American Hunter - October 2019 - 76

Online Regional Report
To search for
events in your
area, go to

PTCRWDNKECVKQPUQTITGIKQPCNTGRQTV

/GODGT+PHQTOCVKQP$GPGHKVU

8KUKVVJGNKPMUDGNQYVQƂPFIWPUJQYURTQITCOUENWDU
GXGPVUCPFVTCKPKPIKP[QWTCTGC

04#14)
MEMBERSHIP ACCOUNT
+0(14/#6+10

NRA*GCFSWCTVGTU

MEMBER SERVICE

-nää®ÈÇӇÎnnn

04#5614'%1/

-nnn®ÈäLJÈääÇ

56#4/'/$'4$'0'(+65

.#9'0(14%'/'06

(4+'0&51(04#

NGPTCQTI

HTKGPFUQHPTCQTI

*ÕLˆV>˜`«ÀˆÛ>ÌiœvwViÀȘÌiÀiÃÌi`ˆ˜
LiVœ“ˆ˜}>Üi˜vœÀVi“i˜ÌwÀi>À“ˆ˜ÃÌÀÕV̜ÀÃ
ŜՏ`>ÌÌi˜`œ˜iœv ,Ƃ½Ã>Ü
˜vœÀVi“i˜Ì
ˆÀi>À“ØÃÌÀÕV̜ÀiÛiœ«“i˜Ì-V…œœÃ°
,Ƃ*œˆVi*ˆÃ̜
œ“L>ÌVœ“«ï̈œ˜ˆÃ
ˆ˜Ìi˜`i`̜LiÕÃi`>Ã>˜iÝÌi˜Ãˆœ˜œv
>˜œvwViÀ½ÃÌÀ>ˆ˜ˆ˜}°

Àˆi˜`Ãœv ,ƂiÛi˜ÌÃViiLÀ>ÌiƂ“iÀˆV>˜
Û>ÕiÃ܈̅v՘]viœÜň«>˜`v՘`À>ˆÃˆ˜}vœÀ
/…i ,ƂœÕ˜`>̈œ˜°/œi>À˜“œÀi>LœÕÌ
iÛi˜ÌȘޜÕÀ>Ài>]ۈÈÌHTKGPFUQHPTCQTI]
Vœ˜Ì>VÌޜÕÀœV>wi`Ài«ÀiÃi˜Ì>̈ÛiœÀÃi˜`
>˜i“>ˆ̜HTKGPFU"PTCJSQTI

,Ƃ7ˆ˜i
ÕL

-nää®ÎΣ‡™Çx{

>˜>}i9"1,ˆ

-nnn®Çx™‡ÇnÈÈ

i`ˆV>
œ˜VˆiÀ}i iÌܜÀŽ

-nää®ÎxӇÈä™{

œL>,iÃVÕi

-nää®În£‡™Çx{

,Ƃ/À>Ûi
i˜ÌiÀ

,Ƃ°œÌi*>˜˜iÀ°Vœ“

+056+676'(14.')+5.#6+8'#%6+10
À>ÃÃÀœœÌÃÉi}ˆÃ>̈ÛiœÌˆ˜i
-nää®ΙӇnÈnÎ
1((+%'1(#&8#0%'/'06
)+(62.#00+0)

-nÇÇ® ,Ƃ‡6

6*'04#(170+10

-nää®{Ó·Èn™{

04#+05647%614
%1#%*(+4'#4/64#+0+0)

-ÇäήÓÈLJ£xää

'&&+''#).')705#('241)4#/-nää®ÓΣ‡äÇxÓ
4'(75'61$'#8+%6+/

GUN SHOWS

TRAINING

IWPUJQYUPTCQTI

TGHWUGPTCQTI|PTCKPUVTWEVQTUQTI

>ÌiÃ>˜`œV>̈œ˜Ãœv}՘ŜÜÃ>ÀiÃÕLiVÌ
̜V…>˜}i°*i>ÃiVœ˜Ì>VÌ̅iŜÜLivœÀi
ÌÀ>Ûiˆ˜}°ˆÃVœÕ˜Ìi` ,Ƃ“i“LiÀň«Ã
>Ài܏`̅ÀœÕ}… ,ƂÀiVÀՈÌiÀð-œ“iŜÜÃ
“>ÞœvviÀvÀii>`“ˆÃȜ˜̜«iœ«i܅œÈ}˜
Õ«vœÀ˜iÜ“i“LiÀň«ÃœÀÀi˜iÜ>Ã°
/œLiVœ“i>˜ ,Ƃ,iVÀՈÌiÀVœ˜Ì>VÌ ,Ƃ
,iVÀՈ̈˜}*Àœ}À>“Ã>ÌTGETWKVGT"PTCJSQTI°

