BEMA - June 2018 - 39

RႇHULQJV WRGD\ ³2XWVWDQGLQJ FRPPLWPHQW IURP
%(0$ DQG IURP WKH ,%,( FRPPLWWHH LV VKRZQ E\
WKHFRXQWOHVVKRXUVVSHQWWRJURZDQGDGDSW,%,(
WKURXJK WKH SDVW VHYHUDO GHFDGHV´ 0U %URZQ
VDLG³$VDQRUJDQL]DWLRQ%(0$LVPRUHLQYROYHG
WKDQ HYHU ZLWK ,%,( FRPPLWWHH PHPEHUV OHDGLQJ PDMRU FRPPLWWHHV DQG WDVN IRUFHV DQG %(0$
VWDႇ OHDGLQJ RQ VSRQVRUVKLSV HGXFDWLRQ DQG
VSHFLDOHYHQWV´

New century, new challenges
'HVSLWHDOOWKHQHZWHFKQRORJ\DWWKHVKRZ
LWVELJJHVWGHYHORSPHQWGLGQRWWDNHSODFHRQWKH
H[KLELWLRQ IORRU ,QVWHDG QDWLRQDO FULVLV EURXJKW
,%,(WRDVWDQGVWLOORQ7XHVGD\6HSW
$VGHWDLOVRIWKHODUJHVWDWWDFNRQ$PHULFDQVRLO
UDSLGO\ XQIROGHG WKH ,%,( &RPPLWWHH VKXW GRZQ
WKH PHHWLQJ ZKHQ FLW\ DXWKRULWLHV HYDFXDWHG /DV
9HJDV &RQYHQWLRQ &HQWHU  PLQXWHV EHIRUH WKH
VKRZZDVWRRSHQ7KHDWWDFNVIRUFHGDGD\
VKXWGRZQRIDLUWUDYHOZRUOGZLGHVWUDQGLQJ
,%,(DWWHQGHHVDQGH[KLELWRUVLQ/DV9HJDVZKLOH
DQ HVWLPDWHG  RWKHUV ZKR SODQQHG WR FRPH
PLVVHGWKHVKRZHQWLUHO\
:KHQ ,%,( UHRSHQHG IRU WKRVH ZKR VWD\HG LQ
/DV 9HJDV VKRZ PDQDJHUV H[WHQGHG KRXUV IRU
LWV UHPDLQLQJ GD\V 7KH KLVWRULF GD\ FKDQJHG WKH
FRXQWU\DQG,%,(ZDVDERXWWRFKDQJHDVZHOO
,%,(¶V\HDUVFKHGXOHRIWHQOHGWRRYHUODSVZLWK
EDNHU\VKRZVLQ(XURSHQRWDEO\LEDDQG(XURSDLQ
%RWK PHW HYHU\ WKUHH \HDUV RQ D VWDJJHUHG WLPHWDEOH %(0$ DQG $%$ UHRUJDQL]HG WKHLU HYHQW WR
GRYHWDLO ZLWK WKDW \HDU SDWWHUQ DQG VHW WKH QH[W
GDWHIRU

Program expansion
:LWKWKHPRYHWR/DV9HJDVFDPHLQFUHDVLQJGHPDQG IRU PRUH SURJUDP FRQWHQW 6LQFH %DNLQJ

([SR¶V UHQHZDO LQ  LQGXVWU\ FRRSV DQG DVVRFLDWLRQV LQFOXGLQJ 7KH /RQJ &R WKH 7RUWLOOD
,QGXVWU\ $VVRFLDWLRQ 7,$ DQG WKH ,QGHSHQGHQW
%DNHUV $VVRFLDWLRQ VFKHGXOHG WKHLU IDOO PHHWLQJV
WR FRLQFLGH ZLWK WKH H[SRVLWLRQ$WWHQGHHV ZDQWHG
PRUH 6SHFLILFDOO\ WKH\ UHTXHVWHG HGXFDWLRQDO RIIHULQJV RSHQ WR WKH ZKROH WUDGH ,Q  WKH\ JRW
D VHULHV RI ³KRW WRSLF´ VHPLQDUV FRQGXFWHG E\
$,% ,QWHUQDWLRQDO ,Q VXFFHHGLQJ \HDUV 5%$ DQG
WKH %UHDG %DNHUV *XLOG MRLQHG $,% ,QWHUQDWLRQDO
LQ SURYLGLQJ VSHDNHUV DQG SURGXFLQJ HGXFDWLRQDO
VHVVLRQV
:KHQ WKH /DV 9HJDV &RQYHQWLRQ &HQWHU FRXOG
QRW DFFRPPRGDWH WKH IDOO  GDWHV DQG VSDFH
UHTXLUHG E\ ,%,( WKH MRLQW %(0$$%$ PDQDJHPHQW FRPPLWWHH VHOHFWHG WKH 2UDQJH &RXQW\
&RQYHQWLRQ&HQWHULQ2UODQGR
7KH,%,(DW2UODQGRSURYLGHGDVKRZFDVH
IRUWKH*UDLQ)RRGV)RXQGDWLRQWRUHYHDOLWVFRPPXQLFDWLRQSURJUDPIRFXVHGRQIXQFWLRQDOEHQH¿WV
RIJUDLQVLQWKHGLHW7KH:KHDW)RRGV&RXQFLODQQRXQFHGLWVLQWHQWLRQWREULQJDZKHDW¿HOGWR1HZ
http://www.bema.org

