American Rifleman - March 2015 - Cover4

LifeLock.com

Stop Tax-Related Identity Theft
6Q IKXG [QWTUGNH CP CFFGF NC[GT QH RTQVGEVKQP FWTKPI VJKU VCZ UGCUQP [QW UJQWNF EQPUKFGT DGEQOKPI C .KHG.QEM® member.
(TQO VJG OQOGPV [QW GPTQNN YGŨNN DG [QWT G[GU CPF GCTU /QPKVQTKPI [QWT ETGFKV FGVGEVKPI UWURKEKQWU CEVKXKV[ UGPFKPI CNGTVU†
CPF RTQXKFKPI C OKNNKQP FQNNCT IWCTCPVGG‡ UQ [QW ECP TGUV GCUKGT MPQYKPI [QW JCXG RTQVGEVKQP HTQO KFGPVKV[ HTCWF
'XGPV CPF EJCTCEVGT TGRTGUGPV C ƒEVKVKQWU RQTVTC[CN

LifeLock Provides
3 Layers of Protection

DETECT

ALERT

RESTORE

60-Day Money Back Guarantee*
and 10% Off LifeLock Identity
Theft Protection

Visit LifeLock.com or call
1-800-LifeLock (543-3562)

PROMO CODE: NRATAX15

No one can prevent all forms of identity theft.
†
Network does not cover all transactions.
‡
6JG DGPGƒVU WPFGT VJG 5GTXKEG )WCTCPVGG CTG RTQXKFGF WPFGT C /CUVGT +PUWTCPEG 2QNKE[ WPFGTYTKVVGP D[ 5VCVG 0CVKQPCN +PUWTCPEG %QORCP[ 7PFGT VJG 5GTXKEG )WCTCPVGG .KHG.QEM YKNN URGPF WR VQ
OKNNKQP VQ JKTG GZRGTVU VQ JGNR [QWT TGEQXGT[ #U VJKU KU QPN[ C UWOOCT[ RNGCUG UGG VJG CEVWCN RQNKE[ HQT CRRNKECDNG VGTOU CPF TGUVTKEVKQPU CV .KHG.QEM EQO NGICN
,I \RX˸UH QRW FRPSOHWHO\ VDWLV HG ZLWKLQ \RXU
GD\ ULVN IUHH SHULRG MXVW FDOO
/LIH/RFN WR UHFHLYH D IXOO UHIXQG RI \RXU SXUFKDVH
7RQP GPTQNNOGPV [QWT ECTF YKNN DG DKNNGF CWVQOCVKECNN[
OQ
[T RNWU CRRNKECDNG UCNG VCZ HQT .KHG.QEM 5VCPFCTF6/ UGTXKEG QT
OQ
[T RNWU CRRNKECDNG UCNG VCZ HQT .KHG.QEM
#FXCPVCIG6/ UGTXKEG QT
OQ
[T RNWU CRRNKECDNG UCNGU VCZ HQT .KHG.QEM 7NVKOCVG 2NWU6/ UGTXKEG %TGFKV ECTF YKNN DG TGSWKTGF CV GPTQNNOGPV 1HHGT KU HQT PGY .KHG.QEM OGODGTU QPN[


http://www.LifeLock.com http://www.LifeLock.com http://www.LifeLock.com http://www.LifeLock.com/legal

