Automotive Engineering - January/February 2020 - 9

Whatever your NVH testing challenge,
GRAS has the right solution.
Capture reliable data-
õ½-ɯëïõõÀÖ-ĥ-Ą-ëċõÀÖ-Ħ
| BRAKE NOISE |

ENGINE NOISE | POWERTRAIN NOISE | EXHAUST NOISE | WIND NOISE |

ƀ)|““ĥrm|3RřnxxT3[`Fr3ƀ‡3CF*T3F[x3nF`n[`Fr3ƀn`0[`Fr3ƀlrrȼ)Ž[`Fr3ƀ 
As a world leader in developing cutting-edge acoustic
sensors, GRAS provides new and improved microphones
µÛéÔÛé««ɫ
¢¾«Õó•Õ¨é«Î¾•¡Î«•¢Û÷íó¾¢Y…Aó«íó¾Õ¶Ĥ
Rugged and very versatile microphones are available
only from GRAS for a wide variety of acoustic NVH
•ççξ¢•ó¾ÛÕíĤ(Û÷ÕóÛÕnrÝɬ-ëï—·ùÐÐÐÀ×-Ý·Ą-ëï—õÀÐ-ÖÀ¤ëÝé½Ý×-ï
ïé-¤Àɯ¤—ÐÐċïùÀõ-ª·Ýë[‡Cõ-ïõÀ׸ű
Built for the extreme conditions normally
associated with NVH testing
Standard microphones designed for a variety
of acoustic NVH applications
Highly specialized microphones designed for
 íç«¢¾ɭ¢Y…A•ççξ¢•ó¾ÛÕí

the best possible and most reliable testing results-

Trust your data to be accurate and consistent

«Ă«Õ÷Õ¨«éó»«»•éí»«íó¢ÛÕ¨¾ó¾ÛÕíĤ

5-year warranty

G
ATINRS
V
O
N
O
IN
SENS
STIC
ACOU
4
E 199
SINC

P: 800.579.GRAS |
E: sales@gras.us

Acoustic Sensors
Free Info at http://info.hotims.com/76512-705

www.gras.us


http://info.hotims.com/76512-705

Automotive Engineering - January/February 2020

Table of Contents for the Digital Edition of Automotive Engineering - January/February 2020

