World Games Brochure - French - 17

/(6 -(8; 021',$8; '( 63(&,$/ 2/<03,&6 6217
3/86 48
81( &203¤7,7,21  7286 /(6 -(8;
021',$8; ,1&/8(17 120%5(8; ¤9¤1(0(176
3(50(77$17 $8; 3$57,&,3$176 (7 3(56211(6
35¤6(17(6 › 5(1)25&(5 81( &2035¤+(16,21
'(6 &$3$&,7¤6 (7 '( /$ ),(57¤ '(6 3(56211(6
$<$17 81( '¤),&,(1&( ,17(//(&78(//( (1
352),7$17 '8 63(&7$&/( (7 '8 3/$,6,5 '
81
95$,(67,9$/63257,),17(51$7,21$/
/HV FÄUÄPRQLHV G
RXYHUWXUH HW GH FOÏWXUH VRQW OHV VHUUH
OLYUHV GHV -HX[ 0RQGLDX[ GH 6SHFLDO 2O\PSLFV HW XQ SRLQW
FXOPLQDQW GH OD YLH GH FKDTXH DWKOÃWH SDUWLFLSDQW /D
FÄUÄPRQLH G
RXYHUWXUH GRQQH OH WRQ SRXU WRXWH OD VHPDLQH
HW GRQQH XQH LPSUHVVLRQ GXUDEOH DX[ DWKOÃWHV VSHFWDWHXUV
HW DX SXEOLF GX PRQGH HQWLHU QRQ VHXOHPHQW GHV -HX[
0RQGLDX[HWGHODFRXWXPHGHOoDOOXPDJHGHODIODPPHSRXU
WRXVOHV-HX[2O\PSLTXHV
/H IHVWLYDO HW OD YLOOH 6SHFLDO 2O\PSLFV VRQW GHV YR\DJHV
GHV -HX[ PRQGLDX[ DX[ ORUV GHV -HX[ DYHF GHV ]RQHV
LQWHUDFWLYHV UHVVHPEODQW » GHV SDUFV GoDQLPDWLRQV HW
GoDFWLYLWÄVFXOWXUHOOHVVSHFWDFXODLUHVSRXUOHVDWKOÃWHVHWOHV
HQWUDÉQHXUV GH 6SHFLDO 2O\PSLFV OHV IDPLOOHV HW OH JUDQG
SXEOLFVHUÄMRXLVVHQWHQVHPEOH
&KDTXH SDLUH SDUWLFLSDQWH GX SURJUDPPH YLOOH KÏWH
DPÄOLRUH OD FDSDFLWÄ G
XQH GÄOÄJDWLRQ QDWLRQDOH GH
EÄQÄYROHV FRPSRVÄH G
XQH YLOOH RX G
XQH FRPPXQDXWÄ
TXDWUH MRXUV DYDQW OD FÄUÄPRQLH G
RXYHUWXUH RIIUDQW XQ
YÄULWDEOHKÄULWDJHQDWLRQDOG
LQFOXVLRQVRFLDOHHQSHUPHWWDQW
DX[FLWR\HQVHWHQVDYRLUSOXVVXUOHVGLIIÄUHQWHVFDSDFLWÄVHW
DSWLWXGHVGHVSHUVRQQHVD\DQWXQHGÄILFLHQFHLQWHOOHFWXHOOH
› WUDYHUV XQH VÄULH G
ÄYÄQHPHQWV VSRUWLIV FXOWXUHOV HW
DUWLVWLTXHV OH SD\V GH OoH[SÄULHQFH SHUPHW DX[ DWKOÃWHV GH
6SHFLDO2O\PSLFVGHVoDFFOLPDWHUHWGHFÄOÄEUHUHQGLIIXVDQW
OHPHVVDJHGHOoLQFOXVLRQDX[TXDWUHFRLQVGXSD\V
/HVSURJUDPPHVGHOHDGHUVKLSHWG
ÄGXFDWLRQGHVMHXQHV
DSSRUWHQW GHV OHÂRQV G
LQFOXVLRQ SRXU OHV MHXQHV GDQV OHV
ÄFROHV » WUDYHUV OH SD\V TXDQG LOV DFFXHLOOHQW OH PRQGH HW
DSSUHQQHQW GH QRXYHOOHV FXOWXUHV 3HQGDQW OHV -HX[
0RQGLDX[OHVRPPHWVXUOHOHDGHUVKLSGHVMHXQHVV
HQJDJH
» LQVSLUHU OHV MHXQHV OHDGHUV DYHF HW VDQV GÄILFLHQFH
LQWHOOHFWXHOOH SRXU XQH VÄULH GoDFWLYLWÄV GLULJÄHV SDU GHV
MHXQHVHWGHVGÄEDWVDXWRXUGHVSUREOÃPHVG
LQFOXVLRQHWGH
FKDQJHPHQWG
DWWLWXGH

