handtmann - Meat Snack Mania (part 1) - 1

MEAT SNACK

mania
from

The demand for meat snacks and jerky products continues
The meat snack segment has made meteoric
ƐƚƌŝĚĞƐ ƐŝŶĐĞ ƚŚĞ ĚĂLJƐ ǁŚĞŶ ŝƚ ǁĂƐ ŵŽƐƚ ŽŌĞŶ
ƉŽƐŝƟŽŶĞĚ Ăƚ ƚŚĞ ĐŚĞĐŬͲŽƵƚ ĐŽƵŶƚĞƌ ŽĨ ƌŽĂĚͲ
side convenience stores where merchandising
ŝŶĐůƵĚĞĚ Ă ƚĞƚŚĞƌĞĚ ƉĂŝƌ ŽĨ ƚŽŶŐƐ ĂŶĚ Ă ƐĞůĞĐͲ
ƟŽŶ ŽĨ ůĞĂƚŚĞƌ ůŽŽŬŝŶŐ ƐǁĂƚĐŚĞƐ ŽĨ ďĞĞĨ ũĞƌŬLJ
ŚĞůĚ ŝŶ ƐĞǀĞƌĂů ĮƐŚďŽǁůͲƐƚLJůĞ ũĂƌƐ͘ dŚĞ ĞǀŽůƵͲ
ƟŽŶŽĨŵĞĂƚƐŶĂĐŬƐŚĂƐƉƌŽĚƵĐĞĚƌĞĮŶĞĚ͕ƉĂůͲ
ĂƚĞͲƉůĞĂƐŝŶŐ͕ƚĞŶĚĞƌũĞƌŬLJƉƌŽĚƵĐƚƐƚŚĂƚƉŽƐĞŶŽ
ĚĞŶƚĂůƚŚƌĞĂƚƚŽĐŽŶƐƵŵĞƌƐĂŶĚŵĞĂƚƐƟĐŬƐǁŝƚŚ
ƐŽƉŚŝƐƟĐĂƚĞĚŇĂǀŽƌƉƌŽĮůĞƐĂŶĚƋƵĂůŝƚLJƐŽƵƌĐĞĚ
ƉƌŽƚĞŝŶƐĨƌŽŵĂǀĂƌŝĞƚLJŽĨƐƉĞĐŝĞƐ͘

DĞĂƚ ĂŶĚ ƉŽƵůƚƌLJ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ŽĨ Ăůů ƐŝnjĞƐ ŚĂǀĞ
ƉƵƐŚĞĚƚŚĞŝƌǁĂLJŝŶƚŽƚŚĞĐƌŽǁĚŝŶŐŵĞĂƚƐŶĂĐŬ
ƐƉĂĐĞ͕ǁŚŝĐŚŚĂƐŐƌŽǁŶǁĞůůďĞLJŽŶĚĂŵĂŝŶƐƚĂLJ
category in convenience stores and has expandͲ
ĞĚŝŶƚŽƌĞƚĂŝůĐŚĂŶŶĞůƐʹŝŶĐůƵĚŝŶŐĐůƵďƐƚŽƌĞƐ͕ƐƵͲ
ƉĞƌŵĂƌŬĞƚƐ͕ĚŽůůĂƌƐƚŽƌĞƐĂŶĚƉŚĂƌŵĂĐŝĞƐ͘



Table of Contents for the Digital Edition of handtmann - Meat Snack Mania (part 1)

handtmann - Meat Snack Mania (part 1) - 1
handtmann - Meat Snack Mania (part 1) - 2
handtmann - Meat Snack Mania (part 1) - 3
handtmann - Meat Snack Mania (part 1) - 4
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/handtmann-2024-product-portfolio-dairy
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/handtmann-2023-solution-partner
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/handtmann-2023-innovation-guide-pet-food
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/handtmann-2023-innovation-guide-dairy
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/handtmann-innovation-guide-pizza-and-bread
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/handtmann-innovative-solutions-guide
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/handtmann-innovation-guide-bakery
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/handtmann-innovation-guide-pet-food
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/handtmann-innovation-guide-dairy
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/handtmann-innovation-guide
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2020_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2020_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2020_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2019_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2019_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2019_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2018_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2018_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2018_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2017_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2016_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2016_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2015_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/handtmann/2015_05_01
https://www.nxtbookmedia.com