Rural Missouri - May 2019 - 11

Rechargeable
Digital Hearing Aid
Technology Only $ 229!*
(*Each when you buy a pair)

The new more powerful HearClearTM HCR3 rechargeable
hearing aid combines advanced technology with a low
price to provide you with outstanding value.

5 Star Reviews!
Outstanding Product! "This product
is outstanding. Dad loves it, my mom
ůŽǀĞƐŝƚ͕ĂŶĚ/ĂŵŐƌĂƚĞĨƵů͊ŽŶ͛ƚ
believe that you have to spend a lot of
money to get a quality hearing aid"
Ͳ'ŝůŵŽƌĞ͘

HCR3 Features!
Digital sound processing chip
provides clear sound and makes
speech easier to understand with less
feedback than old analog technology
Don't worry about replacing
ďĂƩĞƌŝĞƐ͊Full Charge Gives 16
Hours of Use! (Charger Included)
Easy KŶͬKīƵƩŽŶ
ƵƚŽŵĂƟĐEŽŝƐĞZĞĚƵĐƟŽŶĂŶĚ
&ĞĞĚďĂĐŬĂŶĐĞůůĂƟŽŶ
ϭϬϬйDŽŶĞLJĂĐŬ'ƵĂƌĂŶƚĞĞ
4 ProgramsĨŽƌĚŝīĞƌĞŶƚůŝƐƚĞŶŝŶŐ
ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ
Helps most ŵŽĚĞƌĂƚĞƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
hearing losses (call us if you need
more power)

Even Better In Pairs!
Your brain is designed to use both ears
working together. In fact, studies show
that you may be
able to hear up to 3
ƟŵĞƐďĞƩĞƌ in noisy
ƐŝƚƵĂƟŽŶƐǁŚĞŶƵƐŝŶŐ
two hearing aids. Buy
a pair for the best
results and maximum
ƐĂǀŝŶŐƐ͊

A) Microphone
ͿWƌŽŐƌĂŵƵƩŽŶ
C) Volume Control
D) USB Charging Port &
ZĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĂƩĞƌLJ
E) EĞǁŝŐŝƚĂůWƌŽĐĞƐƐŽƌ
&ͿZĞĐĞŝǀĞƌ;^ƉĞĂŬĞƌͿ
G) Sound Tube

Simple.
Affordable.
Rechargeable Digital Hearing Aid - For Only $229!*
The new HearClearTM HCR3 Rechargeable Digital Hearing Aids are now
available to you for an unbelievably affordable price! The HCR3 is packed with
the same key technologies that all high end digital hearing aids share while
leaving out the extra bells and whistles that increase cost and require expensive
adjustments. This helps you hear better, while
NOW ON SALE!
saving you a lot of money.
Your new HearClear HCR3 hearing aids work
at a fraction of the cost of name-brand hearing
aids, and you won't have to keep changing the
batteries! You will love the discreet, comfortable,
lightweight Open-fit design. The HCR3 is pre-programmed for most moderate
to significant hearing losses, so you won't need professional appointments to make
costly adjustments. It is shipped directly to you and will help you hear better
right out of the box!
You can spend thousands for an expensive hearing aid, or you can spend just $249
for a hearing aid that is great for most hearing losses (only $229 each when you
buy a pair - hear up to 3 times better than wearing just one). We are so sure you
will love your hearing aids that we offer a 100% Money Back Guarantee - Risk
Free if you are not satisfied for any reason.

