Rural Missouri - December 2019 - 3

CONTENTS
Volume 72

|

DECEMBER 2019

|

Number 12

22

10
32

8

Naturally beautiful

IN EVERY ISSUE

Stockton Lake turns 50

14 Pearl Harbor Child
An eyewitness account of the attack on Pearl Harbor

18 It Ott to be good
Carthage business produces dressings and sauces since 1948

22 Seasons greetings from Christmas City
Holiday cards make the rounds early for Noel postmark

28 Best of Missouri 2020
Our reader-favorite contest returns

32 The giving Claus
How bringing joy saved this Santa's life

ABOUT OUR COVER

C

hristmas at The Historic Daniel Boone Home
QHDU 'HÀDQFH IHHOV DERXW DV &RORQLDO DV WKH
KROLGD\ FDQ JHW LQ UXUDO 0LVVRXUL 6HW DPRQJ
WKH UROOLQJ KLOOV RI ZLQH FRXQWU\ WKH KLVWRULF
limestone home sits on nearly 300 acres and overlooks
WKH)HPPH2VDJH9DOOH\
 $VSDUWRIWKH6W&KDUOHV&RXQW\3DUNVV\VWHPRQH
RIWKHJRDOVLVWREULQJKLVWRU\WROLIHRIIHULQJDJOLPSVH
LQWRZKDWWKHOLIHRI'DQLHO%RRQHZDVOLNHDVDQHDUO\
$PHULFDQIURQWLHUVPDQ
 9LVLWRUVDQGVFKRROJURXSVHQMR\WRXUV\HDUURXQG
DW WKH %RRQH +RPH DQG WKH YLOODJH ZKLFK KDV EHHQ
VHWXSEHKLQGWKHVWDWHO\KRPH$GR]HQEXLOGLQJVDOO
RI ZKLFK RULJLQDWHG ZLWKLQ  PLOHV RI WKH SURSHUW\
LQFOXGH D JHQHUDO VWRUH VFKRROKRXVH FKDSHO RIWHQ
UHQWHGIRUZHGGLQJVDQGJULVWPLOO
 2QHRIWKHPRVWSRSXODUHYHQWVDWWKHKLVWRULFVLWH
DUULYHV HYHU\ ÀUVW DQG VHFRQG ZHHNHQG RI 'HFHPEHU

4

Cooperation

5

Perspectives

12

Eats

10

Community

16

Outdoors

26

Recipes

30

Events

37

Neighbors

38

Just4Kids

photos by Heather Berry

'XULQJ &KULVWPDV &DQGOHOLJKW :DONV WKH EHDXW\ RI D
VLPSOH KROLGD\ XQIROGV DV \RX VWHS EDFN LQ WLPH DQG
WRXUWKH%RRQH+RPH
 'XULQJWKHYLVLW\RXPD\VHHIULHQGVHQMR\LQJGLQ
QHUWRJHWKHUDVVHHQRQRXUFRYHUSRUWUD\HGE\%RRQH
+RPHLQWHUSUHWHUV3DXO%XUOHDQG.DWLH%HUQVWHWWHURU
ZDWFKDVWKHGD\VOLSVDZD\DQGFDQGOHVDUHOLWDWWKH
ZLQGRZVHDFKHYHQLQJDVVHHQDWULJKW
 &DQGOHOLJKW WRXUV DUH H[WHPHO\ SRSXODU DQG ERRN
PRQWKV LQ DGYDQFH EXW WKHUH DUH D VPDOO QXPEHU RI
ZDONLQWLFNHWVDYDLODEOH7RUHVHUYHWLFNHWVJRWRZZZ
VWFFSDUNVRUJDQGFOLFN$FWLYLW\5HJLVWUDWLRQ