American Rifleman - March 2015

Table of Contents for the Digital Edition of American Rifleman - March 2015

Contents
American Rifleman - March 2015 - CW1
American Rifleman - March 2015 - CW2
American Rifleman - March 2015 - Cover1
American Rifleman - March 2015 - Cover2
American Rifleman - March 2015 - 1
American Rifleman - March 2015 - Contents
American Rifleman - March 2015 - 3
American Rifleman - March 2015 - 4
American Rifleman - March 2015 - 5
American Rifleman - March 2015 - 6
American Rifleman - March 2015 - 7
American Rifleman - March 2015 - 8
American Rifleman - March 2015 - 9
American Rifleman - March 2015 - 10
American Rifleman - March 2015 - 11
American Rifleman - March 2015 - 12
American Rifleman - March 2015 - 13
American Rifleman - March 2015 - 14
American Rifleman - March 2015 - 15
American Rifleman - March 2015 - 16
American Rifleman - March 2015 - 17
American Rifleman - March 2015 - 18
American Rifleman - March 2015 - 19
American Rifleman - March 2015 - 20
American Rifleman - March 2015 - 21
American Rifleman - March 2015 - 22
American Rifleman - March 2015 - 23
American Rifleman - March 2015 - 24
American Rifleman - March 2015 - 25
American Rifleman - March 2015 - 26
American Rifleman - March 2015 - 27
American Rifleman - March 2015 - 28
American Rifleman - March 2015 - 29
American Rifleman - March 2015 - 30
American Rifleman - March 2015 - 31
American Rifleman - March 2015 - 32
American Rifleman - March 2015 - 33
American Rifleman - March 2015 - 34
American Rifleman - March 2015 - 35
American Rifleman - March 2015 - 36
American Rifleman - March 2015 - 37
American Rifleman - March 2015 - 38
American Rifleman - March 2015 - 39
American Rifleman - March 2015 - 40
American Rifleman - March 2015 - 41
American Rifleman - March 2015 - 42
American Rifleman - March 2015 - 43
American Rifleman - March 2015 - 44
American Rifleman - March 2015 - 45
American Rifleman - March 2015 - 46
American Rifleman - March 2015 - 47
American Rifleman - March 2015 - 48
American Rifleman - March 2015 - 49
American Rifleman - March 2015 - 50
American Rifleman - March 2015 - 51
American Rifleman - March 2015 - 52
American Rifleman - March 2015 - 53
American Rifleman - March 2015 - 54
American Rifleman - March 2015 - 55
American Rifleman - March 2015 - 56
American Rifleman - March 2015 - 57
American Rifleman - March 2015 - 58
American Rifleman - March 2015 - 59
American Rifleman - March 2015 - 60
American Rifleman - March 2015 - 61
American Rifleman - March 2015 - 62
American Rifleman - March 2015 - 63
American Rifleman - March 2015 - 64
American Rifleman - March 2015 - 65
American Rifleman - March 2015 - 66
American Rifleman - March 2015 - 67
American Rifleman - March 2015 - 68
American Rifleman - March 2015 - 69
American Rifleman - March 2015 - 70
American Rifleman - March 2015 - 71
American Rifleman - March 2015 - 72
American Rifleman - March 2015 - 73
American Rifleman - March 2015 - 74
American Rifleman - March 2015 - 75
American Rifleman - March 2015 - 76
American Rifleman - March 2015 - 77
American Rifleman - March 2015 - 78
American Rifleman - March 2015 - 79
American Rifleman - March 2015 - 80
American Rifleman - March 2015 - 81
American Rifleman - March 2015 - 82
American Rifleman - March 2015 - 83
American Rifleman - March 2015 - 82b
American Rifleman - March 2015 - 83b
American Rifleman - March 2015 - 82c
American Rifleman - March 2015 - 83c
American Rifleman - March 2015 - 82d
American Rifleman - March 2015 - 83d
American Rifleman - March 2015 - 82e
American Rifleman - March 2015 - 83e
American Rifleman - March 2015 - 82f
American Rifleman - March 2015 - 83f
American Rifleman - March 2015 - 84
American Rifleman - March 2015 - 85
American Rifleman - March 2015 - 86
American Rifleman - March 2015 - 87
American Rifleman - March 2015 - 88
American Rifleman - March 2015 - 89
American Rifleman - March 2015 - 90
American Rifleman - March 2015 - 91
American Rifleman - March 2015 - 92
American Rifleman - March 2015 - Cover3
American Rifleman - March 2015 - Cover4
American Rifleman - March 2015 - CW3
American Rifleman - March 2015 - CW4
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_202111
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_202110
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_202109
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_202108
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_20210607
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_202105
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_202104
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_202103
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_202102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_202101
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_202012
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_202011
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_202010
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_202009
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_202008
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_202007
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_202005
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_202004
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_202003
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_202002
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_202001
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201912
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201911
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201910
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201909
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201908
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201907
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201906
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201905
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201904
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201903
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201902
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201901
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201812
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201811
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201810
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201809
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201808
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201807
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201806
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201805
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201804
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201803
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201802
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201801
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201712
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201711
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201710
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201709
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201708
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201707
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201706
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201705
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201704
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201703
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201702
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201701
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201612
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201611
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201610
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201609
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201608r
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201607
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201606
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201605
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201604
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201603
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201602
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201601
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201512
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201511
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201510
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201509
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201508
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201507
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201506
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201505
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201504
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201503
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201502
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201501
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201412
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201411
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201410
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201409
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201408
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201407
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201406
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201405
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201404
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201403
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201402
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201401
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201312
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201311
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201310
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201309
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201308
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201307
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201306
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201305
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201304
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201303
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201302
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201301
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201212
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201211
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201210
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201209
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201208
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201207
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201206
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201205
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201204
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201203
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201202
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201201
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201112
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201111
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201110
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201109
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201108
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201107
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201106
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201105
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201104
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201103
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201101
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201012
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201011
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201010
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201009
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201008
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201007
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201006
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201005_v2
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201004
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201003
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201002
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_201001
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_200912
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_200911
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_200910
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_200909
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_200908
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nra/ar_200907
https://www.nxtbookmedia.com