3KDVH ILQDOH GH OD FRXUVH DX IODPEHDX GHV IRUFHV GH
O
RUGUH‰ FRPPHQFH » OD FÄUÄPRQLH G
DOOXPDJH GH OD
IODPPH GH O
HVSRLU DX 6LWH VDFUÄ GH 3Q\[ » $WKÃQHV
*UÃFHGDQVODWUDGLWLRQHWGHODFRXWXPHGHOoDOOXPDJH
GHODIODPPHSRXUWRXVOHV-HX[2O\PSLTXHV/D)ODPPH
GH O
HVSRLU 6SHFLDO 2O\PSLFV SRUWÄH SDU OHV DWKOÃWHV
6SHFLDO 2O\PSLFV HW OHV DJHQWV GHV IRUFHV GH OoRUGUH
VSÄFLDX[ GX PRQGH HQWLHU TXL YÄKLFXOHQW OH PHVVDJH
†Go(VSRLU– GoXQ PRQGH PHLOOHXU DYDQW GoHQWUHU GDQV OD
YLOOH KÏWH GHV -HX[ PRQGLDX[ SRXU PDUTXHU OoRXYHUWXUH
RIILFLHOOH GHV KXEV GoÄYÄQHPHQWV ORUV GH OD FÄUÄPRQLH
G
RXYHUWXUH
+HDOWK\ $WKOHWHV‰ HVW XQ SURJUDPPH VSÄFLDOHPHQW
FRQÂXSRXUTXHGHVDWKOÃWHV»VoHQWUDÉQHUHW»SDUWLFLSHU
»6SHFLDO2O\PSLFVDLQVLTXHGDQVODYLHWRXWHQODLVVDQW
XQ KÄULWDJH GH MXVWLFH SRXU OD VDQWÄ GDQV OH SD\V KÏWH
3DU OH ELDLV SURIHVVLRQQHOV GH OD VDQWÄ GH IRXUQLU DX[
DWKOÃWHV SDUWLFLSDQWV GLYHUVHV FRQVXOWDWLRQV GH VDQWÄ
JUDWXLWHV
QRWDPPHQW
GHV
FRQVXOWDWLRQV
RSKWDOPRORJLTXHV HW GHQWDLUHV HW GH OD SK\VLRWKÄUDSLH
YLOOH KÏWH DPÄOLRUH OD FDSDFLWÄ GHV V\VWÃPHV GH
SUHVWDWLRQ GH VRLQV GH VDQWÄ OHV IRXUQLVVHXUV HW OHV
SROLWLTXHV SRXU VRXWHQLU OD VDQWÄ GHV SHUVRQQHV D\DQW
XQHGÄILFLHQFHLQWHOOHFWXHOOH
¤YÄQHPHQWVHWFROORTXHVVXUOHVSROLWLTXHVUDVVHPEOHQW
GHVXQLYHUVLWDLUHVSROLWLTXHVGÄFLGHXUVHWFKHUFKHXUVGX
PRQGHHQWLHUGHVOHÂRQVG
LQFOXVLRQSRXUOHVMHXQHVGDQV
OHV ÄFROHV SRXU SUÄVHQWHU GH QRXYHDX[ UÄVXOWDWV HW
GÄEDWWUH GHV GÄILV HW GHV SRVVLELOLWÄV GoLQFOXVLRQ
FRPSOÃWH GHV SHUVRQQHV D\DQW XQH GÄILFLHQFH
LQWHOOHFWXHOOH
/HVSURJUDPPHVDUWLVWLTXHVHWFXOWXUHOVMRXHQWXQUÏOH
LPSRUWDQW GDQV OH FKDQJHPHQW GHV PHQWDOLWÄV HW OD
VHQVLELOLVDWLRQ HQ PHWWDQW HQ YDOHXU OHV FDSDFLWÄV GHV
SHUVRQQHVD\DQWXQHGÄILFLHQFHLQWHOOHFWXHOOHKRUVGX
WHUUDLQGHMHXHWGHQRXYHOOHVIDÂRQV$YDQWHWSHQGDQW
OHV -HX[ FHV SURJUDPPHV HQJDJHQW HW LQVSLUHQW OD
FRPPXQDXWÄKÏWHHQODLVVDQWXQKÄULWDJHGoLQFOXVLRQ

