Rural Missouri - August 2019 - 16

RM

| OUTDOORS

PICKLEBALL BY

PARK LIGHT
Doniphan captivated by one of the
nation's fastest-growing sports
by Zach Smith | zsmith@ruralmissouri.coop
V GXVN VHWWOHV RQ 'RQLSKDQ ÁRDWHUV DQG
ERDWHUV WDNH RXW RI WKH &XUUHQW 5LYHU LQ
GRZQWRZQ5LYHUVLGH3DUN$FURVVWKHORWWKH
EDVHEDOOVWDQGVDUHYDFDQWDQGWKHEDVNHW
EDOOFRXUWLVHPSW\%XWWKHWHQQLVFRXUWVDUHÀOOLQJ
ZLWKIRONVRIDOODJHV7KH\FDUU\ODZQFKDLUVFRRO
HUVDQGSDGGOHVLQVWHDGRIUDFTXHWV6RRQWKHFRP
SHWLWLRQLVKHDWLQJXSDQGDIHZFXULRXVULYHUUDWV
VWRSE\WRVHHZKDWWKHUDFNHWLVDOODERXW
7KHVSRUWLVSLFNOHEDOO³DIDVWSDFHGJDPHZLWK
DFXULRXVQDPHWKDWLVUDSLGO\EHFRPLQJRQHRIWKH
PRVW SRSXODU VSRUWV LQ WKH 86 ,QYHQWHG LQ 
LQWKH6HDWWOH:DVKLQJWRQDUHDSLFNOHEDOOLQFRUSR
UDWHVVOLJKWO\PRGLÀHGHOHPHQWVRIWHQQLVWKHQHW
EDGPLQWRQWKHFRXUWDQGSLQJSRQJWKHSDGGOHV
$VLQWHQQLVSOD\HUVRIDOODJHVDQGVNLOOOHYHOVFRP
SHWH RQHRQRQH RU WZRRQWZR 3RLQWV DUH VFRUHG
E\SUHFLVHSODFHPHQWRIDSODVWLFEDOOZLWKKROHV³
DQRWKHU VOLJKW PRGLÀFDWLRQ WKLV WLPH IURP ZKLIÁH
EDOO ³ ZLWKLQ WKH RSSRQHQW·V VLGH RI WKH FRXUW ,W
GRHVQ·WWDNHPRUHWKDQRQHURXQGZLWKDQH[SHUL
HQFHGSOD\HUWRSLFNXSRQEDVLFVRIUXOHVDQGVFRU
LQJ 1HZFRPHUV ZLOO VRRQ ÀQG WKHPVHOYHV ZKHUH
86$3LFNOHEDOO$VVRFLDWLRQ$PEDVVDGRU*UHJ.HQ
OH\ZDVPRQWKVDJRKRRNHG
´,W·V VR DGGLFWLYHµ WKH 2]DUN %RUGHU (OHFWULF
&RRSHUDWLYH PHPEHU VD\V ´:H WHOO SHRSOH GRQ·W
SLFNXSDSDGGOHIRUWKHÀUVWWLPHXQOHVV\RX·UHZLOO
LQJWRVWDUWDQHZKREE\µ
2QH \HDU DJR RQO\ DERXW ÀYH 'RQLSKDQ UHVL
GHQWV *UHJ LQFOXGHG FRXOG WHOO \RX ZKDW WKH

A

16

RURAL MISSOURI | AUGUST 2019

Top Left: Rules hold that players congratulate each other on a match well played
by meeting at the net at the end of a round. Top Right: Ronnie Burns serves to
his opponent. Above: Taleana Short returns the pickleball.

