Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 26


4HSKHULY»Z9LZ[H\YHU[
*H[LYPUN

Yesterdays

625 E. St. Joseph
 
Y[OV[LSJVT
:,4¶:H)3+:

Z Bistro

220 S. 6th St.
 
aIPZ[YVJVT
+;4¶:H3+:

asian
A Taste of Thai

3053 S. Dirksen Pkwy.
  
[HZ[LVM[OHPZWYPUNÄLSKJVT
:,4¶:H3+

China 1

212 S. Grand Ave. E.
 
:>+HPS`3+

Farm t o Table

China Express

:WYPUNÄLSK»ZSVJHSNYV^LYZHUKWYVK\JLYZRLLWMHYTLYZTHYRL[Z
Z\WWSPLK^P[OZLHZVUHSMYLZOWYVK\JLHUKWYVK\J[Z`LHYYV\UK:VTL
VMV\YILZ[SVJHSJOLMZZLY]L\W[OLZLSVJHSÅH]VYZPUKPZOLZ[OH[MLLK
[OLZV\S0M`V\»YLSVVRPUNMVYHMHYTLYZTHYRL[VYHSVJHSMHYT[V]PZP[
^OPSL`V\»YLOLYL`V\JHUÄUKSPZ[PUNZPU[OL)\`-YLZO)\`3VJHS¶
*LU[YHS0SSPUVPZKPYLJ[VY`H[^^^I\`MYLZOI\`SVJHSJLU[YHSPSSPUVPZJVT

China King

+YPM[^VVK*VJR[HPSHUK,H[LY`
(NYLH[Z\WWVY[LYVMSVJHSMHYTLYZHUKIYL^LYZ`V\»SSÄUKPUNYLKPLU[ZZ\WWSPLK
I`[OVZLSP]PUNPUHUKHYV\UK[OLJHWP[HSVU`V\YWSH[LVYPU`V\YNSHZZ;OLTLU\
PZZLHZVUHSHUKWYVTV[LZHJVTT\UHSZ[`SLLH[PUNL_WLYPLUJL

(TLYPJHU/HY]LZ[,H[LY`
6ɈLYPUNN\LZ[ZHKPUPUNL_WLYPLUJL[OH[LUJVTWHZZLZX\HSP[`MVVKHUKZLY]PJL
MYVTZ[HY[[VÄUPZO\ZPUNVUS`[OLMYLZOLZ[PUNYLKPLU[ZZV\YJLKMYVTMHYTLYZYPNO[
OLYLPU0SSPUVPZ

,UNYHPULK)YL^LY`*VTWHU`
5H[\YHSS`ZV\YJLKMYLZOHUKSVJHSPUNYLKPLU[Z[OH[HYLHSSUH[\YHS¶UVOVYTVULZ
HU[PIPV[PJZVYZ[LYVPKZHYLH]HPSHISLMVY`V\YJVUZ\TW[PVUH[,UNYHPULK)YL^LY`
*VTWHU`

(\NPL»Z-YVU[)\YULY
)HZLKVUWYV]PKPUNHJ\SPUHY`L_WLYPLUJL[OYV\NO[OLWYLZLU[H[PVUVMJYLH[P]L
JVTIPUH[PVUZPUHMHTPSPHYMHZOPVU[OPZKV^U[V^UYLZ[H\YHU[THRLZL]LY`LɈVY[
[VZ\WWVY[SVJHSMHYTLYZ

4HSKHULY»Z9LZ[H\YHU[
*H[LYPUN
.YLLU)\ZPULZZ*LY[PÄLK^P[OHYVVM[VWNHYKLUHUKILLOP]LZ[OPZ
KV^U[V^UYLZ[H\YHU[ÄYZ[LZ[HISPZOLKPUW\YJOHZLZMYLZOWYVK\JL
MYVTSVJHSMHYTLYZHUK]LUKVYZ
6SK*HWP[VS-HYTLYZ4HYRL[

Wings Etc.

2315 N. Dirksen Pkwy.

^PUNZL[JUL[
5,+HPS`3+:

Yanni's Gyros

1814 Stevenson Dr.
 
MHJLIVVRJVT`HUUPZN`YVZ
:,4¶:H3+

26

=0:0;:7905.-0,3+=0:0;69:.<0+,

1213 Toronto Rd.

:,+HPS`3+
120 N. Grand Ave.
  
5>+HPS`3+

China Star

1899 E. Sangamon Ave.
 
JOPUHZ[HYJVT
5,+HPS`3+

Dynasty Asian Cuisine

105 S. Grand Ave. E.

+`UHZ[`(ZPHU*\PZPULJVT
:>4¶:H3+:

Groovy Duck

3165 S. Dirksen Pkwy.
  
[OLNYVV]`K\JRJVT
:,+HPS`3+:

Happy Sushi
Japanese Cuisine

846 S. Grand Ave. E.
  
MHJLIVVRJVTOHWW`Z\ZOP
:,+HPS`3+

/PIHJOP.YPSS
:\WYLTL)\MML[
2309 S. MacArthur Blvd.
 
OPIHJOPI\ɈL[PSJVT
:>+HPS`3+

Hunan Chinese Restaurant

1101 W. Wabash Ave.

O\UHUJOPULZLZWYPUNÄLSKJVT
:>+HPS`3+:

Hunan Express

238 S. Dirksen Pkwy.

O\UHUL_WYLZZZWYPUNÄLSKJVT
5,+HPS`3+


http://www.rt66hotel.com http://www.zbistro.com http://www.tasteofthaispringfield.com http://www.buyfreshbuylocalcentralillinois.org/ http://www.chinastar88.com http://www.DynastyAsianCuisine.com http://www.thegroovyduck.com http://www.facebook.com/happysushi http://www.hibachibuffetil.com http://www.wingsetc.net http://www.hunanchinesespringfield.com http://www.facebook.com/yannisgyros http://www.hunanexpressspringfield.com

Table of Contents for the Digital Edition of Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017

Inside
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - Cover1
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - Cover2
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - Inside
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 2
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 3
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 4
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 5
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 6
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 7
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 8
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 9
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 10
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 11
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 12
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 13
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 14
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 15
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 16
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 17
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 18
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 19
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 20
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 21
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 22
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 23
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 24
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 25
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 26
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 27
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 28
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 29
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 30
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 31
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 32
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 33
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 34
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 35
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 36
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 37
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 38
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 39
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 40
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 41
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 42
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 43
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 44
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 45
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 46
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 47
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 48
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 49
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 50
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 51
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 52
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 53
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 54
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 55
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 56
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 57
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 58
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 59
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 60
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 61
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 62
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 63
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - 64
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - Cover3
Official Springfield Illinois Visitors Guide - 2017 - Cover4
https://www.nxtbookmedia.com