Препоръки за отговорна употреба - (Page 1)

Производство на CLEARFIELD® слънчоглед За да получите ползите от системата за производство CLEARFIELD при слънчоглед, е необходимо да се спазват следните указания: Указания Защо? Как да го направя? Правилен Сеитбооборот Това позволява използването на алтернативни хербициди с различен механизъм на действие и различни обработки на почвата. По този начин ще се намали инфекциозния фон от болести, заразеността от паразита синя китка и нападението от неприятели в слънчогледа. ВИНАГИ отглеждайте CLEARFIELD слънчоглед, като го редувате с други култури, различни от CLEARFIELD системата, например зърнено-житни (пшеница, ечемик) / царевица. Сиетбообръщението да бъде поне 3-годишно за съответното поле. Редуване на хербицидите в сеитбообръщението По този начин се намалява натиска от постоянната зависимост на ALS хербицидите (инхибиращи производството на аминокиселини) и се осигурява алтернативен начин на действие за контрол на самосевки от CLEARFIELD слънчоглед и други плевели устойчиви на ALS хербицидите, които могат да се появят в полето. НЕ използвайте повече от два специфични ALS хербицида (HRAC група-B) на всяко едно поле, на всеки 4 годишен период. Контрол на самосевки Самосевките са като конкурентни плевели в посевите и може да станат причина за появата и разпространението на важни болести. Самосевките от CLEARFIELD слънчоглед могат да се контролират с наличните регистрирани хербициди за тази култура, с възможно изключение на хербициди от групата на сулфунилуреите, които в определени случаи може да дадат неефективен и недостатъчен контрол. Придържайте се към регистрираната доза Препоръчаната доза на хербицида осигурява най-ефективен контрол при широк набор от условия в околната среда. Това ще помогне да не се увеличи запасеността от плевелни семена в почвата и ще се избегне развитието на устойчивост на плевелите. Прилагайте дозите на хербицида описани в етикета, които са изпитвани в опити за ефикасност, за да получите най-добрия контрол на плевелите в третирания посев. Избягвайте постоянното използване само на ALS хербициди За да се избегне прекомерен ефект върху CLEARFIELD слънчогледа с негативно влияние върху толерантността на културата. Предишната година върху същото поле със съответната култура да не са използвани ALS продукти за пръскане. ® НЕ разчитайте единствено на ALS хербицидите в сеитбооборота на посевите Това е и устойчив метод в борбата срещу появата на резистентност в плевелите. Уникалното лого на CLEARFIELD и CLEARFIELD са регистрирани търговски марки на BASF SE.

Table of Contents for the Digital Edition of Препоръки за отговорна употреба

Препоръки за отговорна употреба

https://www.nxtbookmedia.com