ/…>˜ŽÃÊvœÀʓ>Žˆ˜}Ê
“>Žˆ˜}Ê
ÃÕV…Ê>Ê}Ài>ÌÊÃVœ«i°ÊʏœœŽÊvœÀÜ>À`Ê̜ʓ>˜ÞÊÞi>ÀÃʜvÊi˜œÞ“i˜Ì°»p,°°]"

Tele Vue

TV-85
TV 85

NP101is

NP127is/fli

®

Vi s i o n a r y

/iiÊ6ÕiÊ"«ÌˆVÃ]ʘV°]ÊÎÓÊ
Ž>ÞÊÀˆÛi]Ê
…iÃÌiÀ]Ê iÜÊ9œÀŽÊ£ä™£nÊÊn{x°{ș°{xx£ÊÊÜÜÜ°/ii6Õi°Vœ“


http://www.televue.com

Sky and Telescope - January 2017

Table of Contents for the Digital Edition of Sky and Telescope - January 2017

Contents
Sky and Telescope - January 2017 - Cover1
Sky and Telescope - January 2017 - Cover2
Sky and Telescope - January 2017 - 1
Sky and Telescope - January 2017 - Contents
Sky and Telescope - January 2017 - 3
Sky and Telescope - January 2017 - 4
Sky and Telescope - January 2017 - 5
Sky and Telescope - January 2017 - 6
Sky and Telescope - January 2017 - 7
Sky and Telescope - January 2017 - 8
Sky and Telescope - January 2017 - 9
Sky and Telescope - January 2017 - 10
Sky and Telescope - January 2017 - 11
Sky and Telescope - January 2017 - 12
Sky and Telescope - January 2017 - 13
Sky and Telescope - January 2017 - 14
Sky and Telescope - January 2017 - 15
Sky and Telescope - January 2017 - 16
Sky and Telescope - January 2017 - 17
Sky and Telescope - January 2017 - 18
Sky and Telescope - January 2017 - 19
Sky and Telescope - January 2017 - 20
Sky and Telescope - January 2017 - 21
Sky and Telescope - January 2017 - 22
Sky and Telescope - January 2017 - 23
Sky and Telescope - January 2017 - 24
Sky and Telescope - January 2017 - 25
Sky and Telescope - January 2017 - 26
Sky and Telescope - January 2017 - 27
Sky and Telescope - January 2017 - 28
Sky and Telescope - January 2017 - 29
Sky and Telescope - January 2017 - 30
Sky and Telescope - January 2017 - 31
Sky and Telescope - January 2017 - 32
Sky and Telescope - January 2017 - 33
Sky and Telescope - January 2017 - 34
Sky and Telescope - January 2017 - 35
Sky and Telescope - January 2017 - 36
Sky and Telescope - January 2017 - 37
Sky and Telescope - January 2017 - 38
Sky and Telescope - January 2017 - 39
Sky and Telescope - January 2017 - 40
Sky and Telescope - January 2017 - 41
Sky and Telescope - January 2017 - 42
Sky and Telescope - January 2017 - 43
Sky and Telescope - January 2017 - 44
Sky and Telescope - January 2017 - 45
Sky and Telescope - January 2017 - 46
Sky and Telescope - January 2017 - 47
Sky and Telescope - January 2017 - 48
Sky and Telescope - January 2017 - 49
Sky and Telescope - January 2017 - 50
Sky and Telescope - January 2017 - 51
Sky and Telescope - January 2017 - 52
Sky and Telescope - January 2017 - 53
Sky and Telescope - January 2017 - 54
Sky and Telescope - January 2017 - 55
Sky and Telescope - January 2017 - 56
Sky and Telescope - January 2017 - 57
Sky and Telescope - January 2017 - 58
Sky and Telescope - January 2017 - 59
Sky and Telescope - January 2017 - 60
Sky and Telescope - January 2017 - 61
Sky and Telescope - January 2017 - 62
Sky and Telescope - January 2017 - 63
Sky and Telescope - January 2017 - 64
Sky and Telescope - January 2017 - 65
Sky and Telescope - January 2017 - 66
Sky and Telescope - January 2017 - 67
Sky and Telescope - January 2017 - 68
Sky and Telescope - January 2017 - 69
Sky and Telescope - January 2017 - 70
Sky and Telescope - January 2017 - 71
Sky and Telescope - January 2017 - 72
Sky and Telescope - January 2017 - 73
Sky and Telescope - January 2017 - 74
Sky and Telescope - January 2017 - 75
Sky and Telescope - January 2017 - 76
Sky and Telescope - January 2017 - 77
Sky and Telescope - January 2017 - 78
Sky and Telescope - January 2017 - 79
Sky and Telescope - January 2017 - 80
Sky and Telescope - January 2017 - 81
Sky and Telescope - January 2017 - 82
Sky and Telescope - January 2017 - 83
Sky and Telescope - January 2017 - 84
Sky and Telescope - January 2017 - Cover3
Sky and Telescope - January 2017 - Cover4
Sky and Telescope - January 2017 - SGA17RAL
Sky and Telescope - January 2017 - 90
Sky and Telescope - January 2017 - SGA17R
Sky and Telescope - January 2017 - SGA17RA
Sky and Telescope - January 2017 - SGA17EAL
Sky and Telescope - January 2017 - 94
Sky and Telescope - January 2017 - SGA17E
Sky and Telescope - January 2017 - SGA17EA
Sky and Telescope - January 2017 - SGA17SAL
Sky and Telescope - January 2017 - 98
Sky and Telescope - January 2017 - SGA17S
Sky and Telescope - January 2017 - SGA17SA
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202112
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202111
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202110
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202109
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202108
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202107
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202106
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202105
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202104
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202103
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202101
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/skywatch_2021
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202012
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202011
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202010
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202009
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202008
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202007
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202006
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202005
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202004
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202003
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202002
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_202001
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201912
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201911
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201910
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201909
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201908
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201907
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201906
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201905
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201904
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201903
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201902
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201901
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201812
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201811
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201810
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201809
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201808
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201807
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201806
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201805
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201804
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201803
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201802
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201801
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201712
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201711
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201710
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201709
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201708
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201707
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201706
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201705
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201704
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201703
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201702
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201701
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201612
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201611
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/newtrack/st_201612
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201610
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201609
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201608
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201607
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201606
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201605
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201604
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201603
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201602
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201601
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201512
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201511
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201510
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201509
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201508
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201507
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201506
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201505
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201504
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201503
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201502
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201501
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201412
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201411
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201410
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201409
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201408
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201407
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201406
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_mars
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201405
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201404
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201403
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201402
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201401
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201312
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201311
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201310
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201309
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201308
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201307
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201306
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201305
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201304
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201303
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201302
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201301
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201212
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201211
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201210
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201209
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201208
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201207
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201206
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201205
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201204
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201203
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201202
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201201
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201112
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201111
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201110
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201109
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201108
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201107
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201106
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201105
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201104
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201103
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201101
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201012
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201011
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201010
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201009
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201008
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201007
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201006
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201005
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201004
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201003
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201002
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/aas/st_201001
https://www.nxtbookmedia.com