Automotive Engineering - January/February 2020
Contents
Editorial: GM goes ‘all in’ on EVs
SAE Standards News
Supplier Eye
What We’re Driving
Technology Report
Road Ready
Heat seekers
EV battery-materials testing gets physical
Engineered in plastic
Tremec’s supercar DCT
Product Briefs
Reader Feedback
Companies Mentioned, Ad Index
Q&A
Automotive Engineering - January/February 2020 - Intro
Automotive Engineering - January/February 2020 - Automotive Engineering - January/February 2020
Automotive Engineering - January/February 2020 - Cover2
Automotive Engineering - January/February 2020 - Contents
Automotive Engineering - January/February 2020 - Editorial: GM goes ‘all in’ on EVs
Automotive Engineering - January/February 2020 - 3
Automotive Engineering - January/February 2020 - 4
Automotive Engineering - January/February 2020 - 5
Automotive Engineering - January/February 2020 - SAE Standards News
Automotive Engineering - January/February 2020 - 7
Automotive Engineering - January/February 2020 - Supplier Eye
Automotive Engineering - January/February 2020 - 9
Automotive Engineering - January/February 2020 - What We’re Driving
Automotive Engineering - January/February 2020 - 11
Automotive Engineering - January/February 2020 - Technology Report
Automotive Engineering - January/February 2020 - 13
Automotive Engineering - January/February 2020 - 14
Automotive Engineering - January/February 2020 - 15
Automotive Engineering - January/February 2020 - 16
Automotive Engineering - January/February 2020 - 17
Automotive Engineering - January/February 2020 - Road Ready
Automotive Engineering - January/February 2020 - 19
Automotive Engineering - January/February 2020 - 20
Automotive Engineering - January/February 2020 - 21
Automotive Engineering - January/February 2020 - Heat seekers
Automotive Engineering - January/February 2020 - 23
Automotive Engineering - January/February 2020 - 24
Automotive Engineering - January/February 2020 - 25
Automotive Engineering - January/February 2020 - 26
Automotive Engineering - January/February 2020 - EV battery-materials testing gets physical
Automotive Engineering - January/February 2020 - 28
Automotive Engineering - January/February 2020 - 29
Automotive Engineering - January/February 2020 - Engineered in plastic
Automotive Engineering - January/February 2020 - 31
Automotive Engineering - January/February 2020 - 32
Automotive Engineering - January/February 2020 - 33
Automotive Engineering - January/February 2020 - Tremec’s supercar DCT
Automotive Engineering - January/February 2020 - 35
Automotive Engineering - January/February 2020 - 36
Automotive Engineering - January/February 2020 - Product Briefs
Automotive Engineering - January/February 2020 - Reader Feedback
Automotive Engineering - January/February 2020 - Companies Mentioned, Ad Index
Automotive Engineering - January/February 2020 - Q&A
Automotive Engineering - January/February 2020 - Cover3
Automotive Engineering - January/February 2020 - Cover4
https://www.nxtbook.com/smg/sae/21TOHE04
https://www.nxtbook.com/smg/sae/21AE04
https://www.nxtbook.com/smg/sae/21AE03
https://www.nxtbook.com/smg/sae/21AVE03
https://www.nxtbook.com/smg/sae/21TOHE02
https://www.nxtbook.com/smg/sae/21AE02
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/ave_202101
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/20TOFHP12
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/20AUTP11
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/ave_202011
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/20TOFHP10
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/20AUTP10
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/ave_202009
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/20AUTP09
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/20AUTP08
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/20TOFHP08
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/ave_202007
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/20AUTP06
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/20TOFHP06
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/20AUTP05
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/ave_202005
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/20TOFHP04
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/20AUTP04
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/ave_202003
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/20AUTP03
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/20AUTP0102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/20TOFHP02
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/ave_202001
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/19TOFHP12
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/ave_201911
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/19AUTP11
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/19TOFHP10
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/19AUTP10
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/ave_201909
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/19AUTP09
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/19TOFHP08
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/19AUTP08
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/ave_201907
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/19AUTP06
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/19TOFHP06
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/ave_201905
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/19AUTP05
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/19TOFHP04
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/19AUTP04
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/ave_201903
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/19AUTP03
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/19AUTP02
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/19TOFHP02
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/19AUTP01
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/ave_201901
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/18TOFHP12
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/18AUTP11
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/18MOMP11
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/18AUTP10
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/ave_201810
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/18TOFHP09
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/18AUTP09
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/18MOMP09
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/18TOFHP08
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/18AUTP08
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/ave_201808
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/18AUTP06
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/18TOFHP06
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/18AUTP05
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/ave_201805
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/18TOFHP04
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/18AUTP04
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/18MOMP04
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/ave_201803
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/18AUTP03
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/18TOFHP02
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/18AUTP02
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/18AUTP01
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/17TOFHP12
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/17AUTP11_supp
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/17AUTP11
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/17AUTP10
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/17TOFHP10
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/17AUTP09
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/17TOFHP08
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/17AUTP08
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/17TOFHP06
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/17AUTP06
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/17AUTP05
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/17TOFHP04
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/17AUTP04
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/17AUTP03
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/17TOFHP02
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/17AUTP02
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/17AUTP01
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/16OFHP12
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/16AUTP12
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/16AUTP11
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/16AUTP10
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/16OFHP10
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/16AUTP09
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/16OFHP08
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/16AUTP08
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/16AUTD07
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/16OFHP06
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/16AUTP06
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/16AUTD05
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/16AUTD04
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/16OFHP04
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/16AUTD03
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/16OFHP02
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/16AUTD02
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/16AUTD01
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/15AUTD12
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/15OFHP12
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/15AUTP11
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/15OFHP10
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/15AUTP10
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/15AUTP09
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/15AUTD08
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/15OFHP08
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/15AUTP07
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/15AUTP06
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/15OFHP06
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/15AUTD05
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/15OFHP04
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/15AUTP04
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/15AUTP03
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/15OFHP02
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/15AUTP02
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/15AUTD01
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14OFHD12
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14AUTD12
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14VED11
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14AERD11
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14OFHP11
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14AUTP11
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14OFHD10
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14AUTP10
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14AUTD09
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14AERD09
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14OFHP09
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14AUTP09
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14VED08
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14OFHD08
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14AUTD08
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14AERD07
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14OFHP07
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14AUTP07
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14OFHD06
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14AUTP06
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14VED05
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14AERD05
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14AUTD05
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14OFHP05
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14OFHD04
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14AUTP04
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14AUTD03
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14AERD03
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14OFHP03
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14AUTP03
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14VED02
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14OFHP02
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14AUTP02
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14OFHD01
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14AERD01
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/14AUTD01
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AEID1203
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13EVSD1218
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13OFHD1212
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13OFHD1107
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AERD1106
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AEID1105
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13EVSD1024
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AEID1022
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13OFHD1017
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AEID1001
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AEID0917
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13OFHD0905
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AERD0904
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AEID0903
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13EVSD0821
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13OFHD0808
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AEID0806
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AEID0716
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13OFHD0711
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AERD0703
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AEID0702
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13EVSD0626
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AEID0618
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13OFHD0613
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AEID0604