17



World Games Brochure - French

Table of Contents for the Digital Edition of World Games Brochure - French

World Games Brochure - French - Cover1
World Games Brochure - French - Cover2
World Games Brochure - French - 3
World Games Brochure - French - 4
World Games Brochure - French - 5
World Games Brochure - French - 6
World Games Brochure - French - 7
World Games Brochure - French - 8
World Games Brochure - French - 9
World Games Brochure - French - 10
World Games Brochure - French - 11
World Games Brochure - French - 12
World Games Brochure - French - 13
World Games Brochure - French - 14
World Games Brochure - French - 15
World Games Brochure - French - 16
World Games Brochure - French - 17
World Games Brochure - French - 18
World Games Brochure - French - 19
World Games Brochure - French - 20
World Games Brochure - French - 21
World Games Brochure - French - 22
World Games Brochure - French - 23
World Games Brochure - French - 24
World Games Brochure - French - 25
World Games Brochure - French - 26
World Games Brochure - French - 27
World Games Brochure - French - 28
World Games Brochure - French - 29
World Games Brochure - French - 30
World Games Brochure - French - 31
World Games Brochure - French - 32
World Games Brochure - French - 33
World Games Brochure - French - 34
World Games Brochure - French - 35
World Games Brochure - French - 36
World Games Brochure - French - 37
World Games Brochure - French - 38
World Games Brochure - French - 39
World Games Brochure - French - 40
World Games Brochure - French - 41
World Games Brochure - French - 42
World Games Brochure - French - 43
World Games Brochure - French - 44
World Games Brochure - French - 45
World Games Brochure - French - 46
World Games Brochure - French - 47
World Games Brochure - French - 48
World Games Brochure - French - 49
World Games Brochure - French - 50
World Games Brochure - French - 51
World Games Brochure - French - 52
World Games Brochure - French - 53
World Games Brochure - French - 54
World Games Brochure - French - 55
World Games Brochure - French - Cover3
World Games Brochure - French - Cover4
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/specialolympics/worldgames_russian
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/specialolympics/worldgames_arabic
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/specialolympics/worldgames_french
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/specialolympics/worldgames_spanish
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/specialolympics/worldgames_italian
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/specialolympics/worldgames_china
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/specialolympics/worldgames
http://digitalguides.specialolympics.org/shorttrackspeedskating/
http://digitalguides.specialolympics.org/sailing/
http://digitalguides.specialolympics.org/alpineskiing
http://digitalguides.specialolympics.org/aquatics
http://digitalguides.specialolympics.org/artisticgymnastics/
http://digitalguides.specialolympics.org/athletics
http://digitalguides.specialolympics.org/badminton/
http://digitalguides.specialolympics.org/basketball
http://digitalguides.specialolympics.org/bocce
http://digitalguides.specialolympics.org/bowling
http://digitalguides.specialolympics.org/cricket/
http://digitalguides.specialolympics.org/crosscountryskiing/
http://digitalguides.specialolympics.org/cycling
http://digitalguides.specialolympics.org/equestrian
http://digitalguides.specialolympics.org/eventdirectorsguide/
http://digitalguides.specialolympics.org/figureskating
http://digitalguides.specialolympics.org/floorball/
http://digitalguides.specialolympics.org/floorhockey
http://digitalguides.specialolympics.org/football
http://digitalguides.specialolympics.org/golf
http://digitalguides.specialolympics.org/handball/
http://digitalguides.specialolympics.org/kayaking
http://digitalguides.specialolympics.org/matp
http://digitalguides.specialolympics.org/netball/
http://digitalguides.specialolympics.org/openwaterswimming
http://digitalguides.specialolympics.org/openwaterswimming2014/
http://digitalguides.specialolympics.org/powerlifting
http://digitalguides.specialolympics.org/rhythmicgymnastics
http://digitalguides.specialolympics.org/rollerskating
http://digitalguides.specialolympics.org/snowboarding
http://digitalguides.specialolympics.org/softball
http://digitalguides.specialolympics.org/snowshoeing
http://digitalguides.specialolympics.org/tabletennis/
http://digitalguides.specialolympics.org/tennis
http://digitalguides.specialolympics.org/triathlon/
http://digitalguides.specialolympics.org/volleyball
https://www.nxtbookmedia.com