ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 33

$0&$ FHUWLʾ HG
ratings are
important to you.
Meet the Systemair Jet Fan Lineup.
TKH LQGXVWU\ɂV ʾ UVW DQG RQO\ -HW )DQV WR HDUQ $0&$ɂV
&HUWLʾ FDWLRQ IRU WKUXVW DLU DQG VRXQG IRU D MHW IDQ
2XU MHW IDQV DUH VSHFLʾ FDOO\ GHVLJQHG WR DGGUHVV WKH YHQWLODWLRQ FKDOOHQJHV
RI HQFORVHG DQG XQGHUJURXQG &DU 3DUN DSSOLFDWLRQV SURYLGLQJ RSWLPL]HG
'LOXWLRQ DQG ([WUDFWLRQ 9HQWLODWLRQ 6WUDWHJLHV WKDW VLJQLʾ FDQWO\ UHGXFH &2
OHYHOV
MRUH LPSRUWDQWO\ DOO RI RXU -HW )DQV DUH FHUWLʾ HG WR WKH $0&$ ,QWHUQDWLRQDO
-HW )DQ &HUWLʾ HG 5DWLQJV 3URJUDP D VLJQLʾ FDQW VWHS IRUZDUG LQ WKH
HYROXWLRQ RI &DU 3DUN YHQWLODWLRQ VROXWLRQV
Discover the Systemair Jet Fan product offering at systemair.net.
The global leader in ventilation for 47 years.
6\VWHPDLU 0IJ ,QF FHUWLʾ HV
WKDW WKH $-5 6HULHV DQG ,9 VHULHV
VKRZQ KHUHLQ DUH OLFHQVHG
WR EHDU WKH $0&$ VHDO 7KH
UDWLQJV VKRZQ DUH EDVHG RQ
WHVWV DQG SURFHGXUHV SHUIRUPHG
LQ DFFRUGDQFH ZLWK $0&$
3XEOLFDWLRQ DQG $0&$
3XEOLFDWLRQ DQG FRPSO\ ZLWK
WKH UHTXLUHPHQWV RI WKH $0&$
&HUWLʾ HG 5DWLQJV 3URJUDP
http://www.systemair.net

ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021

Table of Contents for the Digital Edition of ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021

Contents
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - BB1
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - BB2
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - Cover1
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - Cover2
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - Contents
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 2
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 3
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 4
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 5
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 6
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 7
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 8
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 9
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 10
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 11
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 12
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 13
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 14
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 15
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 16
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 17
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 18
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 19
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 20
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 21
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 22
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 23
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 24
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 25
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 26
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 27
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 28
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 29
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 30
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 31
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 32
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 33
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 34
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 35
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 36
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 37
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 38
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 39
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 40
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 41
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 42
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 43
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - 44
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - Cover3
ASHRAE Journal Supplement - AMCA InMotion - November 2021 - Cover4
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_IOYTBC
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_SGAJJF
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_IGHYER
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_PDRKLS
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_amca_2021november
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_amca_2021november_v2
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_XCODFR
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_QSLFGO
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_ILKVNM
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraemexico_2021
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_OPDJKD
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_VJKSRY
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_SDHUTC
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_JPPKRR
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_SDLTTH
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_CKLLES
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_SLDOX
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_HJETUK
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_OLUHGE
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_amca_2020october
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_amca_2020october_v2
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_ZERDGH
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_QVMNEO
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_RTPOKE
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_BBATRE
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_STUBMW
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_TPEMPE
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_JNMKDS
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_FBTTPA
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_WQMMNE
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_TVBRYN
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_showguide2020
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_KTUZMA
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_ABEDGD
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_201910
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_201909
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_amca_2019septmeber_v2
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_amca_2019september
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_201908
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_201907
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_201906
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_201905
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_201904
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_2019april
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_201903
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_2019march
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_201902
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_201901
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_showguide2019
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_2018december
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_2018november
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_amca_2018fall_v2
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_amca_2018fall
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_2018october
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraemexico_2018
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_201810
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraeinsights_201806
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_201805
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_201804
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_201803
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_201712
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_201711
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_201710
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_amca_2017fall_v2
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_amca_2017fall
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_201709
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_201705
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashrae_meetinginsert_201610
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_amca_2016fall_v2
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_amca_2016fall
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_acrexindia
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_amca_2015summer_v2
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_amca_2015summer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/amca/2014summer2
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/amca/2014summer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_acma_2014summer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_201311
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_201309
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_acmasupp_2013fall
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_201305
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_201303
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/pubcatalog_2013winter
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_201211
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/achr_expo_mexico2012
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_201209
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_201208_v3
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_201208_v2
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/pubcatalog_2012summer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_201205
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_201203
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/pubcatalog_2012winter
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_201111_v2
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/ashraejournal_201109_v2
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/pubcatalog_2011summer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_201105
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ashrae/meetingplanner_201103
https://www.nxtbookmedia.com