DKEz^s/E'K&&Z͊
Use Coupon Code:Zhϵϱ

1-888-200-0778
ΎKŶůLJΨϮϮϵĂĐŚtŚĞŶzŽƵƵLJWĂŝƌ͊
(Coupon Code & Price Valid For A Limited Time Only)

The HCR3

TM

īŽƌĚĂďůĞYƵĂůŝƚLJ^ŝŶĐĞϭϵϵϲ͊

US Company
Owned And
Operated

FDA

REGISTERED

Visit and Save:ǁǁǁ͘ĚǀĂŶĐĞĚ,ĞĂƌŝŶŐ͘ĐŽŵͬZhϵϱ


http://www.AdvancedHearing.com/RU95

Rural Missouri - May 2019

Table of Contents for the Digital Edition of Rural Missouri - May 2019

Contents
Rural Missouri - May 2019 - Intro
Rural Missouri - May 2019 - Cover1
Rural Missouri - May 2019 - Cover2
Rural Missouri - May 2019 - Contents
Rural Missouri - May 2019 - 4
Rural Missouri - May 2019 - 5
Rural Missouri - May 2019 - 6
Rural Missouri - May 2019 - 7
Rural Missouri - May 2019 - 8
Rural Missouri - May 2019 - 9
Rural Missouri - May 2019 - 10
Rural Missouri - May 2019 - 11
Rural Missouri - May 2019 - 12
Rural Missouri - May 2019 - 13
Rural Missouri - May 2019 - 14
Rural Missouri - May 2019 - 15
Rural Missouri - May 2019 - 16
Rural Missouri - May 2019 - 17
Rural Missouri - May 2019 - 18
Rural Missouri - May 2019 - 19
Rural Missouri - May 2019 - 20
Rural Missouri - May 2019 - 21
Rural Missouri - May 2019 - 22
Rural Missouri - May 2019 - 23
Rural Missouri - May 2019 - 24
Rural Missouri - May 2019 - 25
Rural Missouri - May 2019 - 26
Rural Missouri - May 2019 - 27
Rural Missouri - May 2019 - 28
Rural Missouri - May 2019 - 29
Rural Missouri - May 2019 - 30
Rural Missouri - May 2019 - 31
Rural Missouri - May 2019 - 32
Rural Missouri - May 2019 - 33
Rural Missouri - May 2019 - 34
Rural Missouri - May 2019 - 35
Rural Missouri - May 2019 - 36
Rural Missouri - May 2019 - 37
Rural Missouri - May 2019 - 38
Rural Missouri - May 2019 - Cover3
Rural Missouri - May 2019 - Cover4
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202406
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202405
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202404
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202403
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202402
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202401
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202312
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202311
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202310
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202309
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202308
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202307
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202306
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202305
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202304
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202303
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202302
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202301
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202212
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202211
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202210
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202209
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202208
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202207
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202206
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202205
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202204
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202203
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202202
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202201
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202112
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202111
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202110
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202109
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202108
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202107
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202106
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202105
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202104
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202103
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202101
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202012
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202011
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202010
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202009
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202008
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202007
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202006
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202005
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202004
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202003
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202002
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202001
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201912
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201911
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201910
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201909
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201908
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201907
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201906
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201905
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201904
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201903
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201902
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201901
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201812
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201811
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201810
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201809
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201808
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201807
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201806
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201805
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201804
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201803
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201802
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201801
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201712
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201711
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201710
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201709
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201708
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201707
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201706
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201705
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201704
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201703
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201702
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201701
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201612
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201611
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201610
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201609
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201608
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201607
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201606
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201605
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201604
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201603
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201602
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201601
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201512
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201511
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201510
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201509
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201508
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201507
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201506
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201505
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201504
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201503
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201502
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201501
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201412
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201411
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201410
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201409
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201408
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201407
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201406
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201405
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201404
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201403
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201402
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201401
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201312
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201311
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201310
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201309
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201308
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201307
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201306
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201305
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201304
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201303
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201302
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201301
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201212
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201211
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201210
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201209
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201208
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201207
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201206
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201205
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201204
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201203
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201202
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201201
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201112
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201111
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201110
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201109
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201108
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201107
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201106
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201105
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201104
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/videotest
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201103
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201101
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201012
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201011
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201010
https://www.nxtbookmedia.com