 7LFNHWVDUHLQDGYDQFHDWWKHGRRULIWLFN
HWVDUHVWLOODYDLODEOHXSRQDUULYDO:DONLQVPD\SXU
FKDVHDJURXQGRQO\WRXUWLFNHWDWWKHGRRUWRYLHZ
WKHFDQGOHOLWYLOODJHLIWKHKRPHWRXUVDUHVROGRXW7KH
Historic Daniel Boone Home is located at 1868 High
ZD\)QHDU'HÀDQFH
DECEMBER 2019 | RURALMISSOURI.COOP

3


http://www.RURALMISSOURI.COOP

Rural Missouri - December 2019

Table of Contents for the Digital Edition of Rural Missouri - December 2019

Contents
Rural Missouri - December 2019 - Intro
Rural Missouri - December 2019 - Cover1
Rural Missouri - December 2019 - Cover2
Rural Missouri - December 2019 - Contents
Rural Missouri - December 2019 - 4
Rural Missouri - December 2019 - 5
Rural Missouri - December 2019 - 6
Rural Missouri - December 2019 - 7
Rural Missouri - December 2019 - 8
Rural Missouri - December 2019 - 9
Rural Missouri - December 2019 - 10
Rural Missouri - December 2019 - 11
Rural Missouri - December 2019 - 12
Rural Missouri - December 2019 - 13
Rural Missouri - December 2019 - 14
Rural Missouri - December 2019 - 15
Rural Missouri - December 2019 - 16
Rural Missouri - December 2019 - 17
Rural Missouri - December 2019 - 18
Rural Missouri - December 2019 - 19
Rural Missouri - December 2019 - 20
Rural Missouri - December 2019 - 21
Rural Missouri - December 2019 - 22
Rural Missouri - December 2019 - 23
Rural Missouri - December 2019 - 24
Rural Missouri - December 2019 - 25
Rural Missouri - December 2019 - 26
Rural Missouri - December 2019 - 27
Rural Missouri - December 2019 - 28
Rural Missouri - December 2019 - 29
Rural Missouri - December 2019 - 30
Rural Missouri - December 2019 - 31
Rural Missouri - December 2019 - 32
Rural Missouri - December 2019 - 33
Rural Missouri - December 2019 - 34
Rural Missouri - December 2019 - 35
Rural Missouri - December 2019 - 36
Rural Missouri - December 2019 - 37
Rural Missouri - December 2019 - 38
Rural Missouri - December 2019 - Cover3
Rural Missouri - December 2019 - Cover4
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202312
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202311
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202310
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202309
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202308
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202307
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202306
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202305
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202304
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202303
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202302
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202301
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202212
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202211
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202210
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202209
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202208
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202207
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202206
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202205
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202204
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202203
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202202
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202201
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202112
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202111
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202110
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202109
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202108
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202107
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202106
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202105
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202104
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202103
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202101
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202012
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202011
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202010
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202009
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202008
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202007
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202006
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202005
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202004
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202003
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202002
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202001
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201912
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201911
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201910
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201909
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201908
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201907
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201906
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201905
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201904
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201903
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201902
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201901
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201812
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201811
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201810
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201809
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201808
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201807
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201806
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201805
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201804
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201803
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201802
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201801
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201712
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201711
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201710
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201709
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201708
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201707
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201706
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201705
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201704
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201703
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201702
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201701
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201612
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201611
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201610
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201609
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201608
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201607
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201606
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201605
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201604
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201603
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201602
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201601
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201512
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201511
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201510
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201509
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201508
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201507
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201506
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201505
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201504
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201503
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201502
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201501
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201412
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201411
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201410
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201409
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201408
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201407
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201406
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201405
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201404
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201403
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201402
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201401
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201312
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201311
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201310
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201309
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201308
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201307
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201306
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201305
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201304
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201303
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201302
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201301
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201212
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201211
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201210
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201209
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201208
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201207
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201206
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201205
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201204
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201203
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201202
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201201
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201112
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201111
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201110
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201109
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201108
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201107
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201106
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201105
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201104
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/videotest
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201103
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201101
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201012
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201011
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201010
https://www.nxtbookmedia.com