World Grain Russia - May 2018 - 18

ТЕМА НОМЕРА 

Проблемы с логистикой препятствуют торговле на

ЧЕРНОМ МОРЕ

Ч

ɬɨɛɵ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ
ɡɟɪɧɚɫɢɥɶɧɨɡɚɜɢɫɢɦɵɯɨɬɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɰɟɧɨɜɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɪɟɣɞɟɪɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɦɧɨɝɨɟ ɋɚɦɨ
ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɚɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɢ ɧɢɡɤɢɟ
ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɫɟɥɶɯɨɡɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ
ɏɨɪɨɲɚɹɩɨɝɨɞɚɞɨɫɬɭɩɧɵɣɬɪɭɞɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɬɨɱɧɚɹ
ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɧɚɞɟɠɧɵɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɬɚɤɠɟ
ɢɦɟɸɬɪɟɲɚɸɳɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɭɫɩɟɯɚȾɪɭɝɢɦɤɥɸɱɟɜɵɦ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɦɟɫɬɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɰɟɩɨɱɤɭɩɨɫɬɚɜɨɤɫɪɟɞɫɬɜɚɞɥɹɩɨɥɭ
ɱɟɧɢɹɡɟɪɧɚɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣɩɨɪɬɡɚɝɪɭɡɤɢ
ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɞɟɲɟɜɥɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɟɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɟɟ ɬɟɦ ɫɚ
ɦɵɦɦɢɧɢɦɢɡɢɪɭɹɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɧɚɬɨɧɧɭ
Ʉɚɤ ɦɵ ɩɢɫɚɥɢ ɪɚɧɟɟ ɱɟɪɧɨɦɨɪɫɤɢɟ ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɵ
ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɞɨɛɢɥɢɫɶ ɨɝɪɨɦɧɵɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɇɚɩɪɢɦɟɪ
Ɋɨɫɫɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚ ɷɤɫɩɨɪɬ ɫ  ɦɥɧ ɬɨɧɧ ɜ  ɝɨɞɭ
ɞɨ  ɦɥɧ ɬɨɧɧ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ
ɍɤɪȺɝɪɨɄɨɧɫɚɥɬɚ ɚ ɍɤɪɚɢɧɚ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚ ɷɤɫɩɨɪɬ ɫ 
ɦɥɧɬɨɧɧɞɨɦɥɧɬɨɧɧɡɚɬɨɬɠɟɩɟɪɢɨɞɈɛɟɫɬɪɚɧɵɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɫɬɪɟɦɹɬɫɹɤɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ
ɷɤɫɩɨɪɬɚɧɨɞɥɹɷɬɨɝɨɢɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶ
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɰɟɩɨɱɤɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɡɚ
ɫɱɟɬɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɩɨɪɬɵɢɦɨɳɧɨɫɬɢɜɧɭɬɪɢɫɬɪɚɧɵ