FRXUWEDVHGRQZKDWIDYRUV\RXURSSRQHQWVRWKDW
VHWVWKHWRQHIRUWKHJDPHµ
$VZLWKDQ\KREE\RUVSRUWSOD\HUVUDQJHLQVNLOO
OHYHOIURPFDVXDOWRWRSWLHUFRPSHWLWRUVZLWKVRPH
RI WKH FOXE·V UDQNHG PHPEHUV SOD\LQJ LQ WRXUQD
VSRUWZDVKRZLWZDVSOD\HGRUZKHUHWRSOD\%XW PHQWVDURXQGWKHFRXQWU\0LFKDHO6PLWKDQG.HQW
ZKHQ *UHJ DSSURDFKHG FLW\ OHDGHUV DERXW VHWWLQJ +DUGLQJUHFHQWO\WRRNKRPHJROGDQGVLOYHUPHGDOV
XS D WHPSRUDU\ QHW IRU SOD\LQJ SLFNOHEDOO KH VRRQ LQSLFNOHEDOOIURPWKH0LVVRXUL6HQLRU*DPHV
´7KHUHDOO\FRROWKLQJDERXWWKLVLV\RXFDQKDYH
IRXQGWKH\ZHUHHQWKXVLDVWLFWRFRQYHUWWKHSDUN·V
XQXVHG WHQQLV FRXUWV IRU QHZ XVH 7KH FLW\ VHDOHG QRQDWKOHWLF PHQ DQG ZRPHQ FRPH DQG SOD\ DQG
WKHFRXUWVYROXQWHHUVSDLQWHGWKHERXQGDULHVDQG WKH\FDQFRPSHWHDJDLQVWRWKHUSHRSOHDWWKHLURZQ
LQVWDOOHG WKH QHWWLQJ DQG 2]DUN %RUGHU (OHFWULF VSHHGµ*UHJDGGV´2QDEDVNHWEDOOFRXUWWKDWMXVW
GRHVQ·WZRUNEXWSLFNOHEDOO\RXFDQGRWKDWDQG
&RRSHUDWLYH LQVWDOOHG DQG UHGLUHFW
LW·VVXFKDJUHDWPL[HUµ
HGDGGLWLRQDOOLJKWLQJDWWKHFRXUWV
2Q 7XHVGD\V 7KXUVGD\V DQG 6DWXUGD\V
WR DOORZ QLJKWWLPH SOD\ 7KH &XU
³ WKH FOXE·V VHOIGHVFULEHG ´-LPP\ %XIIHWW
UHQW 5LYHU 3LFNOHEDOO &OXE ZDV XS
VFKHGXOHµ ³ SOD\ DW WKH FLW\ SDUN KDV D
DQGUXQQLQJ
PRUH UHOD[HG DLU +XVEDQGV DQG ZLYHV
'HVSLWH D \HDU KLVWRU\ SLFNOH
PRWKHUV DQG GDXJKWHUV IULHQGV DQG
EDOO·V QRWRULHW\ VHHPV WR KDYH JURZQ
QHLJKERUV GULIW GRZQ WR WKH FRXUW
UDSLGO\LQWKHSDVWGHFDGH7KHVSRUW
Doniphan
7KH\FKDWDERXWZRUNDVNDIWHUIDP
KDG PRUH WKDQ  PLOOLRQ SOD\HUV
LO\ PHPEHUV DQG ZDLW WKHLU WXUQ RQ
LQ  D SHUFHQW LQFUHDVH RYHU
WKH FRXUW 7KH\ PL[ GRXEOH SDUWQHUV
DFFRUGLQJWRWKH6SRUWV	)LWQHVV
DVQLJKWGUDZVRQFRDFKQHZSOD\HUV
,QGXVWU\ $VVRFLDWLRQ 5HWLUHPHQW DQG
FRQJUDWXODWH HDFK RWKHU RQ JRRG SOD\V
YDFDWLRQ FRPPXQLWLHV DFURVV WKH VRXWKHUQ 8QLW
HG 6WDWHV ERDVW KXQGUHGV RI FRXUWV DQG WKHUH DUH DQG GROH RXW JRRGQDWXUHG JULHI IRU WKH ÁXEV 7KH
QHDUO\  SODFHV WR SOD\ QDWLRQZLGH *UHJ VD\V JDPHVFRQWLQXHDVWKHVXQIDGHVRYHUWKHULYHUDQG
ORFDO LQWHUHVW KDV JURZQ DV ZHOO ZLWK FOXEV SRS WKHSDUNOLJKWVLOOXPLQDWHWKHFRXUW)LQDOO\WKHODVW
SLQJXSLQQHDUE\(OOVLQRUH3RSODU%OXII6LNHVWRQ PDWFKHQGHGSOD\HUVIURPERWKVLGHVFRPHWRJHWK
&DSH*LUDUGHDXDQG&RUQLQJ$UNDQVDV,QDPDW HUDWWKHQHWWRWDSSDGGOHVDQGVKDUHDUHVSHFWIXO
WHURIVL[PRQWKVWKH&XUUHQW5LYHUFOXEKDVJURZQ FKRUXVRI´JRRGJDPHµ
2Q WKDW QRWH WKH FOXE PHPEHUV DOZD\V DJUHH
WRPHPEHUVDQGFRXQWLQJ2QHHYHQLQJYLVLWWR
5LYHUVLGH 3DUN DQG LW·V HYLGHQW WKDW WKH VSRUW KDV ,W·VDJRRGJDPHLQGHHG
EURXJKW 'RQLSKDQ UHVLGHQWV FORVHU WRJHWKHU DV D
)RU PRUH LQIRUPDWLRQ DERXW WKH VSRUW RU WR ÀQG
FRPPXQLW\
´7KLV JDPH LV PRUH VRFLDEOH EHFDXVH \RX·UH LQ DQDPEDVVDGRURUSODFHWRSOD\SLFNOHEDOOQHDU\RX
WLJKW DQG JHQHUDOO\ SOD\LQJ ZLWK D SDUWQHUµ *UHJ YLVLW ZZZXVDSDRUJ 