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13OFHD0509
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AEID0507
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AERD0501
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13EVSD0418
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AEID0416
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13OFHD0404
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AEID0402
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AEID0319
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13OFHD0307
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AERD0306
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AEID0305
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13EVSD0221
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13OFHD0207
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AEID0205
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AEID0115
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13OFHD0110
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/13AERD0102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12EVSD1218
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12OFHD1213
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AERD1212
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AEID1204
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12OFHD1129
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AERD1114
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12OFHD1108
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AEID1106
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12EVSD1025
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AERD1024
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AEID1023
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12OFHD1011
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AEID1002
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12OFHD0927
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AEID0918
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AERD0912
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12OFHD0906
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AEID0904
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12EVSD0821
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AERD0815
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12OFHD0809
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AEID0807
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12OFHD0726
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AERD0718
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AEID0717
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12OFHD0705
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AEID0703
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12EVSD0626
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AEID0619
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12OFHD0614
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AERD0613
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AEID0605
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12OFHD0524
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AERD0516
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12OFHD0503
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AEID0501
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12OFHD0419
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12EVSD0418
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AEID0417
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AERD0411
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AEID0403
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12OFHD0329
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AEID0320
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AERD0314
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12OFHD0308
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AEID0306
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12OFHD0223
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12EVSD0221
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AERD0215
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AEID0207
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12OFHD0202
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AERD0118
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12AEID0117
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/12OFHD0112
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11OFHD1215
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AERD1214
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AEID1206
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11EVSD1130
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11OFHD1117
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AERD1116
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11OFHD1103
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AEID1101
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AERD1026
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AEID1018
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11OFHD1013
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AERD1012
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AEID1004
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AERD0928
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11OFHD0922
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AEID0920
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AERD0907
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AEID0906
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11OFHD0901
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11OFHD_lubrizol-ch
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11EVSD0824
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11OFHD_lubrizol
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AERD0817
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11OFHD0811
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AEID0802
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AERD0727
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11OFHD0728
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AEID0719
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AERD0713
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11OFHD0707
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AEID0705
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AERD0629
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AEID0621
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11OFHD0616
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AERD0608
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AEID0607
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11OFHD0526
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11EVSD0525
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AERD0518
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AEID0503
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11OFHD0505
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AERD0427
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AEID0419
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11OFHD0414
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AERD0413
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AEID0405
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11OFHD0331
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AERD0323
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AEID0315
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11OFHD0310
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AERD0302
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AEID0301
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11EVSD0223
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11OFHD0217
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AERD0209
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11OFHD0204
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AEID0201
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AERD0119
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11AEID0118
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/11OFHD0113
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID1221
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD1215
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD1216
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID1207
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD1203
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD1118
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID1116
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID1102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD1110
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10EVSD1104
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD1028
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD1027
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD1014
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD1013
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID1014
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID1005
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD1001
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD0923
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID0921
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0915
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD0909
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0908
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID0907
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0901
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD0826
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0825
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID0817
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0811
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID0803
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD0803
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0728
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD0722
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0721
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID0720
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD0708
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0707
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID0707
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD0624
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0623
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0616
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID0615
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/100FHD0422_v2
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0609
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0602
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID0601
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD0603
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0526
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD0520
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID0518
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0519
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0512
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD0506
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0505
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID0504
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0428
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD0422
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0421
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID0420
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0407
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID0406
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0331
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD0405
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD0325
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0324
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0317
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID0316
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD0311
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0310
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0303
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID0302
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD0225
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0224
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0217
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID0216
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0210
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0203
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID0202
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD0203
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD0128
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0127
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0120
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10OFHD0114
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID0119
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEMD0113
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID0105_v2
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/10AEID0105
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/09AEMD1223
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/09AEMD1209
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/AUTODEC09
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/09AEMD1125
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/09AEMD1111
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/AUTONOV09
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/OFHNOV09
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/09AEMD1028
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/09AEMD1014
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/OFHOCT09
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/AUTOOCT09
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/09AEMD0930
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/09AEMD0916
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/AUTOSEP09
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/09AEMD0902
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/09AEMD0819
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/OFHAUG09
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/09AEMD0805
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/sae/AUTOAUG09
https://www.nxtbookmedia.com