Одесский порт - один из крупнейших портов Украины по экспорту зерна
18

Майкл Кинг

На экспорт предназначено больше
зерна, чем может перевалить
транспортная система
ИЗЛОМЫ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК
ɂɡ ɞɜɭɯ ɫɬɪɚɧ ɑɟɪɧɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɍɤɪɚɢɧɚ
ɫɬɨɥɤɧɭɥɚɫɶ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɤɨɝɞɚ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ
ɨ ɰɟɩɨɱɤɟ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɨɨɛɳɢɥɢ
ɱɬɨ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫ ɥɨɝɢɫɬɢɤɨɣ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ ɷɤɫɩɨɪɬ ɜ
 ɝɝ ɉɪɢɱɟɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɣɞɟɪɵ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ
ɩɟɪɟɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶɩɨɫɬɚɜɤɢɱɟɪɟɡɫɬɨɪɨɧɧɢɟɫɬɪɚɧɵ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ʉɥɢɦɟɧɤɨ ɝɥɚɜɚ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ Ɂɟɪɧɨɜɨɣ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɫɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɟɫɬɶ ɨɫɬɪɚɹ
ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɜɚɝɨɧɨɜɡɟɪɧɨɜɨɡɨɜ ɚ ɬɟ
ɤɨɬɨɪɵɟɟɫɬɶɜɨɫɧɨɜɧɨɦɩɨɫɬɪɨɟɧɵɜɯɝɨɞɚɯɢɥɢ
ɞɚɠɟɪɚɧɶɲɟɈɧɫɤɚɡɚɥɱɬɨɬɨɥɶɤɨɨɤɨɥɨɜɚɝɨɧɨɜɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɧɚɯɨɞɹɬɫɹɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɤɨɝɞɚɨɬɪɚɫɥɶ
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹɜɞɜɚɪɚɡɚɛɨɥɶɲɟɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɧɨɜɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɜɟɫ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɟɳɟɛɨɥɶɲɟɭɪɟɡɚɥɢɨɛɴɟɦɵɩɨɫɬɚɜɨɤɫ
ɩɨɥɹɞɨɩɨɪɬɚɅɟɬɨɦɝɨɞɚɱɬɨɛɵɭɦɟɧɶɲɢɬɶɭɳɟɪɛ
МAЙ 2018 / World Grain / www.World-Grain.com


http://www.World-Grain.com

World Grain Russia - May 2018

Table of Contents for the Digital Edition of World Grain Russia - May 2018

World Grain Russia - May 2018 - 1
World Grain Russia - May 2018 - 2
World Grain Russia - May 2018 - 3
World Grain Russia - May 2018 - 4
World Grain Russia - May 2018 - 5
World Grain Russia - May 2018 - 6
World Grain Russia - May 2018 - 7
World Grain Russia - May 2018 - 8
World Grain Russia - May 2018 - 9
World Grain Russia - May 2018 - 10
World Grain Russia - May 2018 - 11
World Grain Russia - May 2018 - 12
World Grain Russia - May 2018 - 13
World Grain Russia - May 2018 - 14
World Grain Russia - May 2018 - 15
World Grain Russia - May 2018 - 16
World Grain Russia - May 2018 - 17
World Grain Russia - May 2018 - 18
World Grain Russia - May 2018 - 19
World Grain Russia - May 2018 - 20
World Grain Russia - May 2018 - 21
World Grain Russia - May 2018 - 22
World Grain Russia - May 2018 - 23
World Grain Russia - May 2018 - 24
World Grain Russia - May 2018 - 25
World Grain Russia - May 2018 - 26
World Grain Russia - May 2018 - 27
World Grain Russia - May 2018 - 28
World Grain Russia - May 2018 - 29
World Grain Russia - May 2018 - 30
World Grain Russia - May 2018 - 31
World Grain Russia - May 2018 - 32
World Grain Russia - May 2018 - 33
World Grain Russia - May 2018 - 34
World Grain Russia - May 2018 - 35
World Grain Russia - May 2018 - 36
World Grain Russia - May 2018 - 37
World Grain Russia - May 2018 - 38
World Grain Russia - May 2018 - 39
World Grain Russia - May 2018 - 40
World Grain Russia - May 2018 - 41
World Grain Russia - May 2018 - 42
World Grain Russia - May 2018 - 43
World Grain Russia - May 2018 - 44
World Grain Russia - May 2018 - 45
World Grain Russia - May 2018 - 46
World Grain Russia - May 2018 - 47
World Grain Russia - May 2018 - 48
World Grain Russia - May 2018 - 49
World Grain Russia - May 2018 - 50
World Grain Russia - May 2018 - 51
World Grain Russia - May 2018 - 52
World Grain Russia - May 2018 - 53
World Grain Russia - May 2018 - 54
World Grain Russia - May 2018 - 55
World Grain Russia - May 2018 - 56
World Grain Russia - May 2018 - 57
World Grain Russia - May 2018 - 58
World Grain Russia - May 2018 - 59
World Grain Russia - May 2018 - 60
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/world-grain-russia-may-2021
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2020_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2019_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2018_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2015_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/wgr_2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/wgr_2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2012_05_01
https://www.nxtbookmedia.com