handtmann - The New Ground Meat Leader - 4

dŚĞDŽƐƚĸĐŝĞŶƚ'ƌŽƵŶĚDĞĂƚ^LJƐƚĞŵ
Hygienic design for easy cleaning and maximum
food safety

,ĂŶĚƚŵĂŶŶ͛ƐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶhŶŝƚƚƌĂĐŬƐĂůůĐƌŝƟĐĂůŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƐĞŶƐŽƌƐƚŽŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚůLJŵĂŶĂŐĞƚŚĞ
ŚŝŐŚ ƐƉĞĞĚ ƐLJƐƚĞŵ ĨŽƌ ƉƌĞĐŝƐĞ ǁĞŝŐŚƚƐ͕ ƐŵŽŽƚŚ
ůŽĂĚŝŶŐ ĂŶĚ ƚƌŽƵďůĞͲĨƌĞĞ ŽƉĞƌĂƟŽŶ͘  ƐĞĂŵůĞƐƐ
ŇŽǁŽĨƉƌŽĐĞƐƐĚĂƚĂŬĞĞƉƐƚŚĞŽƉĞƌĂƟŽŶĂĐĐƵƌĂƚĞ
ĂŶĚĂƵƚŽŵĂƚĞĚʹĂŶĚĐĂƉĂďůĞŽĨŵĞĞƟŶŐƚŽĚĂLJ͛Ɛ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĂŶĚƚŽŵŽƌƌŽǁ͛ƐĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘
<ĞLJĞŶĞĮƚƐ
* >ŽǁĞƌƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĐŽƐƚƐĂŶĚůĞƐƐŐŝǀĞĂǁĂLJ
* ŽŶƐŝƐƚĞŶƚƉĂĐŬĂŐĞͲďLJͲƉĂĐŬĂŐĞǁĞŝŐŚƚƐ
* sŝƌƚƵĂůůLJĞůŝŵŝŶĂƚĞƐĞdžƉĞŶƐŝǀĞƌĞǁŽƌŬ
* ĚĂƉƚĂďŝůŝƚLJĨƌŽŵŝŶĚŝǀŝĚƵĂůs&ϴϬϬΘŐƌŝŶĚĞƌ
ĚƌŝǀĞƐ
* ƵƚŽŵĂƚĞĚƚƌĂĐŬŝŶŐĂŶĚĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ
* ^ŝŵƉůŝĮĞĚƉƌŽĐĞƐƐŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

Automatic pre and interim feed system & hopper

dƌĂLJ>ŽĂĚŝŶŐ
dŚĞ/EdZzĚĞŶĞƐƟŶŐŵŽĚƵůĞŝƐĂƉĞƌĨĞĐƚĮƚŝŶƚŚŝƐ
ŚŝŐŚͲƐƉĞĞĚ ŐƌŽƵŶĚ ŵĞĂƚ ƐŽůƵƟŽŶ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ĂƵƚŽͲ
ŵĂƚĞĚ͕ĐŽŵƉĂĐƚ͕ĨĂƐƚĂŶĚƌĞůŝĂďůĞ͘
ĞŶĞĮƚƐ/ŶĐůƵĚĞ͗
* >ĂƐĞƌƐLJŶĐŚƌŽŶŝnjĂƟŽŶŽĨƉŽƌƟŽŶƐĂŶĚƚƌĂLJƐ
* ,ĂŶĚůĞƐĞǀĞŶŚĂƌĚͲƚŽͲĚĞŶĞƐƚƚƌĂLJƐ
* ,LJŐŝĞŶŝĐĂůůLJĚĞƐŝŐŶĞĚĨŽƌƚŚŽƌŽƵŐŚĐůĞĂŶŝŶŐ
* ƌŐŽŶŽŵŝĐĂůůLJĚĞƐŝŐŶĞĚĨŽƌƌŽƵƟŶĞƐĞƌǀŝĐĞ
ĂŶĚƚŽŽůͲĨƌĞĞĐŚĂŶŐĞͲŽǀĞƌƐŝŶůĞƐƐƚŚĂŶƚǁŽ
ŵŝŶƵƚĞƐ

ZŽůů^ƚŽĐŬ>ŽĂĚŝŶŐ
UVC Degermination kills airborne germs and
spores reliably and effectively

dŚĞ'&ůĞdž>ŽĂĚŝŶŐƐLJƐƚĞŵǁŝƚŚŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚƉŽƌͲ
ƟŽŶͲƚƌĂĐŝŶŐ ƚŽ ŽƉƟŵŝnjĞ ƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐ ĂƵƚŽŵĂƚĞƐ
ƚƌŽƵďůĞͲĨƌĞĞ ĐŽůůĂƟŶŐ ĂŶĚ ĚĞƉŽƐŝƚŝŶŐ ŝŶƚŽ ƚŚĞƌͲ
ŵŽͲĨŽƌŵŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐĂƚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚǀŽůƵŵĞƐ͘
ĞŶĞĨŝƚƐ/ŶĐůƵĚĞ͗
* >ĂƐĞƌƐĞŶƐŝŶŐĨŽƌĂĐĐƵƌĂƚĞƉƌĞͲŐƌŽƵƉŝŶŐ
* ^LJŶĐŚƌŽŶŝnjĞĚƌĞƚƌĂĐƟŽŶĨŽƌƌĞůŝĂďůĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ
* /ŶƚĞŐƌĂƚĞĚĐŽŶƚƌŽůƐĨŽƌƐŝŵƉůĞŽƉĞƌĂƟŽŶ
* ,ŝŐŚůLJĂĚũƵƐƚĂďůĞĨŽƌŽƉĞƌĂƟŽŶĂůŇĞdžŝďŝůŝƚLJ

For more information:
Handtmann Inc. * 28690 N. Ballard Drive,
Lake Forest, IL 60045 847-808-1100 * www.handtmann.us
Handtmann Canada Limited. * 654 Colby Drive,
Waterloo, Ontario N2V 519-746-0803 * www.handtmann.ca

200% increase in service life with stronger drive unit


http://www.handtmann.us http://www.handtmann.ca

Table of Contents for the Digital Edition of handtmann - The New Ground Meat Leader

handtmann - The New Ground Meat Leader - 1
handtmann - The New Ground Meat Leader - 2
handtmann - The New Ground Meat Leader - 3
handtmann - The New Ground Meat Leader - 4
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/handtmann-innovative-solutions-guide
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/handtmann-innovation-guide-bakery
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/handtmann-innovation-guide-pet-food
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/handtmann-innovation-guide-dairy
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/handtmann-innovation-guide
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2020_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2020_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2020_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2019_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2019_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2019_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2018_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2018_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2018_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2017_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2016_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2016_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2015_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2015_05_01
https://www.nxtbookmedia.com