World Grain Russia - May 2018 - 52

СПЕЦТЕМА

как крупнейшего в мире экспортера муки
Страна является основным поставщиком в соседние страны,
переживающие политические беспорядки
Хикмет Бояциоглу

T

ɭɪɰɢɹ ² ɫɬɪɚɧɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ
ɚɪɯɟɨɥɨɝɨɜ ɦɭɤɨɦɨɥɶɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜɨɡɧɢɤɥɨ
ɩɪɢɦɟɪɧɨɥɟɬɧɚɡɚɞɡɚɥɟɬɞɨɧɚɲɟɣ
ɷɪɵ ɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɢɪɨɜɵɦ ɥɢɞɟɪɨɦ ɜ
ɷɤɫɩɨɪɬɟɦɭɤɢ
ɏɪɚɦɨɜɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ȽɺɛɟɤɥɢɌɟɩɟ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
ɒɚɧɥɵɭɪɮɚɹɜɥɹɟɬɫɹɦɟɫɬɨɦɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɬɤɪɵɬɢɹ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɫɬɚɜɢɥɨ ɤɨɪɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ
ɪɟɲɚɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
Ɉɫɬɚɬɤɢ ɮɟɪɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɟɪɟɧ ɢ ɫɟɦɹɧ ɩɲɟɧɢɰɵ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɟɜɩɨɫɭɞɟɧɚɣɞɟɧɧɨɣɩɪɢɪɚɫɤɨɩɤɚɯɪɭɢɧ
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɟ ɛɵɥɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦ
Ɉɞɧɢɦɢɡɤɥɸɱɟɜɵɯɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɹɩɲɟɧɢɰɵ
ɩɟɪɟɞ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɜ ɩɢɳɭ ɹɜɥɹɸɬ ɤɪɭɝɥɵɟ ɤɚɦɧɢ ɫ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦɢ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɟ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɠɟɪɧɨɜɚ ɪɭɱɧɵɯ
ɦɟɥɶɧɢɰ
Ɇɟɥɶɧɢɰɵ ɞɥɹ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɹ ɩɲɟɧɢɰɵ ɢɦɟɸɬɫɹ ɩɨɱɬɢ
ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɜɢɧɰɢɹɯ Ɍɭɪɰɢɢ ɩɪɢɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɢɯ
ɜ Ʉɨɧɶɟ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ Ⱥɧɚɬɨɥɢɹ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɜ Ɍɭɪɰɢɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ  ɢɡ  ɦɟɥɶɧɢɰ ɋɪɟɞɧɢɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɜ ɦɭɤɨɦɨɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ   ɚ ɝɨɞɨɜɚɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɜɦɥɧɬ
52

ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ Ɍɭɪɰɢɢ ɷɤɫɩɨɪɬ
ɦɭɤɢɢɡɌɭɪɰɢɢɜɵɪɨɫɫɬɜɝɨɞɭɞɨɩɨɪɹɞɤɚ
 ɦɥɧ ɬ ɜ  ɝɨɞɭ ɚ ɩɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɫɨɜɟɬɚ ɩɨ ɡɟɪɧɭ ɷɤɫɩɨɪɬ ɦɭɤɢ ɜ ± ɝɝ ɫɨɫɬɚɜɢɬ
   ɬ ɜ ɡɟɪɧɨɜɨɣ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɛɭɞɟɬ
ɦɟɫɬɟ²Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɬɧɚɬɪɟɬɶɟɦ²Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ
   ɬ  ȼ  ɝɨɞɭ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ
ɬɭɪɟɰɤɨɣ ɦɭɤɢ ɛɵɥɢ ɂɪɚɤ ɋɢɪɢɹ ɋɭɞɚɧ Ⱥɧɝɨɥɚ ɢ
ɋɨɦɚɥɢ
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɬɢɥ Ɇɨɪɬɨɧ ɋɨɫɥɚɧɞ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ
ɜɜɵɩɭɫɤɟ:RUOG*UDLQɡɚɞɟɤɚɛɪɶɝɨɞɚɜɷɬɨɦɝɨɞɭ
ɧɚ ɞɨɥɸ Ɍɭɪɰɢɢ ɩɪɢɲɥɚɫɶ ɩɨɱɬɢ ɬɪɟɬɶ ɜɫɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɩɲɟɧɢɱɧɨɣɦɭɤɨɣɢ©ɬɭɪɟɰɤɢɣɷɤɫɩɨɪɬɛɭɞɟɬɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ
ɜɢɫɬɨɪɢɢɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɨɛɴɟɦɚɞɥɹɨɞɧɨɣɫɬɪɚɧɵɈɛɳɢɣ
ɩɪɨɝɧɨɡɩɨɩɲɟɧɢɰɟɜɷɬɨɦɝɨɞɭɞɥɹɌɭɪɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ±
ɦɥɧɰɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɦɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦɞɥɹ
ɫɬɪɚɧɵɤɨɬɨɪɚɹɜ±ɝɨɞɚɯɜɩɟɪɜɵɟɷɤɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɥɚ
 ɬ ɦɭɤɢ ɜ ɡɟɪɧɨɜɨɦ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ ɚ ɜ ± ɝɨɞɚɯ
ɜɩɟɪɜɵɟɩɨɫɬɚɜɢɥɚɭɠɟɦɥɧɬª
ȼɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɦɨɤɬɹɛɪɹɝɜɌɭɪɰɢɢ©Ɉɛɡɨɪɟ
ɡɟɪɧɚɢɤɨɪɦɨɜªɋɥɭɠɛɚɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ
ɫɬɪɚɧɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɋɒȺɫɨɨɛɳɢɥɚ
ɱɬɨ ©ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ ɬɟɤɭɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ
МAЙ 2018 / World Grain / www.World-Grain.com


