World Games Brochure - French - 13

81((;3¤5,(1&(
75$16)250$75,&(81(
&¤/¤%5$7,21'(/$9,(
6SHFLDO 2O\PSLFV HVW XQH RUJDQLVDWLRQ PRQGLDOH TXL XWLOLVH OH
VSRUW FRPPH FDWDO\VHXU SRXU ÄGXTXHU HW FKDQJHU OHV
SHUFHSWLRQV HW OH WUDLWHPHQW GH OD VRFLÄWÄ YLV»YLV GHV
SHUVRQQHV D\DQW XQH GÄILFLHQFH LQWHOOHFWXHOOH )RQGÄ GDQV OHV
DQQÄHV  SDU (XQLFH .HQQHG\ 6KULYHU 6SHFLDO 2O\PSLFV D
DPÄOLRUÄODYLHGHPLOOLRQVGHSHUVRQQHVHWWRXWDXORQJGHVRQ
SDUFRXUV HVW GHYHQX OoXQ GHV PRXYHPHQWV VRFLDX[ OHV SOXV
SXLVVDQWVHWOHVSOXVHIILFDFHVDXPRQGH
$XMRXUG
KXL 6SHFLDO 2O\PSLFV FÄOÃEUH VRQ H DQQLYHUVDLUH HW
RXYUH OD YRLH DX[  SURFKDLQHV DQQÄHV /H PRXYHPHQW HVW
GHYHQX SOXV TX
XQ ÄYÄQHPHQW F
HVW XQH H[SÄULHQFH GH WRXWH
XQH YLH SRXU WRXWHV OHV SHUVRQQHV LPSOLTXÄHV HQJOREDQW GHV
FRPSÄWLWLRQVSRUWLYHVDQWÄÄGXFDWLRQHWLQFOXVLRQRSSRUWXQLWÄV
DQQXHOOHV2ÔTX
LOVVHGÄURXOHQWOHV-HX[0RQGLDX[GH6SHFLDO
2O\PSLFV DLGHQW » WUDQVIRUPHU OHV FRPPXQDXWÄV SRXU TX
HOOHV
VRLHQW SOXV LQFOXVLYHV HW DFFXHLOODQWHV SRXU OHV SHUVRQQHV GH
WRXWHVFDSDFLWÄV
(Q WDQW TXoKÏWH GHV -HX[ 0RQGLDX[ GH 6SHFLDO 2O\PSLFV YRWUH
SD\VDSSRUWHUDXQHFRQWULEXWLRQLQHVWLPDEOH»ODTXDOLWÄGHYLH
GH PLOOLRQV GH SHUVRQQHV D\DQW XQH GÄILFLHQFH LQWHOOHFWXHOOH
WDQW » OoLQWÄULHXU GH YRV IURQWLÃUHV TXH GDQV OH PRQGH 7RXWH
DXVVL LPSRUWDQWH GH 6SHFLDO 2O\PSLFV VHUD UHVVHQWLH SDU GHV
GL]DLQHV GH PLOOLHUV OD IRUFH SRVLWLYH GHV -HX[ 0RQGLDX[
G
DWKOÃWHVGHEÄQÄYROHVGHPHPEUHVGHIDPLOOHGHMHXQHVGH
SURIHVVLRQQHOV GH OD VDQWÄ HW GH OHDGHUV GDQV WRXV OHV VHFWHXUV
TXL OD UDPÃQHURQW GDQV OHXUV FRPPXQDXWÄV OHV ÄFROHV OHV
HQWUHSULVHV HW OHV JRXYHUQHPHQWV SRXU FUÄHU O
LQFOXVLRQ 9RLFL
YRWUH FKDQFH GH MRXHU XQ UÏOH KLVWRULTXH GDQV OD FRQVWUXFWLRQ
G
XQ PRQGH SOXV MR\HX[ DYHF OD SOXV JUDQGH DFFHSWDWLRQ HW
XQLWÄ

†/(6-(8;021',$8;621781(,03257$17(
3/$7()250('
$0,7,¤7287/(021'((6781
0(66$*(5'(/
(635,763(&,$/2/<03,&6$&(7,75(
3$57$*(216/$&+$/(85'(/$)$0,//(63(&,$/
2/<03,&6(7¤&5,9216(16(0%/(81(1289(//(3$*(
'(/$&,9,/,6$7,21+80$,1(–
6(+$1=+(1*
0$,5('(&+$1*+$ª&+,1(

