Rural Missouri - December 2019 - 38

ou
Supplies my ake
need toject:
this pro

salt
* 1/2 cup XU
ÁR
‡FXS DWHUPRUHLI
Z
S
‡FX ed)
d
e
ne
HU
XSVDXF QGVNLQ
F
OO
D
P
6

‡
ND
UHGEODF
‡:KLWH U\OLFSDLQWVLI
WRQHDF G
GHVLUH DLQWEUXVK
UWS
‡6PDOOD DWHUWRULQVH
Z
I
‡&XSR K
J
EUXV LEERQIRUKDQJLQ
U
U
R
J
‡6WULQ

Make
your own
Salt Dough
Santa
Handprint
Ornament
have fun making
your very own santa
handprint christmas
ornament to hang
on your tree.
have
a MERRY
CHRISTMAS,
everyone.

Buddy Bear found a photo
he likes in this issue - but
he likes to see things big
- so he zoomed in on his
favorite part. Your mission?
Mail Buddy Bear a note
telling him what page you
found the photo on and
your age. If you're correct,
your name goes into a
drawing to win a Buddy
Bear drawstring backpack.
:H¶OO FKRRVH ¿YH ZLQQHUV
each month. Send your
answer to: Buddy Bear's
"Find The Photo" * P.O. Box
1645 * Jefferson City, MO 65102. Congratulations to last month's winners: Abby Cosby,
Mary Rege, Michael Ladd, Patricia Shotts and Andrea Martin. The image was on page
18 - it was the photo of the river. The photo can be viewed in our November digital
edition at www.ruralmissouri.coop. This month's entries must be received by December
10. Sorry adults - this contest is for kids 13 and under.

38

RURAL MISSOURI | DECEMBER 2019

Assembly
instructio
ns:
 .QHDGL
QJUHGLHQ

WVWRJ
XQWLOGRXJ
KIRUPV HWKHU
 5ROOWKH
GRX
DUROOLQJS JKRXWHYHQO\ZLWK
LQ
 8VLQJD
VPDOOFXS
VDXFHU
FXWFLUFOHV
R
7KLVDPRX XWRIGRXJK
Q
VKRXOGPD WRIGRXJK
NHWZR
WRLQFK
RUQDPHQWV
G
WKLFNQHVV HSHQGLQJRQ

 3UHVV\
RXUKDQGL
QWRWKH
GRXJK
 8VLQJD
VNH
RUWKHWLSR ZHUGULQNLQJVWUDZ

I
DVPDOOKR DSHQFLOPDNH
OHDERXW
LQFK
RUPRUHIUR
P
RUQDPHQW WKHHGJHRIWKH
V
ULEERQRU R\RXFDQVWULQJD
VWULQJWKUR
XJKRQFH
LWKDVEHH
QEDNHG
 3ODFHW
KHRUQ
GHJUH DPHQWVLQWR
H
IRUKRXUV RYHQDQGEDNH

 :KHQR
UQDPHQWLV
FR
WKHZKROH
RUQDPHQ ROSDLQW
WZKLWH
 8VLQJV
RPHUHGD
Q
G
SLQNSDLQ
DQGDEODF
W
N
WKHIHDWXUH PDUNHUÀOOLQ
VRI6DQWD
EHDUGDQG
·VIDFH
KDW
8VHWKHH
KROGLQJDV [DPSOH%XGG\LV
DJXLGHR
RZQFOD\G UPDNH\RXU
HVLJQ


http://www.ruralmissouri.coop

Rural Missouri - December 2019

Table of Contents for the Digital Edition of Rural Missouri - December 2019

Contents
Rural Missouri - December 2019 - Intro
Rural Missouri - December 2019 - Cover1
Rural Missouri - December 2019 - Cover2
Rural Missouri - December 2019 - Contents
Rural Missouri - December 2019 - 4
Rural Missouri - December 2019 - 5
Rural Missouri - December 2019 - 6
Rural Missouri - December 2019 - 7
Rural Missouri - December 2019 - 8
Rural Missouri - December 2019 - 9
Rural Missouri - December 2019 - 10
Rural Missouri - December 2019 - 11
Rural Missouri - December 2019 - 12
Rural Missouri - December 2019 - 13
Rural Missouri - December 2019 - 14
Rural Missouri - December 2019 - 15
Rural Missouri - December 2019 - 16
Rural Missouri - December 2019 - 17
Rural Missouri - December 2019 - 18
Rural Missouri - December 2019 - 19
Rural Missouri - December 2019 - 20
Rural Missouri - December 2019 - 21
Rural Missouri - December 2019 - 22
Rural Missouri - December 2019 - 23
Rural Missouri - December 2019 - 24
Rural Missouri - December 2019 - 25
Rural Missouri - December 2019 - 26
Rural Missouri - December 2019 - 27
Rural Missouri - December 2019 - 28
Rural Missouri - December 2019 - 29
Rural Missouri - December 2019 - 30
Rural Missouri - December 2019 - 31
Rural Missouri - December 2019 - 32
Rural Missouri - December 2019 - 33
Rural Missouri - December 2019 - 34
Rural Missouri - December 2019 - 35
Rural Missouri - December 2019 - 36
Rural Missouri - December 2019 - 37
Rural Missouri - December 2019 - 38
Rural Missouri - December 2019 - Cover3
Rural Missouri - December 2019 - Cover4
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202403
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202402
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202401
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202312
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202311
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202310
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202309
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202308
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202307
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202306
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202305
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202304
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202303
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202302
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202301
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202212
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202211
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202210
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202209
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202208
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202207
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202206
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202205
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202204
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202203
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202202
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202201
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202112
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202111
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202110
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202109
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202108
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202107
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202106
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202105
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202104
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202103
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202101
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202012
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202011
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202010
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202009
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202008
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202007
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202006
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202005
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202004
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202003
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202002
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/202001
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201912
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201911
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201910
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201909
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201908
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201907
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201906
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201905
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201904
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201903
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201902
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201901
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201812
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201811
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201810
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201809
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201808
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201807
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201806
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201805
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201804
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201803
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201802
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201801
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201712
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201711
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201710
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201709
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201708
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201707
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201706
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201705
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201704
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201703
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201702
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201701
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201612
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201611
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201610
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201609
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201608
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201607
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201606
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201605
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201604
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201603
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201602
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201601
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201512
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201511
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201510
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201509
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201508
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201507
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201506
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201505
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201504
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201503
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201502
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201501
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201412
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201411
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201410
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201409
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201408
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201407
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201406
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201405
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201404
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201403
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201402
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201401
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201312
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201311
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201310
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201309
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201308
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201307
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201306
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201305
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201304
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201303
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201302
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201301
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201212
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201211
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201210
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201209
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201208
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201207
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201206
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201205
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201204
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201203
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201202
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201201
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201112
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201111
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201110
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201109
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201108
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201107
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201106
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201105
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201104
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/videotest
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201103
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201101
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201012
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201011
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/ruralmissouri/201010
https://www.nxtbookmedia.com