World Grain Russian - May 2016 - 32

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА: МУКОМОЛЫ СТРЕМЯТСЯ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Ɍɭɪɟɰɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ,0$6 ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥɚ ɩɨɫɬɚɜɤɭ 
ɨɞɢɧɚɪɧɵɯ ɜɚɥɶɰɨɜɵɯ ɫɬɚɧɤɨɜ 005 0LOOHQQLXP ɬɪɟɯ
ɜɨɫɶɦɢɩɪɨɯɨɞɧɵɯɪɚɫɫɟɜɨɜ043ɫɱɟɬɵɪɶɦɹɫɢɬɚɦɢɢɞɜɭɯ
ɨɱɢɫɬɢɬɟɥɟɣ 063 6XSHUVHQVH Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɥɢɧɢɣɬɱɢɭɩɚɤɨɜɨɱɧɚɹɥɢɧɢɹɧɚɬɱ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɧɚɛɠɚɟɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɲɟɧɢɰɟɣ
ɢɡɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚɈɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɦɭɤɭɞɥɹɯɥɟɛɚɢɩɚɯɥɚɜɵ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɵɧɤɢ ɫɛɵɬɚ ± Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧ
ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɄɢɪɝɢɡɫɬɚɧɌɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧɈȺɗɢȿɝɢɩɟɬ
0LOGDZRQɞɨɛɚɜɢɥɦɟɥɶɧɢɰɭ³&´ɜɘɠɧɨɣɄɨɪɟɟ
0LOGDZRQ&R/WGɢɡɝɋɟɞɠɨɧɝɘɠɧɚɹɄɨɪɟɹɨɬɤɪɵɥ
ɫɜɨɟɬɪɟɬɶɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɜɞɟɤɚɛɪɟɱɬɨɛɵɥɨɭɠɟɜɬɨɪɵɦ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɬɪɢ ɝɨɞɚ Ɇɟɥɶɧɢɰɚ $
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɡɚɩɭɳɟɧɚ ɜ ɹɧɜɚɪɟ 
ɝ Ʉ ɧɟɣ ɛɵɥɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɚ ɥɢɧɢɹ % ɜɜɟɞɟɧɧɚɹ ɜ ɫɬɪɨɣ ɜ
ɞɟɤɚɛɪɟ
0LOGDZRQ ± ɞɨɱɟɪɧɟɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 63& *URXS
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣɜɋɟɭɥɟɢɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣɦɚɝɚɡɢɧɚɦɢ
³3DULV %DJXHWWH´ ɜ ɘɠɧɨɣ Ʉɨɪɟɟ Ƚɪɭɩɩɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɣ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɥɢɞɢɪɭɹ
ɩɨɩɪɨɞɚɠɚɦɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɥɟɬȿɟɞɨɥɹɪɵɧɤɚɨɤɨɥɨ
 ɨɧɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɟɬ  ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɜ Ʉɢɬɚɟ ɋɒȺ
ȼɶɟɬɧɚɦɟɋɢɧɝɚɩɭɪɟɢɎɪɚɧɰɢɢ

ТОО Акмола Бидай завершила сроительство нового мелькомбината в
Кокчетаве, Казахстан, в июле 2015 г. Фото предоставлено IMAS.

Ʉɨɦɩɚɧɢɹ 6DWDNH ɢɡ ɏɢɪɨɫɢɦɵ əɩɨɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɚ
ɜɫɟ ɬɪɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 0LOGDZRQ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɦɩɚɧɢɣ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹɫɝɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɥɢɧɢɢ$
ɬɫɭɬɦɭɤɢɢɡɬɜɟɪɞɨɣɩɲɟɧɢɰɵɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɦɟɥɶɧɢɤɚ

Лучшая сушка
повышает
качество зерна!

РЕШЕНИЯ
ДЛЯ САМОГО
ВАЖНОГО В
МИРЕ БИЗНЕСА

WWW.TORNUM.COM

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ СУШКИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ЗЕРНА
Дополнительная информация на с. 58

32

Ɇ$Ƀ 2016 / World Grain / www.World-Grain.com


http://WWW.TORNUM.COM http://www.World-Grain.com

World Grain Russian - May 2016

Table of Contents for the Digital Edition of World Grain Russian - May 2016

World Grain Russian - May 2016 - 1
World Grain Russian - May 2016 - 2
World Grain Russian - May 2016 - 3
World Grain Russian - May 2016 - 4
World Grain Russian - May 2016 - 5
World Grain Russian - May 2016 - 6
World Grain Russian - May 2016 - 7
World Grain Russian - May 2016 - 8
World Grain Russian - May 2016 - 9
World Grain Russian - May 2016 - 10
World Grain Russian - May 2016 - 11
World Grain Russian - May 2016 - 12
World Grain Russian - May 2016 - 13
World Grain Russian - May 2016 - 14
World Grain Russian - May 2016 - 15
World Grain Russian - May 2016 - 16
World Grain Russian - May 2016 - 17
World Grain Russian - May 2016 - 18
World Grain Russian - May 2016 - 19
World Grain Russian - May 2016 - 20
World Grain Russian - May 2016 - 21
World Grain Russian - May 2016 - 22
World Grain Russian - May 2016 - 23
World Grain Russian - May 2016 - 24
World Grain Russian - May 2016 - 25
World Grain Russian - May 2016 - 26
World Grain Russian - May 2016 - 27
World Grain Russian - May 2016 - 28
World Grain Russian - May 2016 - 29
World Grain Russian - May 2016 - 30
World Grain Russian - May 2016 - 31
World Grain Russian - May 2016 - 32
World Grain Russian - May 2016 - 33
World Grain Russian - May 2016 - 34
World Grain Russian - May 2016 - 35
World Grain Russian - May 2016 - 36
World Grain Russian - May 2016 - 37
World Grain Russian - May 2016 - 38
World Grain Russian - May 2016 - 39
World Grain Russian - May 2016 - 40
World Grain Russian - May 2016 - 41
World Grain Russian - May 2016 - 42
World Grain Russian - May 2016 - 43
World Grain Russian - May 2016 - 44
World Grain Russian - May 2016 - 45
World Grain Russian - May 2016 - 46
World Grain Russian - May 2016 - 47
World Grain Russian - May 2016 - 48
World Grain Russian - May 2016 - 49
World Grain Russian - May 2016 - 50
World Grain Russian - May 2016 - 51
World Grain Russian - May 2016 - 52
World Grain Russian - May 2016 - 53
World Grain Russian - May 2016 - 54
World Grain Russian - May 2016 - 55
World Grain Russian - May 2016 - 56
World Grain Russian - May 2016 - 57
World Grain Russian - May 2016 - 58
World Grain Russian - May 2016 - 59
World Grain Russian - May 2016 - 60
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/world-grain-russia-may-2021
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2020_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2019_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2018_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2015_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/wgr_2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/wgr_2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2012_05_01
https://www.nxtbookmedia.com