World Grain Russia - May 2018 - 22

ИЗБЫТОЧНЫЙ
ЭКСПОРТНЫЙ

Photo by Shutterstock

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР: СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

ПОТЕНЦИАЛ СТРАН СНГ

C

ɪɟɞɢ ɫɬɪɚɧ ɛɵɜɲɟɝɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɟɫɬɶ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɨɜ
ɦɭɤɢ ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ Ɂɟɪɧɨɜɨɝɨ
ɋɨɸɡɚ ,*& Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɫɬɚɧɟɬ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ ɦɢɪɨɜɵɦ
ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɨɦɦɭɤɢɜɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɦɝɨɞɭɨɬɝɪɭɡɢɜ
 ɦɥɧ ɬ ɩɪɢ ɩɪɨɲɥɨɝɨɞɧɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟ  ɦɥɧ ɬɨɧɧ
,*& ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬ ɱɬɨ ɷɤɫɩɨɪɬ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɍɤɪɚɢɧɵ
ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ  ɬɵɫ ɬ ɢ  ɬɵɫ ɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
Ʉɪɭɩɧɟɣɲɢɦɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɦɩɨɪɬɟɪɨɦɦɭɤɢɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧ ɱɶɢ ɡɚɤɭɩɤɢ ɜ  ɝɨɞɭ ɩɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭ
,*& ɫɧɢɡɹɬɫɹ ɫ ɩɪɨɲɥɨɝɨɞɧɢɯ  ɦɥɧ ɬ ɞɨ  ɦɥɧ ɬ
Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧ ɢɦɩɨɪɬɢɪɭɟɬ  ɬɵɫ ɬ ɤɚɤ ɢ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ
ɝɨɞɭ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɋɇȽ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ,*&
ɫɧɢɡɹɬɢɦɩɨɪɬɞɨɬɵɫɬɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɬɵɫɬɝɨɞɨɦ
ɪɚɧɟɟ
ИЗБЫТОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣɋɨɸɡɦɭɤɨɦɨɥɶɧɵɯɢɤɪɭɩɹɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɱɥɟɧɨɦ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɫɨɸɡɚ
ɦɭɤɨɦɨɥɨɜ ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɦɭɤɨɦɨɥɨɜ
ɜɝɨɞɭɜɊɨɫɫɢɢɛɵɥɨɤɪɭɩɧɵɯɦɟɥɶɤɨɦɛɢɧɚɬɨɜ
ɢɛɨɥɟɟɬɵɫɧɟɛɨɥɶɲɢɯɦɭɤɨɦɨɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɁɚ
ɝɨɞɨɧɢɩɪɨɢɡɜɟɥɢɦɥɧɬɦɭɤɢɢɡɤɨɬɨɪɵɯɦɥɧɬ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚɦɚɥɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
22

Крис Лиддон

Россия и Украина фокусируются
на экспорте зерна, а Казахстан
показывает впечатляющий рост в
продвижении муки
 ³ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɹɜɧɵɣ ɢɡɛɵɬɨɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɫɬɚɜɲɢɣɫɹ ɫ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɜ ɦɭɤɨɦɨɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɧɨɹɧɟɦɨɝɭɫɟɛɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɱɬɨɛɵɨɧ
ɩɨɬɹɧɭɥɷɤɫɩɨɪɬɦɭɤɢ´ɝɨɜɨɪɢɬɧɚɲɟɦɭɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɭ
ɋɜɢɬɭɧɋɬɢɥɥɞɢɪɟɤɬɨɪɢɫɬɚɪɲɢɣɬɪɟɣɞɟɪɲɜɟɣɰɚɪɫɤɨɣ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ6RODULV&RPPRGLWLHV6$³Ɉɬɱɚɫɬɢɷɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫ
ɞɨɪɨɝɨɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɨɣɜɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ
³ɂɪɨɧɢɱɧɨ ɱɬɨ Ɍɭɪɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ
ɦɢɪɨɜɵɦ ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɨɦ ɦɭɤɢ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɛɥɢɡɤɨɦɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ Ɋɨɫɫɢɢ Ɋɨɫɫɢɹ ɲɥɟɬ
ɩɲɟɧɢɰɭ ɜ Ɍɭɪɰɢɸ ɬɚɤɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɞɟɧɶ ɤɨɝɞɚ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ Ɇɚɥɵɟ ɫɭɞɚ
ɢɞɭɬ ɢɡ Ⱥɡɨɜɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ ɤ ɬɭɪɟɰɤɢɦ ɦɟɥɶɧɢɰɚɦ ɢ ɬɚɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɦɭɤɚ ə ɞɭɦɚɸ ɟɫɥɢ ɛɵ ɧɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
МAЙ 2018 / World Grain / www.World-Grain.com


http://www.World-Grain.com

World Grain Russia - May 2018

Table of Contents for the Digital Edition of World Grain Russia - May 2018

World Grain Russia - May 2018 - 1
World Grain Russia - May 2018 - 2
World Grain Russia - May 2018 - 3
World Grain Russia - May 2018 - 4
World Grain Russia - May 2018 - 5
World Grain Russia - May 2018 - 6
World Grain Russia - May 2018 - 7
World Grain Russia - May 2018 - 8
World Grain Russia - May 2018 - 9
World Grain Russia - May 2018 - 10
World Grain Russia - May 2018 - 11
World Grain Russia - May 2018 - 12
World Grain Russia - May 2018 - 13
World Grain Russia - May 2018 - 14
World Grain Russia - May 2018 - 15
World Grain Russia - May 2018 - 16
World Grain Russia - May 2018 - 17
World Grain Russia - May 2018 - 18
World Grain Russia - May 2018 - 19
World Grain Russia - May 2018 - 20
World Grain Russia - May 2018 - 21
World Grain Russia - May 2018 - 22
World Grain Russia - May 2018 - 23
World Grain Russia - May 2018 - 24
World Grain Russia - May 2018 - 25
World Grain Russia - May 2018 - 26
World Grain Russia - May 2018 - 27
World Grain Russia - May 2018 - 28
World Grain Russia - May 2018 - 29
World Grain Russia - May 2018 - 30
World Grain Russia - May 2018 - 31
World Grain Russia - May 2018 - 32
World Grain Russia - May 2018 - 33
World Grain Russia - May 2018 - 34
World Grain Russia - May 2018 - 35
World Grain Russia - May 2018 - 36
World Grain Russia - May 2018 - 37
World Grain Russia - May 2018 - 38
World Grain Russia - May 2018 - 39
World Grain Russia - May 2018 - 40
World Grain Russia - May 2018 - 41
World Grain Russia - May 2018 - 42
World Grain Russia - May 2018 - 43
World Grain Russia - May 2018 - 44
World Grain Russia - May 2018 - 45
World Grain Russia - May 2018 - 46
World Grain Russia - May 2018 - 47
World Grain Russia - May 2018 - 48
World Grain Russia - May 2018 - 49
World Grain Russia - May 2018 - 50
World Grain Russia - May 2018 - 51
World Grain Russia - May 2018 - 52
World Grain Russia - May 2018 - 53
World Grain Russia - May 2018 - 54
World Grain Russia - May 2018 - 55
World Grain Russia - May 2018 - 56
World Grain Russia - May 2018 - 57
World Grain Russia - May 2018 - 58
World Grain Russia - May 2018 - 59
World Grain Russia - May 2018 - 60
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/world-grain-russia-may-2021
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2020_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2019_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2018_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2015_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/wgr_2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/wgr_2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2012_05_01
https://www.nxtbookmedia.com