http://www.World-Grain.com

World Grain Russia - May 2018

Table of Contents for the Digital Edition of World Grain Russia - May 2018

World Grain Russia - May 2018 - 1
World Grain Russia - May 2018 - 2
World Grain Russia - May 2018 - 3
World Grain Russia - May 2018 - 4
World Grain Russia - May 2018 - 5
World Grain Russia - May 2018 - 6
World Grain Russia - May 2018 - 7
World Grain Russia - May 2018 - 8
World Grain Russia - May 2018 - 9
World Grain Russia - May 2018 - 10
World Grain Russia - May 2018 - 11
World Grain Russia - May 2018 - 12
World Grain Russia - May 2018 - 13
World Grain Russia - May 2018 - 14
World Grain Russia - May 2018 - 15
World Grain Russia - May 2018 - 16
World Grain Russia - May 2018 - 17
World Grain Russia - May 2018 - 18
World Grain Russia - May 2018 - 19
World Grain Russia - May 2018 - 20
World Grain Russia - May 2018 - 21
World Grain Russia - May 2018 - 22
World Grain Russia - May 2018 - 23
World Grain Russia - May 2018 - 24
World Grain Russia - May 2018 - 25
World Grain Russia - May 2018 - 26
World Grain Russia - May 2018 - 27
World Grain Russia - May 2018 - 28
World Grain Russia - May 2018 - 29
World Grain Russia - May 2018 - 30
World Grain Russia - May 2018 - 31
World Grain Russia - May 2018 - 32
World Grain Russia - May 2018 - 33
World Grain Russia - May 2018 - 34
World Grain Russia - May 2018 - 35
World Grain Russia - May 2018 - 36
World Grain Russia - May 2018 - 37
World Grain Russia - May 2018 - 38
World Grain Russia - May 2018 - 39
World Grain Russia - May 2018 - 40
World Grain Russia - May 2018 - 41
World Grain Russia - May 2018 - 42
World Grain Russia - May 2018 - 43
World Grain Russia - May 2018 - 44
World Grain Russia - May 2018 - 45
World Grain Russia - May 2018 - 46
World Grain Russia - May 2018 - 47
World Grain Russia - May 2018 - 48
World Grain Russia - May 2018 - 49
World Grain Russia - May 2018 - 50
World Grain Russia - May 2018 - 51
World Grain Russia - May 2018 - 52
World Grain Russia - May 2018 - 53
World Grain Russia - May 2018 - 54
World Grain Russia - May 2018 - 55
World Grain Russia - May 2018 - 56
World Grain Russia - May 2018 - 57
World Grain Russia - May 2018 - 58
World Grain Russia - May 2018 - 59
World Grain Russia - May 2018 - 60
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/world-grain-russia-may-2021
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2020_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2019_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2018_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2015_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/wgr_2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/wgr_2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2012_05_01
https://www.nxtbookmedia.com