Table of Contents for the Digital Edition of BEMA - June 2018

BEMA - June 2018
BEMA Staff and Executive Commitee
Letters from BEMA
Sharing #BEMAsmarts
BEMA's 100th Anniversary Celebration
What Happens in Vegas
Founding Fathers
Signs of the Times
Family Ties
Recognizing Individual Honors
The Future is Now
Matchmaker, Matchmaker
In the Face of Consolidation
Modern Membership
A Forum for All
Leaving a Legacy
Guestbook
Who, When and Where
BEMA - June 2018 - BEMA - June 2018
BEMA - June 2018 - 2
BEMA - June 2018 - 3
BEMA - June 2018 - 4
BEMA - June 2018 - 5
BEMA - June 2018 - 6
BEMA - June 2018 - 7
BEMA - June 2018 - BEMA Staff and Executive Commitee
BEMA - June 2018 - 9
BEMA - June 2018 - Letters from BEMA
BEMA - June 2018 - 11
BEMA - June 2018 - 12
BEMA - June 2018 - 13
BEMA - June 2018 - 14
BEMA - June 2018 - 15
BEMA - June 2018 - Sharing #BEMAsmarts
BEMA - June 2018 - 17
BEMA - June 2018 - 18
BEMA - June 2018 - BEMA's 100th Anniversary Celebration
BEMA - June 2018 - 20
BEMA - June 2018 - 21
BEMA - June 2018 - 22
BEMA - June 2018 - 23
BEMA - June 2018 - 24
BEMA - June 2018 - 25
BEMA - June 2018 - 26
BEMA - June 2018 - 27
BEMA - June 2018 - 28
BEMA - June 2018 - 29
BEMA - June 2018 - 30
BEMA - June 2018 - 31
BEMA - June 2018 - 32
BEMA - June 2018 - 33
BEMA - June 2018 - 34
BEMA - June 2018 - 35
BEMA - June 2018 - 36
BEMA - June 2018 - What Happens in Vegas
BEMA - June 2018 - 38
BEMA - June 2018 - 39
BEMA - June 2018 - 40
BEMA - June 2018 - 41
BEMA - June 2018 - 42
BEMA - June 2018 - Founding Fathers
BEMA - June 2018 - 44
BEMA - June 2018 - 45
BEMA - June 2018 - 46
BEMA - June 2018 - 47
BEMA - June 2018 - 48
BEMA - June 2018 - Signs of the Times
BEMA - June 2018 - 50
BEMA - June 2018 - 51
BEMA - June 2018 - 52
BEMA - June 2018 - Family Ties
BEMA - June 2018 - 54
BEMA - June 2018 - 55
BEMA - June 2018 - 56
BEMA - June 2018 - 57
BEMA - June 2018 - 58
BEMA - June 2018 - 59
BEMA - June 2018 - 60
BEMA - June 2018 - 61
BEMA - June 2018 - 62
BEMA - June 2018 - 63
BEMA - June 2018 - Recognizing Individual Honors
BEMA - June 2018 - 65
BEMA - June 2018 - 66
BEMA - June 2018 - 67
BEMA - June 2018 - The Future is Now
BEMA - June 2018 - 69
BEMA - June 2018 - 70
BEMA - June 2018 - 71
BEMA - June 2018 - Matchmaker, Matchmaker
BEMA - June 2018 - 73
BEMA - June 2018 - In the Face of Consolidation
BEMA - June 2018 - 75
BEMA - June 2018 - Modern Membership
BEMA - June 2018 - 77
BEMA - June 2018 - 78
BEMA - June 2018 - A Forum for All
BEMA - June 2018 - 80
BEMA - June 2018 - Leaving a Legacy
BEMA - June 2018 - 82
BEMA - June 2018 - 83
BEMA - June 2018 - Guestbook
BEMA - June 2018 - 85
BEMA - June 2018 - 86
BEMA - June 2018 - 87
BEMA - June 2018 - 88
BEMA - June 2018 - 89
BEMA - June 2018 - 90
BEMA - June 2018 - 91
BEMA - June 2018 - 92
BEMA - June 2018 - 93
BEMA - June 2018 - 94
BEMA - June 2018 - 95
BEMA - June 2018 - Who, When and Where
BEMA - June 2018 - 97
BEMA - June 2018 - 98
BEMA - June 2018 - 99
BEMA - June 2018 - 100
https://www.nxtbook.com/sosland/bema/2018_06_01
https://www.nxtbookmedia.com