Contract - December 2016 - 17

:, 7+  ( $ 5 7 + : ( 5 . 6   :$7 (5  - 86 7  58 1 6  2 ))  <28 5 %$& . 
Á

( $ 57 + : ( 5 . 6  :$7 ( 5 3 5 2 2 )  &2 5 ( 
Á

 œ˜ii`̜…ˆÌ̅iÀœœviÛiÀÞ̈“iܓi̅ˆ˜}…ˆÌÃ̅ivœœÀ°9œÕV>˜VœÕ˜Ìœ˜
Ü>ÌiÀ«Àœœv
>À̅7iÀŽÃÁ 7*
°œ˜½ÌïÌÃLi>ṎvՏœœŽÃvœœޜÕ]ˆÌ½Ã>Ã̜Õ}…>Ø>ˆÃ°
ˆ`Ã]«iÌÃ>˜`̅iVÕ“ÃÞ…>Ûi“iÌ̅iˆÀ“>ÌV…°
>À̅7iÀŽÃÁµÕ>ˆÌÞ]«iÀvœÀ“>˜Vi
>˜`ÃÕ««œÀÌ…>Ûi“>`iÕÃ̅iLÀ>˜`̅>̽ØiÛiÀÜ>ÌiÀi``œÜ˜°

F o r i n f o r m a t i o n re g a rd ing o ur extensive line o f susta ina ble vinyl f lo o ring,
p l e a s e c a l l 8 0 0 -2 7 5-7943 o r visit us o nline a t w w w.ea rthw erks.co m


http://www.earthwerks.com http://www.earthwerks.com

Contract - December 2016

Table of Contents for the Digital Edition of Contract - December 2016

Contract - December 2016
Contents
Editorial
Industry News
Designers You Should Know: Assembly
Columnist: Process Tells Our Story
Designers Select: Office
Designers Select: Healthcare
Designers Select: Hospitality
Designers Select: Education
Product Focus: Living Walls
Product Focus: In the Shade
Editors’ choice
Uber Advanced Technologies Group Center
IIDA best of asia pacific design awards 2016
Feature
Brand report 2016
Ad Index
Exhibition: Pierre Chareau: Modern Architecture and Design
Contract - December 2016 - Intro
Contract - December 2016 - Contract - December 2016
Contract - December 2016 - Cover2
Contract - December 2016 - 1
Contract - December 2016 - Contents
Contract - December 2016 - 3
Contract - December 2016 - 4
Contract - December 2016 - 5
Contract - December 2016 - 6
Contract - December 2016 - 7
Contract - December 2016 - 8
Contract - December 2016 - 9
Contract - December 2016 - Editorial
Contract - December 2016 - 11
Contract - December 2016 - Industry News
Contract - December 2016 - 13
Contract - December 2016 - 14
Contract - December 2016 - 15
Contract - December 2016 - 16
Contract - December 2016 - 17
Contract - December 2016 - Designers You Should Know: Assembly
Contract - December 2016 - 19
Contract - December 2016 - Columnist: Process Tells Our Story
Contract - December 2016 - 21
Contract - December 2016 - Designers Select: Office
Contract - December 2016 - 23
Contract - December 2016 - Designers Select: Healthcare
Contract - December 2016 - 25
Contract - December 2016 - Designers Select: Hospitality
Contract - December 2016 - 27
Contract - December 2016 - Designers Select: Education
Contract - December 2016 - 29
Contract - December 2016 - Product Focus: Living Walls
Contract - December 2016 - 31
Contract - December 2016 - Product Focus: In the Shade
Contract - December 2016 - 33
Contract - December 2016 - Editors’ choice
Contract - December 2016 - 35
Contract - December 2016 - 36
Contract - December 2016 - 37
Contract - December 2016 - 38
Contract - December 2016 - 39
Contract - December 2016 - 40
Contract - December 2016 - 41
Contract - December 2016 - 42
Contract - December 2016 - 43
Contract - December 2016 - 44
Contract - December 2016 - 45
Contract - December 2016 - 46
Contract - December 2016 - 47
Contract - December 2016 - 48
Contract - December 2016 - 49
Contract - December 2016 - Uber Advanced Technologies Group Center
Contract - December 2016 - 51
Contract - December 2016 - 52
Contract - December 2016 - 53
Contract - December 2016 - 54
Contract - December 2016 - 55
Contract - December 2016 - 56
Contract - December 2016 - 57
Contract - December 2016 - IIDA best of asia pacific design awards 2016
Contract - December 2016 - 59
Contract - December 2016 - 60
Contract - December 2016 - 61
Contract - December 2016 - 62
Contract - December 2016 - 63
Contract - December 2016 - 64
Contract - December 2016 - 65
Contract - December 2016 - 66
Contract - December 2016 - 67
Contract - December 2016 - Feature
Contract - December 2016 - 69
Contract - December 2016 - 70
Contract - December 2016 - 71
Contract - December 2016 - Brand report 2016
Contract - December 2016 - 73
Contract - December 2016 - 74
Contract - December 2016 - 75
Contract - December 2016 - 76
Contract - December 2016 - 77
Contract - December 2016 - 78
Contract - December 2016 - 79
Contract - December 2016 - 80
Contract - December 2016 - 81
Contract - December 2016 - 82
Contract - December 2016 - 83
Contract - December 2016 - 84
Contract - December 2016 - 85
Contract - December 2016 - 86
Contract - December 2016 - 87
Contract - December 2016 - 88
Contract - December 2016 - 89
Contract - December 2016 - 90
Contract - December 2016 - 91
Contract - December 2016 - 92
Contract - December 2016 - 93
Contract - December 2016 - 94
Contract - December 2016 - Ad Index
Contract - December 2016 - Exhibition: Pierre Chareau: Modern Architecture and Design
Contract - December 2016 - Cover3
Contract - December 2016 - Cover4
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/202007
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/202006
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/20200405
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/20200203
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/202001
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201912
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201911
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201910
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/womeninbusiness_2019
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201909
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201908
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/20190607
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/onpp-foresight_2019
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201905
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201904
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201903
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/20190102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201812
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/womeninbusiness_2018
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201811
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201810
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201809
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/20180708
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201806
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201805
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201804
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201803
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/20180102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201712
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201711
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201710
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201709
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/2017neocon
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/20170708
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201706
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201705
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201704
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201703
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/20170102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201612
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201611
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201610
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201609
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/2016neocon
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201607
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201606
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201605
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201604
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201603
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/20160102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201512
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201511
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201510
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201509
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/20150708
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/2015neocon
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201506
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201505
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201504
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201503
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201501
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201412
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201411
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201410
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201409
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/2014neocon
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/20140708
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201406
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201405
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201404
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201403
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/iida_red2014
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/contract/201401
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201312
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201311
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201310
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201310_v2
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201309
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_20130708
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_20130708_neocon_supplement
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201306
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201305
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201304
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201303
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_20130102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201212
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201211
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201210
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201209
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_ncw_201208
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201208
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201206
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201205
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201204
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201203
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_20120102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_20111112
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201110
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201109
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_2011neoconwinners
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201108
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201106
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201105
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201104
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201103
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_20110102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_20101112
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201010
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201009
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_20100708
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201006
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201005
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201004
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_201003
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_20100102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200911
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200909
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200910
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200908
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200907
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200906
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200905
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200904
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200903
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200902
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/contract_200901
https://www.nxtbookmedia.com