World Grain Russian - May 2016 - 16

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА

TPP:

Поляризация мировой
торговли

C

ɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ Ɍɪɚɧɫɬɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɦ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɟ
733±ɷɬɨɦɚɫɫɢɜɧɵɣɞɨɤɭɦɟɧɬɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɯ
ɨɛɳɢɦ ɜɟɫɨɦ ɩɨɱɬɢ  ɤɝ Ɉɧ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɵɣ
ɢ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɟɝɨ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ ɬɚɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤɚɤ
ɚɜɬɨɪɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ ɩɪɚɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɜɨɛɨɞɚ ɫɥɨɜɚ ɢ
ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ
ɇɨɜɨɟ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ± ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɪɨɞɚ
ɜɦɢɪɟɧɨɜɚɬɨɪɫɤɢɣɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣɬɨɪɝɨɜɵɣɞɨɝɨɜɨɪ
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɣ ɡɚ ɡɚɤɪɵɬɵɦɢ ɞɜɟɪɹɦɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ
ɉɟɪɜɵɦɛɵɥɞɨɝɨɜɨɪȻɊɂɄɋ
ɗɬɢɞɜɚɞɨɝɨɜɨɪɚɫɨɜɫɟɦɧɟɩɨɯɨɠɢɞɪɭɝɧɚɞɪɭɝɚɐɟɥɶ
733ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɨɝɨɋɒȺɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɜɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢɬɨɪɝɨɜɥɢɦɟɠɞɭɋɒȺɢɢɯɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ
ɞɥɹ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɢ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɞɨɥɥɚɪɚ
Госсекретарь США Джон Керри принял участие в заседании
Транстихоокеанского партнерства в Бали, Индонезия, в октябре 2013.
Фото предоставлено Госдепартаментом США.
16

Лео Куигли

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɰɟɥɶɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
±ɭɜɟɥɢɱɢɬɶɨɛɴɟɦ
ɬɨɪɝɨɜɥɢɦɟɠɞɭɋɒȺɢɢɯ
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ
ɐɟɥɶɸ ȻɊɂɄɋ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɚɡɢɚɬɫɤɨ
ɛɥɢɠɧɟɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵ
ɢɫɤɥɸɱɢɥ ɋɒȺ ɢɯ ɫɨɸɡɧɢɤɨɜ ɢ ɧɟɮɬɟɞɨɥɥɚɪɵ ɢɡ
ɢɦɩɨɪɬɧɨɷɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚɦɟɠɞɭɊɨɫɫɢɟɣɄɢɬɚɟɦ
ɂɧɞɢɟɣȻɪɚɡɢɥɢɟɣɢɘɠɧɨɣȺɮɪɢɤɨɣ
Ⱦɪɭɝɨɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ȻɊɂɄɋ ɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɜ ɫɟɛɹ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɫɬɪɚɧɵ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ
ɬɚɤɢɟɤɚɤɄɢɬɚɣɢɂɧɞɢɹɝɞɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɪɟɡɤɢɣɫɞɜɢɝ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɬɭɳɢɣ ɪɵɧɨɤ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧ
Ɇ$Ƀ 2016 / World Grain / www.World-Grain.com


http://www.World-Grain.com

World Grain Russian - May 2016

Table of Contents for the Digital Edition of World Grain Russian - May 2016

World Grain Russian - May 2016 - 1
World Grain Russian - May 2016 - 2
World Grain Russian - May 2016 - 3
World Grain Russian - May 2016 - 4
World Grain Russian - May 2016 - 5
World Grain Russian - May 2016 - 6
World Grain Russian - May 2016 - 7
World Grain Russian - May 2016 - 8
World Grain Russian - May 2016 - 9
World Grain Russian - May 2016 - 10
World Grain Russian - May 2016 - 11
World Grain Russian - May 2016 - 12
World Grain Russian - May 2016 - 13
World Grain Russian - May 2016 - 14
World Grain Russian - May 2016 - 15
World Grain Russian - May 2016 - 16
World Grain Russian - May 2016 - 17
World Grain Russian - May 2016 - 18
World Grain Russian - May 2016 - 19
World Grain Russian - May 2016 - 20
World Grain Russian - May 2016 - 21
World Grain Russian - May 2016 - 22
World Grain Russian - May 2016 - 23
World Grain Russian - May 2016 - 24
World Grain Russian - May 2016 - 25
World Grain Russian - May 2016 - 26
World Grain Russian - May 2016 - 27
World Grain Russian - May 2016 - 28
World Grain Russian - May 2016 - 29
World Grain Russian - May 2016 - 30
World Grain Russian - May 2016 - 31
World Grain Russian - May 2016 - 32
World Grain Russian - May 2016 - 33
World Grain Russian - May 2016 - 34
World Grain Russian - May 2016 - 35
World Grain Russian - May 2016 - 36
World Grain Russian - May 2016 - 37
World Grain Russian - May 2016 - 38
World Grain Russian - May 2016 - 39
World Grain Russian - May 2016 - 40
World Grain Russian - May 2016 - 41
World Grain Russian - May 2016 - 42
World Grain Russian - May 2016 - 43
World Grain Russian - May 2016 - 44
World Grain Russian - May 2016 - 45
World Grain Russian - May 2016 - 46
World Grain Russian - May 2016 - 47
World Grain Russian - May 2016 - 48
World Grain Russian - May 2016 - 49
World Grain Russian - May 2016 - 50
World Grain Russian - May 2016 - 51
World Grain Russian - May 2016 - 52
World Grain Russian - May 2016 - 53
World Grain Russian - May 2016 - 54
World Grain Russian - May 2016 - 55
World Grain Russian - May 2016 - 56
World Grain Russian - May 2016 - 57
World Grain Russian - May 2016 - 58
World Grain Russian - May 2016 - 59
World Grain Russian - May 2016 - 60
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/world-grain-russia-may-2021
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2020_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2019_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2018_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2015_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/wgr_2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/wgr_2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2012_05_01
https://www.nxtbookmedia.com