13



World Games Brochure - French

Table of Contents for the Digital Edition of World Games Brochure - French

World Games Brochure - French - Cover1
World Games Brochure - French - Cover2
World Games Brochure - French - 3
World Games Brochure - French - 4
World Games Brochure - French - 5
World Games Brochure - French - 6
World Games Brochure - French - 7
World Games Brochure - French - 8
World Games Brochure - French - 9
World Games Brochure - French - 10
World Games Brochure - French - 11
World Games Brochure - French - 12
World Games Brochure - French - 13
World Games Brochure - French - 14
World Games Brochure - French - 15
World Games Brochure - French - 16
World Games Brochure - French - 17
World Games Brochure - French - 18
World Games Brochure - French - 19
World Games Brochure - French - 20
World Games Brochure - French - 21
World Games Brochure - French - 22
World Games Brochure - French - 23
World Games Brochure - French - 24
World Games Brochure - French - 25
World Games Brochure - French - 26
World Games Brochure - French - 27
World Games Brochure - French - 28
World Games Brochure - French - 29
World Games Brochure - French - 30
World Games Brochure - French - 31
World Games Brochure - French - 32
World Games Brochure - French - 33
World Games Brochure - French - 34
World Games Brochure - French - 35
World Games Brochure - French - 36
World Games Brochure - French - 37
World Games Brochure - French - 38
World Games Brochure - French - 39
World Games Brochure - French - 40
World Games Brochure - French - 41
World Games Brochure - French - 42
World Games Brochure - French - 43
World Games Brochure - French - 44
World Games Brochure - French - 45
World Games Brochure - French - 46
World Games Brochure - French - 47
World Games Brochure - French - 48
World Games Brochure - French - 49
World Games Brochure - French - 50
World Games Brochure - French - 51
World Games Brochure - French - 52
World Games Brochure - French - 53
World Games Brochure - French - 54
World Games Brochure - French - 55
World Games Brochure - French - Cover3
World Games Brochure - French - Cover4
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/specialolympics/worldgames_russian
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/specialolympics/worldgames_arabic
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/specialolympics/worldgames_french
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/specialolympics/worldgames_spanish
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/specialolympics/worldgames_italian
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/specialolympics/worldgames_china
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/specialolympics/worldgames
http://digitalguides.specialolympics.org/shorttrackspeedskating/
http://digitalguides.specialolympics.org/sailing/
http://digitalguides.specialolympics.org/alpineskiing
http://digitalguides.specialolympics.org/aquatics
http://digitalguides.specialolympics.org/artisticgymnastics/
http://digitalguides.specialolympics.org/athletics
http://digitalguides.specialolympics.org/badminton/
http://digitalguides.specialolympics.org/basketball
http://digitalguides.specialolympics.org/bocce
http://digitalguides.specialolympics.org/bowling
http://digitalguides.specialolympics.org/cricket/
http://digitalguides.specialolympics.org/crosscountryskiing/
http://digitalguides.specialolympics.org/cycling
http://digitalguides.specialolympics.org/equestrian
http://digitalguides.specialolympics.org/eventdirectorsguide/
http://digitalguides.specialolympics.org/figureskating
http://digitalguides.specialolympics.org/floorball/
http://digitalguides.specialolympics.org/floorhockey
http://digitalguides.specialolympics.org/football
http://digitalguides.specialolympics.org/golf
http://digitalguides.specialolympics.org/handball/
http://digitalguides.specialolympics.org/kayaking
http://digitalguides.specialolympics.org/matp
http://digitalguides.specialolympics.org/netball/
http://digitalguides.specialolympics.org/openwaterswimming
http://digitalguides.specialolympics.org/openwaterswimming2014/
http://digitalguides.specialolympics.org/powerlifting
http://digitalguides.specialolympics.org/rhythmicgymnastics
http://digitalguides.specialolympics.org/rollerskating
http://digitalguides.specialolympics.org/snowboarding
http://digitalguides.specialolympics.org/softball
http://digitalguides.specialolympics.org/snowshoeing
http://digitalguides.specialolympics.org/tabletennis/
http://digitalguides.specialolympics.org/tennis
http://digitalguides.specialolympics.org/triathlon/
http://digitalguides.specialolympics.org/volleyball
https://www.nxtbookmedia.com