/…i ,Ƃ½Ã,ivÕÃi/œ	iƂ6ˆV̈“®«Àœ}À>“
«ÀœÛˆ`iȘvœÀ“>̈œ˜œ˜VÀˆ“i«ÀiÛi˜Ìˆœ˜
>˜`«iÀܘ>Ã>viÌÞ°/œi>À˜“œÀi>LœÕÌ
̅i«Àœ}À>“]ۈÈÌTGHWUGPTCQTI°/…i“œÃÌ
Õ«‡Ìœ‡`>ÌiÃi“ˆ˜>À>˜`ˆ˜ÃÌÀÕV̜ÀÌÀ>ˆ˜ˆ˜}
ÃV…i`ՏiˆÃ>Û>ˆ>Liœ˜̅i˜ÌiÀ˜iÌLÞۈÈ̈˜}
PTCKPUVTWEVQTUQTI]œÀœ˜ˆ˜iÌÀ>ˆ˜ˆ˜}ˆÃ>Û>ˆ>Li
>ÌPTCQPNKPGVTCKPKPIQTI°+ÕiÃ̈œ˜Ã¶
“>ˆ̜
TGHWUG"PTCJSQTIœÀLÞV>ˆ˜}-nää®nÈ£‡££ÈÈ°

-nää®nÈ£‡££ÈÈ

RECREATIONAL SHOOTING

-nää®ÈÇӇÇ{Îx

04##((+.+#6'&%.7$5

-nää®ÈÇӇÓxnÓ

RANGE SERVICES

-nÇÇ®ÈÇӇÇÓÈ{

COMPETITIVE SHOOTING

-nÇÇ®ÈÇӇÈÓnÓ

.#9'0(14%'/'06

-ÇäήÓÈLJ£È{ä

(4+'0&51(04#

-ÇäήÓÈLJ£Î{Ó

04#/75'7/5
GUN COLLECTOR PROGRAMS

-ÇäήÓÈLJ£Èää

SHOWS & EXHIBITS

-nÇÇ®ÈÇӇÇÈÎÓ

/'&+#4'.#6+105

-ÇäήÓÈLJ£x™x

HUNTER SERVICES 

-n{{®ÈÇӇÈnnÎ

 …iº ,Ƃ,i}ˆœ˜>,i«œÀÌ]»>ÃiÀۈVivœÀ ,Ƃ“i“LiÀÃ]
/
ˆÃ>˜Õ«‡Ìœ‡`>ÌiˆÃ̈˜}œv ,ƂVœ˜`ÕVÌi`>˜`ɜÀ뜘ÜÀi`
iÛi˜ÌÃÃV…i`Տi`ˆ˜ޜÕÀÀi}ˆœ˜vœÀ̅iVÕÀÀi˜Ì“œ˜Ì…°

>̜ÛiÀˆvÞiÛi˜Ì`>ÌiÃ>˜`œV>̈œ˜ÃLivœÀiÌÀ>Ûiˆ˜}°

2020 NRA ANNUAL MEETINGS
#24+.* 0#5*8+..'60
œÀ…œÌi>VVœ““œ`>̈œ˜Ã>Ì̅i
,ƂƂ˜˜Õ>iï˜}Ã]ۈÈÌPTCCOQTI

AREA SHOOTS

STATE ASSOCIATIONS

UUWUCQTIEQOKPIGXGPVU

ENWDUPTCQTI

œÀ“œÀiˆ˜vœÀ“>̈œ˜]Ãi˜`>˜i“>ˆ̜
-…iÞÀ>“iÀ>ÌOMTCOGT"PTCJSQTI
œÀV>-ÇäήÓÈLJ£{x™°

œˆ˜ˆ˜} ,Ƃ‡>vwˆ>Ìi`ÃÌ>Ìi>ÃÜVˆ>̈œ˜Ã
ÃÕ««œÀÌà ,Ƃ½Ã“ˆÃȜ˜ˆ˜ޜÕÀÃÌ>Ìi°
-iiUVCVGCUUQEKCVKQPUPTCQTI
vœÀ“œÀiˆ˜vœÀ“>̈œ˜°

october 2019 ❘

76 ❘ americanhunter.org


http://www.nrapublications.org/regional-report https://home.nra.org https://le.nra.org https://www.friendsofnra.org https://www.nratravelcenter.com/ https://www.friendsofnra.org https://rtbav.nra.org https://gunshows.nra.org https://www.nrainstructors.org https://rtbav.nra.org https://www.nrainstructors.org http://www.nraonlinetraining.org/ https://www.nraam.org https://clubs.nra.org https://www.ssusa.org/coming-events https://stateassociations.nra.org http://www.americanhunter.org