Rural Missouri - August 2019

Table of Contents for the Digital Edition of Rural Missouri - August 2019

Contents
Rural Missouri - August 2019 - Intro
Rural Missouri - August 2019 - Cover1
Rural Missouri - August 2019 - Cover2
Rural Missouri - August 2019 - Contents
Rural Missouri - August 2019 - 4
Rural Missouri - August 2019 - 5
Rural Missouri - August 2019 - 6
Rural Missouri - August 2019 - 7
Rural Missouri - August 2019 - 8
Rural Missouri - August 2019 - 9
Rural Missouri - August 2019 - 10
Rural Missouri - August 2019 - 11
Rural Missouri - August 2019 - 12
Rural Missouri - August 2019 - 13
Rural Missouri - August 2019 - 14
Rural Missouri - August 2019 - 15
Rural Missouri - August 2019 - 16
Rural Missouri - August 2019 - 17
Rural Missouri - August 2019 - 18
Rural Missouri - August 2019 - 19
Rural Missouri - August 2019 - 20
Rural Missouri - August 2019 - 21
Rural Missouri - August 2019 - 22
Rural Missouri - August 2019 - 23
Rural Missouri - August 2019 - 24
Rural Missouri - August 2019 - 25
Rural Missouri - August 2019 - 26
Rural Missouri - August 2019 - 27
Rural Missouri - August 2019 - 28
Rural Missouri - August 2019 - 29
Rural Missouri - August 2019 - 30
Rural Missouri - August 2019 - 31
Rural Missouri - August 2019 - 32
Rural Missouri - August 2019 - 33
Rural Missouri - August 2019 - 34
Rural Missouri - August 2019 - 35
Rural Missouri - August 2019 - 36
Rural Missouri - August 2019 - 37
Rural Missouri - August 2019 - 38
Rural Missouri - August 2019 - Cover3
Rural Missouri - August 2019 - Cover4
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202106
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202105
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202104
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202103
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202101
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202012
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202011
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202010
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202009
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202008
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202007
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202006
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202005
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202004
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202003
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202002
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202001
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201912
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201911
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201910
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201909
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201908
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201907
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201906
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201905
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201904
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201903
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201902
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201901
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201812
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201811
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201810
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201809
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201808
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201807
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201806
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201805
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201804
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201803
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201802
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201801
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201712
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201711
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201710
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201709
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201708
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201707
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201706
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201705
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201704
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201703
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201702
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201701
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201612
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201611
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201610
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201609
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201608
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201607
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201606
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201605
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201604
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201603
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201602
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201601
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201512
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201511
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201510
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201509
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201508
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201507
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201506
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201505
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201504
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201503
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201502
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201501
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201412
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201411
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201410
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201409
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201408
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201407
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201406
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201405
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201404
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201403
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201402
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201401
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201312
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201311
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201310
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201309
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201308
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201307
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201306
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201305
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201304
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201303
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201302
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201301
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201212
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201211
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201210
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201209
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201208
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201207
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201206
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201205
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201204
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201203
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201202
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201201
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201112
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201111
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201110
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201109
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201108
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201107
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201106
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201105
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201104
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/videotest
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201103
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201101
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201012
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201011
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201010
https://www.nxtbookmedia.com