American Hunter - October 2019

Table of Contents for the Digital Edition of American Hunter - October 2019

Contents
American Hunter - October 2019 - Cover1
American Hunter - October 2019 - Cover2
American Hunter - October 2019 - 1
American Hunter - October 2019 - Contents
American Hunter - October 2019 - 3
American Hunter - October 2019 - 4
American Hunter - October 2019 - 5
American Hunter - October 2019 - 6
American Hunter - October 2019 - 7
American Hunter - October 2019 - 8
American Hunter - October 2019 - 9
American Hunter - October 2019 - 10
American Hunter - October 2019 - 11
American Hunter - October 2019 - 12
American Hunter - October 2019 - 13
American Hunter - October 2019 - 14
American Hunter - October 2019 - 15
American Hunter - October 2019 - 16
American Hunter - October 2019 - 17
American Hunter - October 2019 - 18
American Hunter - October 2019 - 19
American Hunter - October 2019 - 20
American Hunter - October 2019 - 21
American Hunter - October 2019 - 22
American Hunter - October 2019 - 23
American Hunter - October 2019 - 24
American Hunter - October 2019 - 25
American Hunter - October 2019 - 26
American Hunter - October 2019 - 27
American Hunter - October 2019 - 28
American Hunter - October 2019 - 29
American Hunter - October 2019 - 30
American Hunter - October 2019 - 31
American Hunter - October 2019 - 32
American Hunter - October 2019 - 33
American Hunter - October 2019 - 34
American Hunter - October 2019 - 35
American Hunter - October 2019 - 36
American Hunter - October 2019 - 37
American Hunter - October 2019 - 38
American Hunter - October 2019 - 39
American Hunter - October 2019 - 40
American Hunter - October 2019 - 41
American Hunter - October 2019 - 42
American Hunter - October 2019 - 43
American Hunter - October 2019 - 44
American Hunter - October 2019 - 45
American Hunter - October 2019 - 46
American Hunter - October 2019 - 47
American Hunter - October 2019 - 48
American Hunter - October 2019 - 49
American Hunter - October 2019 - 50
American Hunter - October 2019 - 51
American Hunter - October 2019 - 52
American Hunter - October 2019 - 53
American Hunter - October 2019 - 54
American Hunter - October 2019 - 55
American Hunter - October 2019 - 56
American Hunter - October 2019 - 57
American Hunter - October 2019 - 58
American Hunter - October 2019 - 59
American Hunter - October 2019 - 60
American Hunter - October 2019 - 61
American Hunter - October 2019 - 62
American Hunter - October 2019 - 63
American Hunter - October 2019 - 64
American Hunter - October 2019 - 65
American Hunter - October 2019 - 66
American Hunter - October 2019 - 67
American Hunter - October 2019 - 68
American Hunter - October 2019 - 69
American Hunter - October 2019 - 70
American Hunter - October 2019 - 71
American Hunter - October 2019 - 72
American Hunter - October 2019 - 73
American Hunter - October 2019 - 74
American Hunter - October 2019 - 75
American Hunter - October 2019 - 76
American Hunter - October 2019 - 77
American Hunter - October 2019 - 78
American Hunter - October 2019 - 79
American Hunter - October 2019 - 80
American Hunter - October 2019 - 81
American Hunter - October 2019 - 82
American Hunter - October 2019 - 83
American Hunter - October 2019 - 84
American Hunter - October 2019 - Cover3
American Hunter - October 2019 - Cover4
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_202012
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_202011
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_202010
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_202009
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_202008
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_20200607
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_202005
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_202004
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_202003
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_202002
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_202001
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201912
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201911
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201910
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201909
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201908
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201907
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201906
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201905
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201904
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201903
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201902
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201901
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201812
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201811
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201810
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201809
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201808
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201807
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201806
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201805
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201804
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201803
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201802
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201801
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201712
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201711
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201710
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201709
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201708
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201707
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201706
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201705
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201704
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201703
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201702
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201701
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201612
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201611
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201610
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201609
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201608
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201607
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201606
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201605
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201604
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201603
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201602
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201601
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201512
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201511
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201510
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201509
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201508
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201507
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201506
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201505
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201504
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201503
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201502
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201501
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201412
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201411
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201410
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201409
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201408
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201407
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201406
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201405
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201404
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201403
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201402
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201401
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201312
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201311
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201310
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201309
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201308
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201307
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201306
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201305
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201304
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201303
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201302
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201301
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201212
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201211
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201210
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201209
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201208
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201207
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201206
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201205
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201204
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201203
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201202
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201201
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201112
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201111
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201110
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201109
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201108
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201107
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201106
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201105
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201104
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201103
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201101
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201012
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201011
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201010
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201009
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201008
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201007
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201006
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201005
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201004
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201003
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201002
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_201001
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_200912
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_200911
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_200910
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_200909
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_200908
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ah_200907
https://www.nxtbookmedia.com